Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Eleaten, Plalo e. a. losten het op (loor de verandering als schijn te beschouwen, HeraMeitos en de speculatieve idealisten van den nieuweren tijd daarentegen ontkennen het bestaan van het onveranderlijk blijvende, terwijl het realisme van Herlart verandering opvatte als een verschijnsel, veroorzaakt door het op elkander inwerken der stoffen.

Veranderlijk of Variatie is in de wiskundige analyse de benaming van grootheden, welke niet, zooals in de lagere algebra, een standvastige, maar een veranderlijke waarde hebben.

Veranderlijke sterren. Zie Sterren.

Veranderlijkheid. Zie Temperatuur der lucht.

Verant is de naam van een door Ilarl Zeisz te Jena uitgevonden vergrootglas, om amateurphotografieën op de juiste wijze te bekijken, d. w. z. op een afstand, die gelijk is aan den brandpuntsafstand van het opname object (meestal minder dan 15 cm.). Door de verant wordt een te groote inspanning van het accommodatievermogen van het oog, welke deze afstand vereischt, vermeden. Voor een groot gezichtsveld geeft het toestel de juiste teekening en kleuren, zonder astigmatisme en vertoont het voorwerp, dat met één oog bekeken wordt, plastisch. De dubbelverant dient tot het bekijken van stereoskopische of identieke platen.

Verantwoordelijkheid noemt men in het algemeen de verplichting om rekenschap te geven van zijn daden. In constitutioneele staten behoort de ministerieele verantwoordelijkheid in monarchieën verbonden met de onschendbaarheid van het regeerend hoofd, tot de belangrijkste bepalingen der grondwet. Zij ïs daarin gelegen, dat de ministers gehouden zijn, rekenschap te geven van hun regeeringsdaden aan de wettig gekozen vertegenwoordigers des volks.

Verard, Antoine, een Fransch boekdrukker en boekhandelaar, stichtte in 1470 te Parijs een boekdrukkerij, alwaar hij zeer vele belangrijke werken, veelal met houtsneden en sommige op perkament drukte. Daarvan noemen wij: „Gyron le courtoys" (zonder jaartal), „Les prophéties de Merlin" (1498), „La mer des histoires" (zonder jaartal), „Chroniques de France" (1493) „Le Décameron" en een aantal uitgaven van „Le roman de la Rose." Hij overleed in 1513.

Verarming1. Zie Lassalle's ijzeren loonwet en Marxisme.

Veratrine (C32 H53 NOn) een alkaloïde komt voor in het zaad van Schoenocaulon officinale en vormt een kleur- en reukloos, amorf poeder. Zij verwekt, ook wanneer zij in een geringe hoeveelheid ingeademd wordt, een hevig niezen, smaakt scherp en brandend, is gemakkelijk oplosbaar in alkohol, slecht in aether, en bijna niet in koud water. Zij smelt bij 180° C., is niet vluchtig, reageert alkalisch en vormt met zuren kristalliseer bare zouten, waarvan het nitraat zelfs in kokend water bijna niet oplost. Door alkoholisch kaliloog wordt zij ontleed in veratrumzuur (C, H10 04) en verine (C^ H15 NOs). Zij is zeer ververgiftig en veroorzaakt prikkeling, braking, bewusteloosheid en den dood. Men schrijft ze voor tegen zenuwachtige ongesteldheden, croupachtige pneunomie, rheumatische aandoeningen, kinkhoest, hypochondrie, hysterie enz,

Veratrum (nieswortel) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Liliaceeën. Het omvat overblijvende kruiden met een knotsvormigen wortelstok, bebladerden stengel, scheedevormende, min of meer eironde bladeren, eindstandige, aarvormige bloemtrossen en driehokkige, veelzadige doosvruchten met gevleugelde zaden. De witte nieswortel (V. album L.) heeft een stengel ter hoogte van 1,25 m. verspreide bladeren en witof groenachtige bloemen; hij groeit op Alpenweiden in Europa en Azië. De wortelstok bevat veratroidine en jervine (zie ook Luishruid). De zwarte nieswortel (V". nigrum L.) is in de bergwouden en op de bergweiden van Midden- en Zuid-Europa te vinden en versierd met donkerpaarse bloemtrossen, zoodat hij in de tuinen als sierplant voorkomt.

Veratmm behoort tot de familie der Melanthaceae en vormt daarin een plantengeslacht, dat als vaste plant voor versieringsdoeleinden in den tuinbouw gebruikt wordt n.1. de V. album Lobelianum, V. niggrum en V. viride. De Veratrum wordt door scheuren vermeerderd.

Verband (fascia) noemt men een mechanisch heelkundig middel, dienende om de genezing door de natuur te ondersteunen. Het wordt gelegd als be-

Fig. 1.

Armverband.

dekking, of ter bevestiging van hulpmiddelen of bepaalde stoffen (pleisters, zalven), of om door druk-

XV

32

Sluiten