Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwees hij gedurende eenigen tijd in de Universiteit de wijsbegeerte, als toegevoegd leeraar, en verbleef te Leuven tot in 1707, als de Universiteit door de Fransche Republiek werd opgeheven. Den 4 juni 1811 werd hij als procureur des keizers bij de Rechtbank van eersten aanleg te Turnhout en den 19 augustus 1817 als voorzitter dierzelfde Rechtbank aangesteld, tot hij in 1824 koninklijk arrondissementscommissaris van Turnhout benoemd werd. Intusschentijd was hij nog lid der Staten van de provincie Antwerpen en later lid der Tweede Kamer der Staten Generaal van Nederland. Even getrouw vaderlander als oprecht christen was gansch zijn leven een afbeeldsel der patriarchale zeden der Kempen. Hij was getrouwd geweest met Maria Antonia Petronella Swaan, die den 26 october 1868 stierf. Hij werd begraven op het gemeentekerkhof, waar zijn grafschrift luidt als hieronder volgt (1). Uit zijn huwelijk ontsproten te Turnhout :

1. Van Genechten Walterus Franciscus Joannes (2), werd geboren, den 9 juli 1798, en denzelfden dag nog gedoopt (3).

(1) D. o. M.

Ter Zaliger Gedachtenis van den Aclitb.

Heer W. Fr. Van Genechten, Echtgenoot Van Vrouwe Mar. Ant. Pet. Swaan.

Met Wicn Hij 58 Jaren In Echtverbintenis

Heeft Geleefd : Primus (aj bij de Univ.

Leuven, 1791 ; Doet. in Rechten ; Prok»' des

Keizers ; Voorz. der Rechtbank ; DistriktComraissaris ; Lid der Gen. en Prov. Staeten ;

Van Stads- Arm- Kerk- En Schoolbestuur ; Hoofdm. van Broed.

O. L. Vr. Rozenkrans.

Geb. Turnhout, 18 januari 1769 En Aid. Godvr. Overl., 19 7b°r 1855.

En van Zijne Echtgenote Vrouwe Mar. Ant. Pet. Swaan Geb. Antwerpen, 7 feb. 1776.

En Godvr. Overl. Turnhout, 26 8bcr 1868.

R. I. P.

(2) Acad. d Arcii. de Belg. Bulletins 3e série des Annales, 2C partie ; p. 233234. — ,T. Diercxsens, Notice biogrciphiqne sur le président Van Genechten, in Taocandria, 1903-1904, bl. 73.

(3) Doopextract. Register Arch. Kerk. S. P. T. — Walterus Franciscus Joannes Van Genechten, — 9a julii 1798 baptizatus est Walterus Franciscus Joannes, natus

Sluiten