Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Vereenigde Staten op den l8ten Juni. De wijze,

mnnrnn 1. m 1 _ 11

wa,aiup gciciu wuiut, u> xn versunuienue lanaen on-

rrnlïil^ lMTnSV«4-n 1 w>nnUi- ™ 1 :i_ J „11 i

g^ujn.. iTiucouai mact-jvu xuüii gcuruiK van teiKaarten.

Het Centraal-Bureau voor de Statistiek geeft de

uitKomsten van ae negende algemeene, tienjaar lijksche volkstelling, gehouden op 31 December 1909

wij ouueenen er nee voigenae aan: De bevolking bedroeg op genoemden datum:

Mannen. Vrouwen, j Totaal.

Noord-Brabant . 311133 311946 623 079

Gelderland 322 479 317123 639 602

Zuid-Holland ... 676 079 714 665 1 390 744

Noord-Holland.. 536 885 570 808 1107 693

Zeeland 115 457 117 058 232 515

Utrecht 141306 147 208 288 514

Friesland 180 588 178 964 359 552

Overijsel 193 964 188 916 382 880

Groningen 162 275 165 770 328 045

Drente 90 061 83 257 173 318

Limburg 168 714 163 293 332 007

Het Rijk 2 899 125 2 959 050 | 5 858 175

De bevolking van het rijk bedroeg volgens de volkstellingen:

Mannen. Vrouwen. TotaaL

1 Jan. 1830 1278 046 1335 441 2 613 487

1 Jan. 1840 1 401 004 1 459 555 2 860 559

19 Nov. 1849 1 498 811 1 558 068 3 056 879

31 Dec. 1859 1 629 035 1 680 093 3 309 128

1 Dec. 1869 1 764118 1 815 411 3 579 529

31 Dec. 1879 1 983 164 3 029 529 4 012 693

31 Dec. 1889 2 228 487 2 282 928 4 511 415

31 Dec. 1899 2 520 602 2 583 535 5 101137

31 Dec. 1909 2 899 125 2 959 050 5 858 175

Volkstribuun. Zie Tribuun.

Volksvergaderingen werden vroeger gehouden door zoodanige volken en stammen, die zelve als een geheel van weerbare mannen de beslissing over alle openbare aangelegenheden in handen hielden. Ook in onzen tijd houdt men, waar het recht van vereeniging en vergadering zulks toestaat, volksvergaderingen om de vraagstukken van den dag te bespreken.

Volksverhuizing is de naam voor de tochten, die inzonderheid de Germaansche, doch ook eenige andere volksstammen voornamelijk van de 4de tot de 6de eeuw n. Chr., naar het Z. en het W. van Europa ondernamen en die den ondergang van het W. Romeinsche Rijk tengevolge hadden. Door deze tochten kreeg een groot deel van Europa een nieuwe bevolking. De stammen, die in andere streken kwamen, namen daar, of reeds vroeger op hun tochten, het Christendom aan, vermengden zich met de aldaar wonende Romeinsche of Romaansche bevolking en deden nieuwe toestanden ontstaan, terwijl ook de talen gewijzigd werden. Achter gebleven volkeren in Middel-Europa breidden

hun gebied uit, of vermengden zich met nieuw aangekomen stammen, vooral slaven. Door deze beweging verdwenen sommige stammen geheel, terwijl andere tot grootere samen smolten, totdat de beweging ophield en de volken zich duurzaam in hun nieuwe woonplaatsen vestigden.

Reeds lang vóór de Volksverhuizing bezat Rome

een PTOOte aantrelrlrin*rslrrfl/».Tif. vnnr Ho rjorwoon-

sche stammen ten N. van het Romeinsche rijk; geheele volken traden in Romeinschen dienst of kregen bij verdrag toestemming om zich in het Romeinsche Rijk te vestigen; andere deden strooptochten in het Romeinsche Rijk en veroverden verschillende landstreken. Zoo verwoestten de Goten van de noordkust van de Zwarte Zee de kusten van Klein-Azië en liet, Ralka.nspyiiprpila.nrl un troL-.

ken ook te land tot over de Donau; de Saksen plunderden de kusten van Brittannië en fiallip- Ho Aio.

mannen vervoverden het. TlpmimaaflanH Ho wen¬

ken vestigden zich tusschen den Rijn en de Schelde.

ï ■-ï iT_ n i • • , ,

uv eigemijKe voiKsvernuizmg eenter, ae groote overstrooming van het rijk door barbaarsche volkeren. nam een aanvanp mpf ilpn inval van Ho ïTn

nen. Dezen vernietigden in 375 het machtige Gotische rijk van Hermanrich. De Oost-Goten en sommige andere Germanen onderwierpen zich aan de

rr — j:. _• i_ • j tt . , . .

iiuiLiieii, uib zien in ae nongaarscne laagvlakte vestisdeil. De West-Crnten lrvva.mpn Hnnr Ho nimr.

winning op Valens bij Adrianopel in 378 in het bezit van Moesië en Thraeië. AInn 1: vnprrlp 1.0 naHaf

hij in 395—396 Griekenland verwoest had, reeds in 401 naar Italië, doch werd in 402 door Stilico teruggedreven, die ook in 406 in Toskane een Germaansch leger, uit verschillende stammen bestaande, dat van de Midden-Donau kwam, vernietigde. Na zijn dood (408) deden de West-Goten opnieuw onder Alarik een inval in Italië, terwijl tegelijkertijd de provincies Gallië. Snan ie. Rrittannip pn Afrika

waaruit de Romeinsche legioenen teruggeroepen waren om Italië te beschermen, door Germanen overstroomd werden. De Alem annp.n nn.mpn li of

gebied van den Boven-Rijn in bezit, de Bourgondiërs vestigden zich aan den Middel-Rijn, de Ange-

len ej] oaitsen veroverden unttanme, de Alanen, Vandalen en Sneven trokken dnnr PrJillip pn troefirr-

den zich in Spanje; van hier uit veroverden de

"(rnnJnU» A tin (OA 1 » P •! 1

YOiiiutucn van —ïoy ook Airixa en ae eiianaen van het westelijk deel van de Middellandsche Zee. De West-Goten, die in 412 Honr AiJui.nH na ar finlliö

gevoerd waren, stichtten in 419 onder Wallia in

7„;j n_n:v ... UT I n • , .

zjuiu-uctme en iNoora-öpanje een zeiistanaig rijk, Met uitzondering va,n fïrnnt,T5riH-anniö waavrlo

heidensche Anppel-Sa.lr«pn Hp Rriffpn nïthnn ™ir

drongen, en de Rijnlanden, waar de Romaansche

uuvuiKing naar net w. terugween:, neten de veroveraars de Romeinen in het bezit van hun recht, hun taal en hun zeHen. mpp«+.a.l nampn vlï oor» HqtHo

zelden meer, van hun grondgebied in. bezit. De Romeinsche beschaving had grooten invloed op die

Van de veroveraars* He vnllprlicrp vpremolfincr u'ovil

voornamelijk tegengegaan door het Ariaansch Chris-

1 „ „ 1.1 1 . n _ 1 L.-I

ooiiuum van ictaisGgeiioemuen. uemeenscnappeiijK trachtten de frermanpn pn Hp Rnmpinpn Hp aan¬

vallen van Attila af te weren, die in 437 hpf. Bnnr-

gondisch rijk aan den Middel Rijn verwoestte en

van tui—loa aan net nooid van groote benden naar het W. trok. De overblijfselen van het West-Romein scheTrijk in Italië en Gallië gingen verloren, het

Sluiten