Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vemeur-Generaal bevoegd vrede- en andere verdragen te sluiten met Indische vorsten en volken, met inachtneming van de bevelen des Konings. Van den inhoud dier verdragen wordt door den Koning mededeeling gedaan aan de beide Kamers der StatenGeneraal, zoodra Hij oordeelt dat het belang en de zekerheid van het Rijk en van Nederlandsch-Indië zulks toelaten.

Verdrag-haven of Tractaathaven. Zie Haven.

Verdrinken is een gewelddadige dood, die daardoor ontstaat, dat het geheele lichaam, in elk geval het hoofd, in een vloeistof, meestal water, ondergedompeld wordt, waardoor de ademhaling wordt belet. Wanneer iemand verhit in koud water komt, kan hij ook door een beroerte sterven; in dat geval ontbreken de verstikkingsverschijnselen, die met den dood door verdrinking steeds gepaard gaan. Door een beroerte getroffen drenkelingen worden bijna nooit weer in het leven terug geroepen, bij verdriiken is dit somtijds wel mogelijk. Zie Drenkeling en Ademhaling, Kunstmatige.

Verduistering1 is volgens ons Wetboek van Strafrecht een misdrijf dat verwant is aan diefstal. Terwijl diefstal bestaat in het wegnemen van een zaak met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening, bestaat verduistering in de wederrechtelijke toeëigening van een zaak die de dader reeds te voren op wettige wijze onder zich had, bijv. te leen of in huur. Art. 321 verklaart schuldig aan verduistering hem die opzettelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeeigent. Verduistering heeft dus bijv. plaats, indien iemand een rijwiel, dat hij gehuurd heeft, aan een derde verkoopt of in pand geeft. In den Franschen Code Pénal bracht men verschillende gevallen, die thans onder verduistering vallen, onder „misbruik van vertrouwen". Ons Wetboek onderscheidt niet, of de zaken aan den dader waren toevertrouwd dan wel of hij die toevallig onder zich had. Wèl wordt het maximum der straf, dat bij eenvoudige verduistering 3 jaren gevangenisstraf of / 60 geldboete bedraagt, verhoogd tot vier jaren gevangenisstraf (met uitsluiting van geldboete), als de verduistering gepleegd is door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep of tegen geldelijke vergoeding onder zich had, terwijl het maximum tot 5 jaren stijgt bij verduistering gepleegd door hem wien het goed uit noodzaak in bewaring is gegeven of door voogden, curators, bewindvoerders, uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen of beheerders van instellingen van weldadigheid of van stichtingen.

Nog in een andere beteekenis komt verduistering in onze wetgeving voor, nl. in den zin van wegmaken, aan zijn schuldeischers onttrekken, van eigen goed. Zoo kan bijv. conservatoir beslag worden gelegd, indien er gegronde vrees bestaat voor verduistering door den schuldenaar van diens goederen; zoo moet ook bij verzegeling of inventarisatie de eed worden afgelegd, dat men niets verduisterd heeft noch gezien heeft of weet, dat iets verduisterd is.

Verduisteringen. Zie Maan en Zon.

Verdun (Verdun-sur-Meuse), een arrondissementshoofdstad in het Fransche departement der Maas, ligt aan de Maas en aan den Oosterspoorweg. Het is een vesting van den eersten rang, bestaande uit een door de citadel bestreken oude stad

met bochtige straten op den linker en een nieuwe stad op den rechter Maasoever, welke door een gebastionneerden ringmuur en grachten zijn omgeven. De stad, welke de zetel is van een bisschop en van een tweetal rechtbanken, bezit een kathedraal (llde en 12tle eeuw), een stadhuis (17de eeuw), een bisschoppelijk paleis (18de eeuw), fraaie parken, een groot en een klein seminarium, een gemeentelijk college, een openbare boekerij (25 000 dln.,) een museum, een schouwburg, ziekenhuizen en fraaie plantsoenen. Zij telt (1906) 21035 (als gemeente 21 706) inwoners, die zich bezighouden met de vervaardiging van dragées, confituren, likeuren, was-, hout- en lederwaren, kaarsen, fijn linnengoed enz.

Verdun komt in het „Itinerarium Antoninii" het eerst voor onder den naam Virodunum. Onder de Franken maakte zij deel uit van Austrasië. Den llden Augustus 843 werd hier het vermaarde Verdrag van Verdun gesloten tusschen keizer Lotharius en zijn broeders Lodewijk den Duitscher en Karei den Kale, waarbij zij het Frankische rijk onderling verdeelden. De stad, tot de Duitsche Rijkssteden behoorende, riep in haar oorlogen tegen den bisschop van Verdun in 1552 Hendrik II tegen hem te hulp. Dientengevolge werd zij door Frankrijk in bezit genomen en bij den Vrede van Munster aan Frankrijk afgestaan. Vauban versterkte de stad nog meer. Haar beteekenis als vesting aan de O. zijde der passen van het Argonner Woud bleek in 1792 en in 1870, toen zij eerst na een beleg van 2 maanden capituleerde. Nadat Metz aan Duitschland was afgestaan, is Verdun als kruispunt van straat- en spoorwegen aan de O. grens door 11 forten tot één der sterkste vestingen van Frankrijk gemaakt.

Verduurzaamde levensmiddelen of Conserven noemt men de voedings- en genotmiddelen, welke door een of andere behandeling tegen bederf gevrijwaard zijn en in blikken bussen, flesschen of potten of ook gedroogd in den handel komen. Hun voornaamste beteekenis ontleenen zij aan het feit, dat zij het gebruik der verduurzaamde produkten onafhankelijk maken van tijd en plaats. Tot de meest voorkomende conserven behooren: bussenvleesch, corned beef en andere vleeschconserven, vischconserven in azijn en olie, verder kreeften, oesters, sausen en vleeschpasteien, augurken, uien enz. in azijn, vruchten in suiker, gedroogde of in bussen en flesschen ingemaakte groenten enz.

Daar het bederven der levensmiddelen veroorzaakt wordt door gisting, rotting enz., gevolg harerzijds van omzettingen, veroorzaakt door mikroörganismen (bacteriën), kan men bij het verduurzamen in hoofdzaak op twee verschillende wijzen te werk gaan. In de eerste plaats kan men de ontwikkeling dezer bacteriën tegen gaan, maar men kan ook pogen haar te vernietigen. Daar nu de ontwikkeling van bacteriën in zooverre met de temperatuur samenhangt, dat zij binnen zekere grenzen met toenemende temperatuur toeneemt en omgekeerd, ligt het voor de hand de levensmiddelen te conserveeren door toepassing van koude. Zoo bewaart men vleesch in ijskasten, vruchten, eieren en ook vleesch in koelkamers. Een zeer bijzondere beteekenis heeft deze wijze van conserveeren door koude bij het zoogenaamde bevrie-

Sluiten