Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar alle deelen van de wereld gezonden. In verband met het kerkelijk leven staat ook de geheelonthouding, waarvoor er een groot aantal vereenigingen bestaan.

Zie voor de kunst van de Vereenigde Staten het artikel Amerikaansche kunst, voor de oudheden het artikel Amerikaansche oudheden, voor de letterkunde het artikel Vereenigde Staten, Letterkunde van de.

Bestuur, rechtspraak en financiën. Sedert de opheffing van de slavernij (1865) en het verleenen van burgerrechten aan de Negers (1870) bestaat er voor de wet staatkundige gelijkheid zonder onderscheid van ras of beschaving. Vreemdelingen verkrijgen na een verblijf van 5 jaar in het land op hun verzoek burgerrecht. Het stemrecht is in de verschillende staten ongelijk geregeld; in sommige ontvangen de vreemdelingen het eerst, nadat zij het burgerrecht hebben ontvangen, in andere ontvangen zij het reeds na 3 maanden, wanneer zij een verklaring hebben afgelegd, dat zij burger wenschen te worden.

De Constitutie der Vereenigde Staten dagteekent van den 17dea September 1787, maar werd 5 maal veranderd met 15 wijzigingen, het laatst in Maart 1870, toen men aan de voormalige slaven het stemrecht verleende. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika vormen volgens haar een Bond (Union) van thans 48 staten (republieken), 2 territoriën (Alaska en Hawaï) en 1 distrikt (Bondsdistrikt Columbia). Deze staten zijn, met uitzondering van eenige aan de bondsregeering verleende rechten, souverein. De Constitutie regelt de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht. De wetgevende macht is opgedragen aan het Congres der Vereenigde Staten, hetwelk uit een Senaat en een Huis van Vertegenwoordigers is samengesteld en minstens eenmaal in het jaar te Washington vergadert. Naar den Senaat zendt elke staat twee senatoren, die gedurende 6 jaar zitting hebben. Om de 2 jaar wordt een derde van den Senaat vernieuwd. Om tot senator verkiesbaar te zijn, moet men 30 jaar oud en sedert 9 jaren burger der Vereenigde Staten zijn. De president van den Senaat is vice-president van de Unie, maar heeft zelf geen stem, uitgezonderd voor het geval, dat de stemmen staken. De benoemingen tot staatsambtenaren door den president en de door dezen gesloten verdragen moeten door den Senaat worden bekrachtigd. Ook is deze bevoegd, over klachten, tegen staatsambtenaren ingebracht, te beslissen. Wordt de president beschuldigd, dan bekleedt de president van het hoogste gerechtshof het voorzitterschap. Het Huis van Vertegenwoordigers bestaat uit 386 leden, die door de afzonderlijke staten voor 2 jaar worden gekozen. De verkiezingen zijn algemeen en direkt. De vertegenwoordigers moeten 25 jaar oud zijn en sedert 7 jaar burger van de Vereenigde Staten zijn, verder moeten zij in den staat wonen, die hen tot afgevaardigde kiest. De territoriën worden vertegenwoordigd door gedelegeerden, die aan de beraadslagingen deel kunnen nemen, maar geen stem hebben. Het stemrecht is in de verschillende staten ongelijk geregeld. In Wyoming, Colorado en Utah hebben de vrouwen voor alle verkiezingen stemrecht, in andere voor sommigen, vooral voor zulke, die betrekking hebben op het onderwijs. Senatoren en afgevaardigden ontvangen, behalve reis- en bureaukosten, een jaargeld van 5 000 dollars. Alle

wetsontwerpen (bills) tot het heffen van belastingen moeten van het Huis van Vertegenwoordigers uitgaan, maar de Senaat kan er veranderingen in brengen. Een ontwerp, dat in beide Huizen is aangenomen, wordt aan den president gezonden. Deze kan het goedkeuren of met zijn veto terugzenden naar het Huis, waarvan het uitging, om er nogmaals in overweging te worden genomen. Verwerft het dan in elk der beide Huizen twee derde der stemmen, dan verkrijgt het kracht van wet. Dit geldt ook van voorstellen, waartegen de president binnen 10 dagen na de ontvangst geen bezwaren heeft ingebracht. Het Congres legt belastingen op, betaalt schulden, zorgt voor de verdediging van het land, sluit leeningen, regelt den handel, geeft wetten omtrent naturalisatie en bankroet, munt geld, bepaalt de maten en gewichten, sticht postkantoren, legt wegen aan, verleent octrooien, benoemt rechtbanken tot bestraffing van zeeroof en van schennis van het volkenrecht, verklaart oorlog, geeft kaperbrieven, onderhoudt de landen zeemacht, roept een militie op tot handhaving van de wetten der Unie, tot het dempen van oproerige bewegingen en tot het keeren van vijandelijke aanvallen en vaardigt de daartoe betrekkelijke wetten uit. De uitvoerende macht is in handen van den president, die voor 4 jaar gekozen wordt. De verkiezing geschiedt op de volgende wijze: In eiken staat worden door het volk kiezers gekozen, wier aantal zoo groot is als dat der Senatoren en Afgevaardigden te zamen. Dezen kiezen den president en den vice-president door middel van stembriefjes (ballcts), welke naar den president van den Senaat te Washington worden gezonden, die ze in een openbare zitting der beide Huizen ontzegelt en de stemmen telt. Heeft geen van de candidaten de vereischte meerdeAeid, dan kiest het Huis van Vertegenwoordigers den president uit het drietal, dat het grootst aantal stemmen verkregen heeft. Bij deze keus heeft iedere staat slechts één stem. De vice-president wordt door dezelfde kiezers gekozen als de president; heeft niemand de meerderheid, dan kiest de Senaat hem uit de beide candidaten, die de meeste stemmen verwierven. Om tot president of vice-president te worden gekozen, moet men 35 jaren oud en geboren burger der Ver-. eenigde Staten zijn. De ambtelijke woning van den president is hetWitte Huis te Washington, zijn jaargeld bedraagt 50 000, dat van den vice-president 8 000 dollars. De president mag verdragen met andere staten dan alleen bekrachtigen, wanneer twee derde van de leden van den Senaat daartoe hun toestemming geven. Ook moet de Senaat de ambtenaarsbenoemingen van den president onderschrijven en kan zulke benoemingen afwijzen. De president is opperbevelhebber van het leger en van de vloot en vertegenwoordigt den Bondsstaat tegenover het buitenland. Hij is herkiesbaar, doch wordt gewoonlijk niet meer dan eenmaal herkozen. Sterft de president, dan wordt hij tot aan de nieuwe verkiezing door den vice-presidentopgevolgd, Naast den president staan 8, door hem benoemde staatsambtenaren, n.1. een staatssecretaris of minister van Buitenlandsche Zaken, secretarissen van Financiën, Leger, Vloot, Binnenlandsche Zaken en van Landbouw, een algemeene postmeester en een minister van Justitie. Ieder van hen ontvangt een jaargeld van 8 000 dollar.

Sluiten