Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Victoria, ook 7j. Wictoria, is de naam van een der Zuidpoollanden, dat deel uitmaakt van het antarctische vasteland. Het is gelegen tusschen 71° en 82° Z. Br. en bestaat uit een geheel met gletschers bedekt bergland, dat in den Mount Murchison een hoogte van ongeveer 4500 m. bereikt. Voor de steile kust ligt het eiland Erebus, waarop zich de vulkanen Erebus en Terror (3317 m.) verheffen. Victorialand werd in 1841 door Rosz ontdekt. In 1900 deed Borchgrevink een nieuwen onderzoekingstocht. In 1902 drongen de luitenants Armitage en Skelton van de Engelsche Discovery Expedition 80 Engelsche mijlen W. waarts tot op een hoogte van 2740 m. met sleden door. Op een andere sledenexpeditie, die kapitein Scott van 1902—1903 naar het Z. ondernam, werd de aanwezigheid van een samenhangend vastland aangetoond, waarin bergketens ter hoogte van 4270 m. voorkwamen en waarvoor de naam King Edward VII land is voorgeslagen. Volgens de berekeningen van Sabine ligt op Victorialand de magnetische Zuidpool.

Victoria, een Britsch-Australische staat in het Z. O. van Australië, wordt begrensd door NieuwZuid-Wales, Zuid-Australië, door de Baszstraat en door den Grooten Oceaan. De oppervlakte bedraagt 227 610 v. km. De kust is gedeeltelijk steil, gedeeltelijk laag en moerassig. De belangrijkste iiihammen zijn de Port Philipbaai, de Portlandbaai, de Western Port, de Warasahbaai en de Corner Inlet. Het land is bergachtig, het bergstelsel is een voortzetting van de Australische Alpen, die in den Mount Bogong een hoogte van 1984 m. bereiken, en zich onder den naam Dividing Range van het O. naar het W. voortzetten tot aan de grens, waar zij de namen Pyreneeën en Grampians aannemen. De rivieren zijn, behalve de Murray, van weinig belang;

de ïarra-yarra is tot Meibourne bevaarbaar, de Snowy River, de Tambo, de Mitchell en de Latrobe, die de strandmeren King, Victoria en Wellington vormen, alleen in haar benedenloop.Er zijn vele zoutmeren, zooals het groote binnenmeer Corangamite. Het klimaat is zacht; de thermo-

Wapen van Victoria, meter daalt 's winters (Juli) zelden beneden het vriespunt, in den zomer stijgt hij bij heete noordenwinden tot 41° C; de gemiddelde temperatuur te Melbourne is 14,2° de regenhoeveelheid bedraagt 658 mm. De planten- en dierenwereld komt met die van het overige van Australië overeen.

Victoria is het dichtst bevolkt van alle Australische staten. In 1835 telde de kolonie 14 inwoners, in 1861 541 800, in 1907 1 246 644. In 1909 werd de bevolking geschat op 1 282 928 (645 420 mannelijke en 637 508 vrouwelijke inwoners). Het aantal inboorlingen, bij den aanvang van de kolonisatie op 6 000 geschat, bedroeg in 1905: 382. In 1906 bedroeg het aantal immigranten (over zee) 69 282, het aantal emigranten 67 348 Het grootste deel van de inwoners belijdt den Protestantschen godsdienst. Het onderwijs heeft geen godsdienstige kleur en is vrij. Er bestaat leerplicht. In 1906 werd er in 1953 staatsscholen aan 229179 leerlingen en in 757 particuliere scholen aan 48 732 leerlingen onderwijs gegeven, Melbourne bezit een universiteit. Groot is het

aantal instellingen van liefdadigheid. De staat is in de laatste jaren, vooral sedert 1900, sterk vooruitgegaan. Landbouw, veeteelt en nijverheid hebben zich krachtig ontwikkeld. In 1909 werd een oppervlakte van 4 496 183 acres bebouwd waarvan 1 779 905 acres voor tarwe en 956 371 acres voor hooibouw. In 1906—1907 besloeg de bebouwde oppervlakte 294 553 acres. De oppervlakte door de verschillende landbouwgewassen in beslag genomen, en de opbrengst was in laatstgenoemd jaar als volgt:

Bebouwde « , .

Gewassen. oppervlakte bushels'1 in acres.

Tarwe 2031 893 22 618 043

Haver 380493 8845654

Maïs 11559 704961

Gerst 52 816 1 255442

Rogge 1571 20770

Boonen en erwten 12012 286636

Aardappelen 55372 166839 ton

Hooi 621139 881276 „

Met den wijnstok was een oppervlakte van 25 855 acres bezet, waarvan 5080 ton rozijnen en krenten en 2 044 833 gallons wijn werden verkregen; op 62 927 acres werden ooft en groenten, op 48 949 acres andere veldvruchten gekweekt, terwijl een oppervlakte van 990 967 braak lag. De veestapel was in 1909 tengevolge van de droogte minder talrijk dan in het vorige jaar. Hij omvatte:

1908 1909

Schapen 14146 734 12 545 742

Hoornvee 1842 807 1 574162

Paarden 424 648 424903

Varkens 211002 179358

De waarde van den uitvoer van sommige produkten in 1908 bedroeg (in £):

Wol 6052914

Boter 1354067

Huiden en vellen 937 256

Tarwe 632 005

Meel 582655

Bevroren vleesch 630567

De mijnbouw leverde in 1908 721 220 onsen goud ter waarde van £ 2 849 838, 25 665 onsen zilver ter waarde van £ 2835,113 462 Engelsche tonnen steenkool ter waarde van £ 64 653. De waarde van de totale mijnproductie' bedroeg £ 3 031045. In 1906 bezat Victoria 4360 fabrieken, waarin 56 339 mannen en 28 890 vrouwen werkzaam waren.

Soort der fabrieken. Aantal, gj^eiclers

Wolfabrieken 9 1434

Schoen- en laarzenfabrieken 134 5755

Varkensslagerijen 28 338

Zuivelfabrieken 222 1245

Fabrieken voor geconserveerd

vleesch 14 522

Korenmolens 64 788

Brouwerijen 39 1030

Tabaksfabrieken 12 1846

Steen-en aardewerkfabrieken 123 1703

Sluiten