Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rli3negebied namen de Bourgondiërs in bezit, het Seinegebied de Franken. In Italië maakte Odoacer in 476 een einde aan het West-Romeinsche rijk; hij werd echter reeds in 489 door de Oost-Goten ten val gebracht, wier koning Theocfarik in Italië een rijk stichtte. Zoo waren omstreeks 600 alle provincies van het West-Romeinsche rijk in bezit van Germaansche veroveraars.

Onder den Oost-Romeinsclien keizer Justinianus I (527—565) trachtten de Romeinen het verlorene te heroveren. Belisarius vernietigde in 534 het rijk der Vandalen in Afrika; hij en Narses veroverden van 535—553 ook Italië. In 568 echter kwam Opper- en Middel-Italië in het bezit van de Longobarden, die na de verwoesting van het Gepidenrijk (566) in Italië gedrongen waren. Het West-Gotische rijk werd eerst in 711 door de Arabieren veroverd. Het Frankische rijk breidde door verschillende veroveringen zijn macht uit over een groot deel van het oude West-Romeinsche rijk. Met de stichting van dit rijk sloot de Volksverhuizing in West-Europa in zekeren zin af, zoodat de volken daar tot rust kwamen, welke rust alleen door de zwerftochten van de Noormannen in de 8Bte en 9de eeuw werd gestoord. In Oost-Europa daarentegen duurde de beweging voort. In de 5de eeuw was reeds het land van de Weichsel tot de Elbe door Slavische stammen ingenomen, in centraal Rusland duurde het opdringen van de Slaven tegen de Finnen nog geruimen tijd. Ook aan de Beneden-Donau, waar de Tataarsche Avaren het machtigste volk waren, trad eerst langzamerhand een stilstand in, nadat in de 7de eeuw de Finsche, later met Slaven vermengde, Bulgaren en Serviërs vaste woonplaatsen hadden gekregen. In de 9de eeuw drongen de Magyaren Hongarije binnen.

Volksvermogen. Zie Maatschappelijk inkomen.

Volksvertegenwoordiging- is de naam van een vertegenwoordigend lichaam (Landdag, Parlement, Wetgevend Lichaam), waarvan de leden (Afgevaardigden, Gedeputeerden, Landstanden, Vertegenwoordigers) de belangen van het volk tegenover de regeering behartigen. Vroeger bestonden deze lichamen uit afgevaardigden, die een bepaalde bevoorrechte groep van het volk vertegenwoordigden, thans vertegenwoordigen zij in de constitutioneele staten het volk in zijn geheel. In de grootere landen bestaat naar het voorbeeld van Engeland de volksvertegenwoordiging uit 2 afdeelingen, daar heeft men het zoogenaamde Tweekamerstelsel, tegenover het Éénkamerstelsel van de kleinere staten. De Tweede Kamer (Lagerhuis, Huis der Afgevaardigden, Volkskamer) bestaat uit leden, die door de burgers worden gekozen, de Eerste Kamer (Hoogerhuis, Heerenhuis, Kamer der Pairs, Senaat) wordt meestal op een andere manier samengesteld, de leden worden bijv. door de regeering benoemd, door bepaalde bevoorrechte standen gekozen of op grond van erfelijke rechten als lid aangewezen. In sommige staten worden echter ook de leden van de Eerste Kamer door de burgers gekozen. De Eerste Kamer vormt een conservatief tegenwicht tegenover de Tweede Kamer. De volksvertegenwoordiging van Nederland noemt men Staten Generaal. Zie aldaar.

Volkswapening noemt men het uitvaardigen van een bevel, dat de geheele strijdbare bevol¬

king te wapen roept. Zij kan plaats hebben in vredestijd, zoodat het volk bij voorbaat in den wapenhandel geoefend wordt, en ook in tijd van oorlog, wanneer de nood dringt. Men geeft haar alsdan den naam van levée en masse. Eindelijk heeft een volkswapening ook wel plaats in tijd van opstand, zooals bijv. bij de inwoners van de Vendée in Frankrijk, de Carlisten in Spanje enz.

Volksziekten. Zie Epidemie.

Vollen is een bijzondere behandeling van laken en lakenachtige stoffen, die daarin bestaat, dat men de haartjes tot een viltaclitig geheel maakt, waardoor de draden van het weefsel geheel bedekt worden. Het vollen berust op de eigenaardige gesteldheid van de oppervlakte van de wolharen, die, vooral wanneer ze warm en vochtig zijn, door schuiven en drukken tot een samenhangend geheel vereenigd kunnen worden. Het proces wordt bevorderd door toevoeging van zeepwater of vette aarde ("Poïlersaarde, zie aldaar), die de haartjes glad maakt.

Vollenhove, Land van, is de naam van een landstreek in het N. W. van Overijsel, tusschen de grens van Friesland en het Zwarte Water gelegen. Zie verder Overijsel en de kaart bij dat artikel.

Vollenhove, Punt van, is een diluviale verheffing van 5 m. hoogte in het N. W. van Overijsel, te midden van de omringende, laag gelegen veengronden, die vrij ver in de Zuiderzee naar voren springt. Zie verder Overijsel en de kaart bij dit ar¬

tikel.

Vollenhove, of Stad Vollenhove, een gemeente in de provincie Overijsel, 20 H. A. groot met (1910) 1683 inwoners, wordt begrensd door de Zuiderzee en door het ambt Vollenhove. Zij bestaat uit de stad Vollenhove. De voornaamste bronnen van bestaan zijn veeteelt, visscherij en bokkingrookerij. Het stadhuis is een oud gebouw. Men vmdt er 2 Hervormde kerken, n. 1. de Boven- of Margaretakerk en de Kleine kerk, en een Roomsch-Katholieke kerk. Het oude slot van Vollenhove, het Oldhuis, werd in het begin van de 19ae eeuw tot een fabriek ingericht; in 1854 werd het op afbraak verkocht. De stad heeft haar ontstaan te danken aan het kasteel, dat aldaar in 1165 door bisschop Godfried van Rhenen werd gesticht. In 1354 ontving zij stedelijke rechten. Gedurende langen tijd was het bisschoppelijk gerechtshof er gevestigd. Vele edelen lieten er landhuizen bouwen, waarom Vollenhove wel eens de stad der havezaten werd genoemd. Van 1336— 1346 werd zij door de Gelderschen bezet, in 1524 werd zij aan Maarten van Rossum overgegeven, in 1581 werd zij door Sonoy bezet.

Vollenhove of Ambt Vollenhove, een gemeente in de provincie Overijsel, 6373 H. A. groot met (1910) 2460 inwoners, wordt begrensd door de Zuiderzee en door het Zwarte Water en door de gemeenten Blankenham, Steenwijkerwold, Giethoorn, Wanneperveen, Zwartsluis, Genemuiden, Stad Vollenhove en Blokzijl. Zij omsluit de gemeente Stad Vollenhove gedeeltelijk en de gemeente Blokzijl geheel. De bodem bestaat in het Z. W. uit diluviaal zand, in het N. O. uit klei, laagveen en uitgeveende plassen, in het Z. O. eveneens uit laagveen en uitgeveende plassen. De voornaamste bezigheden zijn veeteelt, zuivelbereiding, veenderij en landbouw. In het Z. W. vindt men vele groote landgoederen of havezaten, zooals Old-Ruitenborg, De Oldehof, RoUecate,;2 Nijenhuizen. Tot de ge-

I

Sluiten