Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verstuiver.

buikvlies, van de lever enz., — voorts door mechanische drukking, die een vernauwing der darmopening te weeg brengt, bijv. door gezwellen, zwangerschap, verharding van drekstoffen of vreemde lichamen in de darmen. Ook uit algemeene zwakte of gebrekkigen zenuwinvloed op den spierrok der darmen kan zij voortkomen, — en eindelijk door het nuttigen van weinig-prikkelend voedsel of van sommige geneesmiddelen, alsme¬

de door gebrek aan beweging of ook de verkeerde gewoonte om de ontlasting op te houden. Zij kan eenige dagen en zelfs wel eens een paar weken duren. Eene ontlasting om de 2 of 3 dagen kan regel worden, zonder belangrijke stoornis te veroorzaken. In andere gevallen verwekt zij een gevoel van zwaarte, drukking en opgeblazenheid in den buik; de eetlust verdwijnt en er ontstaan oprispingen, neiging tot braken, lusteloosheid, ongeschiktheid tot den arbeid, hoofdpijn, duizeligheid, aanvallen van migraine enz. Bij langen duur lijdt de voeding aanmerkelijk en er kan koliek uit voortkomen. Een doelmatige keuze van voeding, veel beweging, behoorlijk drinken en

het aanwenden van lavementen zijn bij gewone verstoppingen doorgaans meer aan te raden dan prikkelende purgeermiddelen. Inzonderheid zij men er op bedacht, de oorzaak der verstopping te bestrijden. Zie Darmziekten.

Verstraete, Theodoor, een Belgisch schilder, geboren in 1851 te Gent, studeerde van 1867— 1878 aan de Academie van Antwerpen. Van 1878 —1886 bracht hij een groot deel van zijn tijd door te Brasschaat, waar hij een groot aantal studies maakte; van 1886—1891 vertoefde hij meestal in Nederland, inzonderheid op het eiland Zuid-Beveland; van 1891—1895 koos hij zijn onderwerpen vooral uit de omgeving van Brasschaat, Zeeland en van de Vlaamsche zeekust. Sedert 1895 leed hij aan een verzwakking van geestvermogens. Hij overleed den 9del1 Januari 1907. Zijn landschappen munten uit door diepte van opvatting, die zijn kunst eerst langzamerhand de rechte waardeering deed vinden.

Verstrooiingslens. Zie Lens.

Verstuiking- (distorsio) is een voorbijgaande overelkanderschuiving van gewrichtsoppervlakten, waarbij de gewrichtsbanden worden uitgerekt of verscheurd, terwijl in belangrijke gevallen ook de omringende deelen, vooral het bindweefsel, daarin betrokken zijn. Zie Gewrichtsziekten.

Verstuiver noemt men de toestellen, waarmede vloeistoffen in fijne droppeltjes verdeeld worden. Zij vinden o. a. toepassing in den land- en tuinbouw (zie Tuinlouw-gereedschappen). In den machinebouw gebruikt men verstuivers, welke door stoom gedreven worden. Deze zuigen door de openingen van een klok lucht op, comprimeeren deze en persen haar in een ringvormigen straal naar buiren. De luchtstroom wordt onder een gepasten hoek op den vloeistofspiegel gericht, waardoor de vloei¬

stof wordt meegesleurd en zeer fijn verdeeld uit den verstuiver treedt. In dezen vorm dient de verstuiver o. a. bij het stoken van een stoomketel met petroleum.

Bij het verstuiven van water om de lucht in arbeidslokalen var.spin nerijen,weverijen enz. tebevoch-

Fig. 1.

tigen, gaat men op andere wijze te werk. Men gebruikt dan den centrifugaalverstuiver, afgebeeld in figuur 1 en 2. Hij werkt aldus. Bij E treedt het water1 van een drukwaterleiding binnen, door de kraan V komt het in het zeefvat S, dat eventueele verontreinigingen opvangt; van hieruit treedt het water door den eigenlijken verstuiver D naar buiten. Deze bevat een schroefgang G, welke het water fijn verdeelt. De waterstraal zuigt in B een groote hoeveelheid lucht van beneden op, welke dan bit C, met

i-J waterdamp verzadigd, uittreedt. Over¬

tollig water wordt door de zeef K opgevangen en vloeit langs A weg. In de geneeskunde gebruikt men verstuivers bij het inhaleeren (zie Inhalatie).

Fig. 2.

Doorsnede van een verstuiver.

Vertaling-srecht noemt men het recht van een auteur of van zijn rechtverkrijgende(n) om vertalingen van zijn werken uit te geven of toestemming tot de vertaling te verleenen. In de landen, die aangesloten zijn bij de Berner Conventie (zie aldaar) bezaten de auteurs of hun rechtverkrijgenden volgens artikel 5 dit recht gedurende 10 jaar, nadat hun werk in het oorspronkelijke is verschenen. In 1908 werd de Conventie te Berlijn herzien en bij die gelegenheid de termijn van uitsluitend vertalingsrecht met dien van auteursrecht gelijk ge-

Sluiten