Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hierdoor de stofwisseling bespoedigen, toch beweren de meeste deskundigen, dat dierlijk voedsel volstrekt noodig is voor hen, die een zittend leven leiden, waardoor de ademhaling beperkt en de spijsvertering vertraagd wordt. Zie ook Vegetarisme en Vleeschkeuring.

Vleesch beteekent in het Oude Testament dikwijls het bouwvallig en vergankelijk lichaam van den mensch, in tegenstelling van het eeuwig, onvergankelijk wezen van God. In het Nieuwe Testament wordt het dikwijls gebruikt voor het stoffelijk lichaam als de zetel van begeerlijkheid en zonde. Gewoonlijk wordt het tegenover den geest gesteld.

Vleeschetende planten. Zie Insektenetende planten.

Vleeschextract (Extractum carnis), het ingedampte vleeschaftreksel, werd in het begin van de 19ae eeuw door Proust en Parmentier het eerst bereid. Sedert 1830 kwam het in den vorm van bouillonkoekjes in den handel voor de proviandeering van schepen, en later werd het gebruikt als geconcentreerd voedingsmiddel voor zieken en herstellenden. Een rationeele wijze van bereiding werd in 1857 door Liebig gevonden. Volgens deze wordt het sedert 1864 te Fray Bentos (Uruguay) vervaardigd. Het vleesch wordt daartoe, zoo goed mogelijk van vet ontdaan, in machines fijn gehakt en met een evengroot gewicht aan water door stoom langzaam tot 70° C. verwarmd. De verkregen vloeistof

worui van aue vet ontdaan en daarna ingedampt. Uit 34 kg. vleesch bereidt men aldus 1 kg. extract. Dit bevat 10,5—21,5% minerale en 49,5—68,8% organische bestanddeelen (creatine, creatinine, carnine enz.). Als zuiver voedingsmiddel is het vleeschextract waardeloos. Alleen als prikkelend middel, heeft het, evenals bouillon, beteekenis, terwijl het verder plan ten voedsel smakelijker kan maken.

Vleeschhak- en -vetsnljmachines noemt men werktuigen, die in worstfabrieken, hotels, in

Fig. 1.

Vleeschhakmachine.

de huishouding enz. gebruikt worden om vleesch snel fijn te maken of te snijden. Waar groote hoeveelheden vleesch verwerkt moeten worden, zooals bijv. bij de worstbereiding op groote schaal, ge¬

bruikt men toestellen, die door motoren gedreven worden, Figuur 1 vertoont zulk een machine, waarbij eenige hakmessen aan een raam verbonden zijn, dat heen en weer bewogen wordt, zoodat het vleesch dat zich op het blok bevindt, stuk gesneden wordt. Na elke beweging van de messen wordt het blok

Fig. 2.

Vleeschhakmachine.

door een stelsel van tandraderen een weinig gedraaid, zoodat de messen het vleesch op een andere plaats aanraken. Bij andere soortgelijke machines bewegen de messen zich verticaal. Bij de rotatievleeschsnijmachine van figuur 2 heeft men cirkelvormige messen, die zelf een ronddraaiende bewe-

Fig. 3a.

Vleeschsnijmachine.

ging bezitten, terwijl het blok eveneens draait. De zoogenaamde vleeschmolen maakt het vleesch tusschen 2 walsen, voorzien van schroefgangen en scherpe kanten, fijn.

Om gelijkmatige schijfjes worst, vleesch, ham enz. af te snijden, gebruikt men schijfsnijmachines, waarvan figuur 3 en 3a een voorbeeld geven. Het

Sluiten