Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

millioen stuks) en schapen (ongeveer 20 millioen). Haar produkten vormden langen tijd de eenige bron van inkomsten. Daarnaast is in den lateren tijd de landbouw opgekomen. In 1908 werden 202 208 ton tarwe, 18 372 ton vlas, 3 011 726 buschel maïs en 4 904 321 gallon wijn geoogst. Uruguay produceert voornamelijk grondstoffen en voedingsmiddelen. De nijverheid staat grootendeels in nauw verband met de veeteelt; vooral de reusachtige saladero's, die millioenen kilo's pekelvleesch leveren, verdienen vermelding. De uitvoer bedroeg in 1908: £ 37 280 520, de invoer £ 34 617 803. De uitvoer bestaat voor 94% uit produkten der veeteelt: huiden, vee, gedroogd, gepekeld en bevroren vleesch, vleeschextract, talk en zuivelprodukten. In 1908 werden 1 752 975 huiden en vellen, 23 317 schapen, 94 028 kwartrunderen, 510 760 balen gedroogd vleesch, 15 939 zakken en pijpen talk en 122132 heele, geslachte schapen uitgevoerd. De handelsvloot bestond in 1909 uit 32 stoomschepen met 24 816 ton (netto) en 62 zeilschepen met 27 698 ton inhoud. De lengte der in bedrijf zijnde spoorweglijnen bedroeg in dat jaar 2 220 km., tegen 421 km. in 1885. In 1908 waren 1025 post- en telegraafkantoren geopend. De telegraaflijnen hadden een lengte (1909) van 7809 km., tegen 1062 km. in 1885. Montevideo en Punta del Este hebben een station voor draadlooze telegrafie; een derde bevindt.zich op het Loboseiland.

Volgens de grondwet van den 10den Setember 1829 bevindt zich aan het hoofd der republiek een president, gekozen voor 4 jaar en bijgestaan door een Kabinet van 5 ministers. De wetgevende macht berust bij een Senaat van 19 leden, indirect en voor 6 jaar gekozen en een Kamer van Afgevaardigden (69 leden), welke om de drie jaar bij directe verkiezing vernieuwd wordt. Stemrecht heeft ieder mannelijk burger, die lezen en schrijven kan. De rechtspraak wordt uitgeoefend door een hooggerechtshof, rechtbanken en vrederechters. De „Code Napoléon" is als wetboek ingevoerd. De staatsinkomsten komen in hoofdzaak uit de tollen. Zij bedroegen in 1904—1905: 16 160 000 pesos nacionales (± f2,60); de uitgaven bedroegen 16160 996 pesos. De staatsschuld bedroeg (einde 1904) 122 726198 pesos. Het leger is als volgt samengesteld. In geval van oorlog zijn alle geschikte mannen tusschen 17 en 30 jaar dienstplichtig in de nationale garde, welke op zon- en feestdagen oefent. Van hun 31Bte -45ste jaar worden zij ingedeeld bij de departementsklasse, welke het leger binnen het departement aanvult, en daarna

tot hun bOste jaar bij de territoriale klasse, welke alleen bestemd is voor wachtdienst in de distrikten. Het staande leger bestaat uit vrijwilligers en telt (1905) 5800 officieren en manschappen. De oorlogsvloot bestaat (1909) uit één gepantserden kruiser, 2 kanonneerbooten, een schoolschip en 5 aviso's. Het wapen der

republiek bestaat uit een door een zon gekroond ovaal schild, verdeeld in

Wapen van Uruguay.

vier velden. De bovenste velden bevatten rechts in blauw een gouden weegschaal, links in zilver den Cerro de Montevideo met een kasteel met drie torens; de onderste velden rechts een niet getoomd bruin paard, links een zilveren stier in blauw. De vlag bestaat uit vrr horizontale blauwe strooken, op een wit veld met een zon in een wit kwadraat in den bovensten hoek naast den vlaggestok.

Geschiedenis. Uruguay behoorde sedert de stichting van het Spaansche onderkoninkrijk Buenos Ayres tot dit laatste onder den naam van Banda Oriental („Oostzijde"). Dit gewest evenwel was bij voortduring een twistappel tusschen de Spanjaarden en Portugeezen, die door Uruguay een uitgebreiden en voor den handel van Buenos Ayres zeer nadeeligen sluikhandel dreven. Toen Buenos Ayres afvallig werd van het moederland en er een burgeroorlog uitbrak, bezette de Portugeesche Regeering in Brazilië in het begin van 1817 Montevideo en vereenigde in 1821 de Banda Oriental onder den naam van Cisplatijnsche Provincie met Brazilië. Argentinië verklaarde tengevolge daarvan aan Brazilië den oorlog. Doo tusschenkomst van Engeland werd den 27"'™ Augustus 1828 bij den Vrede van Rio de Janeiro de provincie Montevideo verheven tot een onafhankelijken staat. Nadat in September 1829 de constitutie, in September 1829 op een congres te Montevideo vastgesteld, door Engeland en Brazilië, als beschermende mogendheden, was goedgekeurd, werd zij den 18den Juli 1830 als grondwet der Republica oriental del Uruguay bezworen en generaal Fructuosa Rivera tot president gekozen. Zijn waardigheid kwam den isten Maart 1835 in handen van generaal Manuël Oribe, doch deze werd reeds in 1838 door Rivera ten val gebracht. In de hierop volgende burgeroorlogen bevond zich aan de eene zijde Rivera, ondersteund door de liberalen en aan de andere zijde Oribe, bijgestaan door de groote grondbezitters. De aanhangers van Rivera werden Colorados (Kleurlingen) en die van Oribe Blancos (Blanken) genoema. Rivera leed zoowel in Maart 1845 als in Januari 1847 een beslissende nederlaag en moest ae wijk naar het buitenland nemen. Den 29sten Mei 1851 werd door Uruguay, Brazilië en EntreRios een triple-alliantie gesloten, waarop troepen uit Entre-Rios en Corrientes en een Braziliaansch leger Uruguay binnenrukten. Oribe moest den 2den September het beleg van Montevideo opgeven en werd den 3den October bij Las Piedras verslagen. Den 8sten October trok het leger der triple alliantie Montevideo binnen: doch de partij van Oribe was daar zóó sterk, dat zij bij de presidentsverkiezing in Maart 1852 haar candidaat./«a>i .FVaMcisco Giro de overwinning bezorgde. Hij werd echter reeds in September 1853 ten val gebracht. Den 13den Januari 1854 overleed Rivera, en Benancio Flores werd den 12den Maart tot president der republiek gekozen. Inmiddels hadden zich de Colorados, aan wie Flores het presidentschap verschuldigd was, in twee partijen gesplitst, van welke de machtigste zich tegen hem verklaarde. Zijn toestand werd nog hachelijker, toen in Augustus 1855 Oribe wederom op het staatkundig tooneel verscheen. De oorlog werd slechts vermeden door het aftreden van Flores, waarna tot Maart 1856 zijn plaats werd ingenomen door Manuël Bustamerite.

Flores, als aanvoerder der Colorados, steeds in

Sluiten