Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende gelegen in de Potterstraet groot een half bunder geinclueert tussen derven van Nuyens, Willem van Winteroy, Guill. Proost, heer Jean van Steenhuijs canoninck aldaer, ende meer andre boven ende behalven noch eenighe andre partykens daeraen paelende tot een bunder ofte ander half en het geheel by hun te vercrygen, het was nu soodat die der voors. plaetse gerne souden beginnen te maecken eenighe commoditeyt volgens hunnen regel tol hun wooninghe noodich als namentlijck tot het doen vanden voors. dinst hetgene nochtans sy niet en mogen bestaen vyt dien dat den voors. gront niet en was geamortisseert, desen aengemerckt, ende dat die voors. stadt, ende Lande van Thurnhoudt tegenwoordich was toebehoorende 'tsedert het tractaet vanden vrede aen onse lieve ende welbeminde nichte de princesse Douariere van Oraignen (in de voors. admissie oock geconsenteert hebbende) ende aldaer deselve by naer alle somers voor eenen grooten tyt was nemende haere residentie met die van haere suiete, t'gene ontwyffelyck soude veroorsaecken als oock het vraghen vande geestelyckheyt vyt de aengrynsende Quartieren, soo van de Mayery, Baronie van Breda als Marquisaet van Bergen op den Soom, dat die van de gereformeerde religien aldaer souden willen comen nestelen ende allenskens grasseren meerhendemeerder, om waer inne te versienende d'inwonders van Thurnhoudt voors. te doen genieten het effect van hunne belooften, te weeten van alle soorten van geestelycke exercitien, tgene de wethouders in effecte onmogelyck was te doen ten waere dat sy als voorens waeren versien van wooninghe, convent ende kerche. Baden daeromme de verthoonders seer oydtmoedelyck dat wy gedint soud?n"| wesen tot tgene voors. is te verleenen brieven van amortisatie insulcke cas dienende. Doen te weeten dat wy t'geene voors. is aenghemerckt, ende hierop gehadt t'advies soo van onse lieve ende die Presedent, ende luyden van onse Rekencarner in Brabant, als van onsen seer lieven ende getrouwen M'heer Bauduin vander Piet riddere, Raedt van onsen Secreten Raeden ende gecomiteert tot de saecken fiscaelen des selfs ende dien volgende oock het advies van onse seer lieve ende getrouwen die hooft tresorier generael ende geïmiteerde van onse Domynen ende finantien, hebben de selfde by delibaratie van onsen seer lieven ende seer beminden goeden neve, Leopoldus

Sluiten