Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

olieveld genoemd. Verder wint men sedert 1875 nog petroleum in westelijk Ohio en Californië, sedert 1887 in Colorado, Indiana, Texas en in andere staten. Natuurgas wordt in bijna alle staten, inzonderheid in Pennsylvanië ten Z. van het Erie meer, in New-York, Ohio en Indiana, aangetroffen. Sedert 1885 wordt het voor verwarming en verlichting gebruikt. In 1905 werd 256,645 millioen kubieke voet gewonnen. Zout wordt verkregen uit de zoutbronnen van Michigan, Ohio en NewYork en uit de zoutmeren van de westelijke staten; in 1900 had de productie een waarde van 7 millioen dollar. In hetzelfde jaar werd voor ongeveer 1 millioen dollar borax gewonnen, vooral in Californië, Nevada en Washington. Van de metalen neemt ijzererts de eerste plaats in. Het komt vooral in het O. van het land voor. Magneetijzererts treft men aan in New-York, New-Jersey, Pennsylvanië en Noord-Carolina, roodijzererts en ijzerglans in Missouri en aan de zuidkust van het Bovenmeer. Jongere ijzerertsen vindt men o. a. in de Clintongroep op de oostelijke helling van de Alleghanies. In 1905 werd 29,5 millioen ton ijzererts gewonnen tot een waarde van 51,6 millioen dollar. Goud- en zilverertsen komen dikwijls tezamen voor, zoo op de oostelijke hellingen van de Siërra Nevada, waar echter de vroeger zoo rijke Comstockgang bijna geheel ontgonnen is, en op vele andere plaatsen. De voornaamste goudlanden zijn Californië, Colorado, Dakota, Montana, Nevada, Utah, Idaho, Oregon en Arizona. Ook wordt er veel alluviaal goud verkregen, vooral in Alaska, Californië en Montana. Zilver komt, niet alleen met goud, doch ook dikwijls met loodertsen voor. bijv. in Montana, Nevada, het Wahsatchgebergte, Colorado en Californië. De goudproduktie had in 1905 een waarde van 87,9 millioen dollar, de zilverproduktie van 35,9 millioen dollar. Loodertsen zijn ook dikwijls verbonden met zinkertsen. Men vindt ze vooral aan den bovenloop der Mississippi op de grenzen van de staten Wisconsin, Jowa en Illinois, in het Z. W. van Missouri en in het Z. O. van Kansas. Lood vindt men verder in Virginië, Tennessee, Pennsylvanië, in de Alleghanies, Utah, Idaho en Colorado. Zinkertsen komen nog voor in Nieuw-Mexico. In 1905 bedroeg de loodproduktie 290 000 ton, de zinkproductie 180 000 ton. Koper treft men in groote hoeveelheden in Michigan aan de zuidkust van het Bovenmeer aan. Vroeger leverde dit gebied bijna 90% van de geheele NoordAmerikaansche koperproduktie, sedert 1882 komt er echter ook zeer veel uit Montana en Arizona. Verder komt het voor in Colorado, Utah, Californië, Nieuw-Mexico en Vermont. In 1905 leverde de Unie 901,9 millioen pond fijn koper. De voornaamste vindplaats van kwikzilver is het Californisch Kustgebergte, verder komt het voor in Utah en Texas. In 1905 werd er voor 1,2 millioen dollar gewonnen. Mangaanertsen, verbonden met ijzerertsen, treden aan het Bovenmeer op; alleen vindt men ze ook in Virginië, Georgia, Arkansas en Tennessee. Van de niet-metalen noemen wij als belangrijkste delfstoffen: bouwsteen, leem, cement, phosfaten, gips, asfalt, grafiet en asbest. Diamanten komen voor in Wisconsin, Georgia en Californië, robijnen en saffieren in Noord-Carolina en Montana, smaragden in Noord-Carolina, turkooizen in Nieuw-Mexico en Texas, bergkristal in

Pennsylvanië, Noord-Carolina en Arizona, opaal in Utah, granaat en tourmalijn in Connecticut en Californië. In 1900 werd voor 230 000 dollar aan edele steenen verkregen. In hetzelfde jaar werd er voor 6V4 millioen dollar aan minerale wateren geleverd.

N ij verheid. In het midden van de vorige eeuw was de Amerikaansche nijverheid nog zeer afhankelijk van de Europeesche, nadien tijd heeft zij zich zóó sterk ontwikkeld, dat vele takken van nijverheid de Europeesche ver overtreffen. De meeste nijverheid hebben New-York (opbrengst: 2488,3 millioen dollar) en Pennsylvanië (1955,6 millioen dollar); daarop volgen Illinois, Massachusetts, Ohio, New-Jersey, Missouri, Michigan, Wisconsin, Connecticut, Indiana en Californië. In 1906 leverden de voornaamste takken van nijverheid de volgende resultaten in mill. dollar:

Voedingsmiddelen 2845,2

Ijzer- en staalwaren 2176,7

Weefsels 2147,4

Gezaagd hout en houten voorwerpen.... 1223,7

Chemicaliën 1031,9

Metalen en metalen voorwerpen 922,3

Papier en boekdrukkerij 857,1

Leer en lederwaren 705,7

Rijtuigfabricage 643,9

Brouwerijen en branderijen 501,3

Aardewerk en glas 391,2

Tabaksnijverheid 331,1

Scheepsbouw 82,8

In Wisconsin, Michigan en Washington vindt men de meeste houtzaagmolens, in Minneapolis de meeste korenmolens, te Chicago en Kansas City de grootste slagerijen en vleeschfabrieken, te Pittsburg, Chicago en Birmingham de meeste ijzeren staalindustrie, in Massachusetts en Pennsylvanië de grootste textielfabrieken. Kleederen worden inzonderheid vervaardigd te New-York en Philadelphia, schoenen, laarzen en leer in Massachusetts en Newark, tabak in Kentucky, Noord-Carolina en Virginië, sigaren te New-York en Key West, bier te New-York, Milwaukee en St. Louis, suiker in de omgeving van New-York, Philadelphia en Boston, brandewijn in Kentucky, Illinois en Peoria, chemicaliën vooral te New-York. In den laatsten tijd zijn er een aantal groote vereenigingen ontstaan, die de monopoliën voor sommige produkten aan zich getrokken hebben, zoo de American Tobacco Company voor sigaretten, de Standard Oil Company voor petroleum, de American Sugar Refining Company voor suiker en de United States Steel Corporation voor staal- en ijzerbereiding. Vroeger was de nijverheid bijna geheel tot de noordoostelijke staten beperkt en het zuiden leverde toen bijna alleen de ruwe grondstoffen; in de laatste jaren echter heeft de zuidelijke nijverheid zich zóó ontwikkeld, dat zij met de noordelijke kan concurreeren.

Handel en verkeer. De handel wordt door een groot aantal bevaarbare rivieren en kanalen en door een uitgebreid spoorwegnet sterk bevorderd. Een overzicht van den stand van den handel over eenige jaren in millioenen dollars geeft de volgende tabel (edele metalen uitgezonderd) in dollar

Sluiten