Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Union Castle Mail Line, een van de belangrijkste gesubsidieerde Engelsche stoorabootlijnen, toebehoorende aan de firma Donald, Currie & Co. te Londen, ontstond in 1900 uit de samensmelting van de Union Steamship Co. van 1853 en de Castle Mail Packets Co. van 1872. Haar schepen varen van Londen en Southampton naar Kaapstad en doen St. Helena, Ascension en Mauritius aan. De reis naar Kaapstad wordt eenmaal per 14 dagen vanaf Soutliampton in 17 dagen volbracht. Haar vloot bestond in 1903 uit 49 schepen met een inhoud van 313 898 registerton.

Uniondale, een distrikt in het Z. van de Britsch Z. Afrikaansche Kaapkolonie, in de nabijheid van de Z. kust tusschen de Kammannassieen de Lang Kloofbergen, telt op een oppervlakte van 4377 v. km. (1904) 9432 inwoners, waaronder 6056 Europeanen.

De gelijknamige hoofdstad telt 900 inwoners.

Unionisten noemt men de aanhangers van de in 1817 in Pruisen tot stand gekomen Unie tusschen Lutheranen en Gereformeerden. In het algemeen is het de benaming van diegenen, welke een vereeniging der Christelijke godsdienstpartijen beoogen. In den N. Amerikaanschen Burgeroorlog (1862) gaf men dien naam aan de aanhangers der Unie, in tegenstelling tot de Geconfedereerden. In Engeland duidt men er de liberalen mede aan, die zich, wegens de indiening van den Homerulebill (1886),- onder leiding van Hartingtm, Goschen en Chamberlain van Gladstone losmaakten en zich tot handhaving van de rijkseenheid met de conservatieven verbonden.

Union, La, een distriktshoofdstad in de Spaansche provincie Murcia, is ten O. van Cartagena aan den spoorweg Cartagena-Los Blancos gelegen. Het bezit ontginning van ijzer-, mangaan- en zilverhoudend looderts en telt (1900) 30 275 inwoners.

Union Nationale Zie Patriottenliga.

Union Républicaine is de naam van de vereeniging, door aanhangers van Gambetta in de Fransche Kamers gevormd (zie Frankrijk).

Union, San Carlos de La, is een havenstad in den Middel-Amerikaanschen staat San Sal¬

vador, ligt aan de Fonsecabaai en aan den voet van den vulkaan Concliagua. Het heeft een levendigen handel en telt ongeveer 3 000 inwoners.

Uniora. Zie Unjoro.

Unisono noemt men in de muziek het samenklinken van twee tonen, voortgebracht door twee of meer instrumenten of stemmen. Wanneer te¬

noren en bassen, fluiten en hobo's enz. dezelfde tonen in dezelfde hoogte aangeven, zegt men, dat zij all' unisono zijn.

Unit (Engelsch = eenheid) is de door lord Keivin ingevoerde naam voor de eenheid van energie, door een electrischen stroom geleverd. Zij komt overeen met een kilowattuur.

Unitariërs is de nieuwere naam voor die Protestantsche richtingen, welke de leer van de Drieëenheid verwerpen. Sedert de 16de eeuw bestaan deze in Hongarije en Polen (zie Socinianen). In het bijzonder noemt men echter aldus de gemeenten, welke in 1773 door Lindley te Londen, Christin te Montrose en later door Priestley te Birmingham gesticht werden. In Engeland werden tot 1813 de aanhangers van het unitarisme met den dood gestraft. Daarna heeft het zich zeer

uitgebreid en telt thans 364 gemeenten, welke zich tot de British and foreign Unitarian Association" vereenigd hebben. In N. Amerika hebben zich in 1815 ongeveer 460 gemeenten van Unitariërs van de Congregationalisten en Puriteinen afgescheiden; zij zijn als American Unitarian Association in het bezit van de Haward University te Cambridge. In Zevenburgen zijn nog ongeveer 75 000 Unitariërs onder een bisschop en een consistorium vereenigd. De zetel daarvan is Kologsvar. Onderling houden deze groepen voeling in den sedert 1901 opgerichten „International Council of Unitarian and other liberal religious thinkers and workers," welke iedere twee jaren bijeenkomt. Verschillende geleerde aanhangers der Unitariërs, zooals Beard, Martineau, Brooke enz. hebben zeer verdienstelijk werk geleverd (Hibbert Lectures).

United Irish League (Engelsch = Vereenigde Iersche Bond) is de naam van een staatkundige vereeniging in Ierland, welke ui 1898 in het graafschap Mavo door Wüliam O' Brien en Michael Davitt werd opgericht. Haar naaste doel was de vermeerdering van het kleingrondbezit; daarnaast oefende zij, met name bij de verkiezingen van 1900, een belangrijken, staatkundigen invloed uit. Haar hoofdorgaan is de in 1898 door O' Brien opgerichte en, na korte onderbreking, in 1905 weder in het leven geroepen „Irish People."

United Methodist Free Churches. Zie Methodisten.

Univers, L', een streng R. Katholieke Parijsche courant, werd in 1833 door de geestelijken Migne en Gerbert opgericht. Na den dood van Louis Veuillot (1883), die vanaf 1843 aan het hoofd van dit blad stond, heeft het zijn vroegeren invloed bijna geheel verloren.

Universaalinstrument. Zie Altazimut.

Universalen (Universalisten) is de naam van een N. Amerikaansche godsdienstige sekte, welke de eeuwigheid der helsche straffen ontkent. Zij zijn belijders van een natuurlijken godsdienst, stellen de naleving der zedelijke geboden en der landswetten op den voorgrond en sluiten derhalve lidmaten, die zich aan onzedelijkheid schuldig maken, buiten hun gemeenschap. Deze omvat ongeveer 600 gemeenten.

Universalia zijn in de taal der scholastiek de geslachtsbegrippen, welke df, op de wijze der Platonische ideeën, als vóór de dingen aanwezig (universalia ante res), óf, evenals de vormen van Aristoteles, in de dingen bestaande (universalia in rebus), óf eindelijk, zooals de door de taal aangenomen onderscheidingen, als na de dingen (universalia post res) gevormd, door den mensch slechts ter wille van zijn gemak opgesteld, gedacht werden. Uit deze opvatting kwam de strijd tusschen de zoogenaamde realisten en de nominalisten voort.

Universalisme is in het aigemeene spraakgebruik de aanduiding van het bezit van een zeer omvangrijke kennis of belangstelling. In de wijsbegeerte verstaat men er die opvatting onder, welke, in tegenstelling met het individualisme, het aigemeene tegenover het bijzondere, het geheel tegenover het individueele stelt. In de dogmatiek is het de tegenstelling tot het particularisme.

Universeele Wetenschap noemde Leibniz zijn rekenmethode, welke het, evenals die door bullus in zijn „Ars magica" gegeven, mogelijk.

Sluiten