Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle loden verbinden zich door hun lidmaatschap zich bij hun propaganda voor het Vrouwenkiesrecht te onthouden van wanordelijke en gewelddadige middelen.

De Bond geeft een correspondentieblad uit, dat vier maal 's jaars verschijnt en gratis aan de leden wordt gezonden. Behalve officiëele mededeelingen van het hoofdbestuur en verslagen van de afdeelingen, bevat het artikelen over vrouwenkiesrecht en over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Ook geeft het biographieën van vrouwen van beteekenis en verhandelingen over inrichtingen, welke vooral door vrouwen bestuurd worden.

De afdeeling Utrecht heeft een bibliotheek gevormd, die reeds een groot aantal werken bevat over de vrouwenbeweging en over de sociale waagstukken. Ieder lid kan — tegen vergoeding van de kosten — werken ter leen verkrijgen.

Vrouwenkwestie. Zie Vrouwenbewegitig.

Vrouwenraad van Nederland, Nationale. Deze vereeniging gaat uit de van de meening, dat man en vrouw elkanders werk op elk gebied moeten aanvullen, zullen zij het werk van den volkomen mensch tot stand brengen. Daarom wenscht zij de vrouwen van Nederland te organiseeren en het werk van allen te vereenigen, ten einde aller streven met bewustzijn te richten op de vorming der vrouw tot deze volledige samenwerking. De Raad tracht dit doel te bereiken door het samenvoegen van alle vereenigingen, die arbeiden aan verbetering van den zedelijken, maatschappelijken, en economischen rechtstoestand der vrouw, door het houden van bijeenkomsten, door het uitgeven van geschriften, door het zenden van verzoekschriften. Leden van den Vrouwenraad kunnen zijn: vereenigingen, bonden, genootschappen en vennootschappen, in wier bestuur steeds één of meer vrouwen zitting hebben, wanneer zij zich daartoe aanmelden bij den len secretaris onder toezending huimer statuten.

Vrouwenroof is de naam van een vroeger bijna algemeen verbreide gewoonte, dat n.1. de bruidegom, ook wanneer hij weet, dat de bruid en haar familie niets tegen het huwelijk hebben en hij, wanneer zulks de gewoonte is, den koopprijs heeft betaald, toch zijn bruid met geweld en list moet ontvoeren, terwijl haar familie dit tracht te verhinderen, den schaker volgt en hem tot een schijngevecht dwingt, Een gemeenschappelijke maaltijd besluit deze plechtigheid. Uit de omstandigheid, dat deze gewoonte bij zeer verschillende volkeren voorkomt, die ; joit mei elkander in aanraking zijn geweest, heeft men de gevolgtrekking gemaakt, dat zij een herinnering zou zijn aan het groepenhuwelijk, waaruit het enkelvoudig huwelijk is ontstaan. Ook heeft men haar uit de exogamie (zie aldaar) afgeleid.

Vrouwenziekten. Voor een groot gedeelte zijn de ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen het gevolg van infectie, hetzij die door de geslachtsgemeenschap overgebracht wordt bij gonorrhoe van den man, hetzij bij de geboorte van een kind. De eerste kan acute of chronische catarrhen van scheede en uterus veroorzaken, en ook de eierleiders worden soms ontstoken (salpingitis). Daar het buikvlies in het laatste geval mee aangedaan wordt, is min of meer voortdurende pijn een gewoon verschijnsel, waarbij meestal nog overvloedige menstruatie (mmorrhagie) en maagstoornissen komen. Die ontstekingen kunnen het leven der patiënte vergallen;

treft zij beide eileiders, dan kan zij tot onvruchtbaarheid leiden door afsluiting der holte ten gevolge van litteekenvorming; gaat zij in ettering over, dan kan die etter in naburige organen doorbreken of in de buikholte met doodelijke buikvliesontsteking tot gevolg. De eierstokken worden zeldzamer door ontstekingen getroffen, maar niet zoo zeldzaam ontaarden zij door het vormen van cysten (ovariaalcysten), die zeer groot kunnen worden. De baarmoeder lijdt niet zelden aan catarrh of ontstekingen van haar slijmvlies, die zich door stoornissen in de menstruatie kenbaar maken. Ook de baarmoeder kent gezwellen als poliepen, fibromen en kanker. Gewichtig ook met het oog op zwangerschap, zijn de veranderingen in haar ligging: zij kan vóórover of achterover liggen (anteversie en retroversie). of op de verbinding van hals en lichaam een knikking vertoonen zoodat alleen het lichaam voorover (anteflexie) of achterover (retroflexie) ligt. Voor die toestanden zijn zelden vergroeiingen van de baarmoeder met de omgeving ten gevolge van ontstekingen de oorzaak, meestal is er een zwangerschap aan voorafgegaan en is na de geboorte de baarmoeder niet in haar gewonen stand teruggekeerd. Vooral de retroflexie kan grooten last veroorzaken door haar drukking op de blaas en op het rectum, waardoor moeilijkheden bij het wateren en verstopping ontstaan. De menstruatie wordt overvloedig en stijgt soms tot metrorrhagie (=profuse bloeding uit de baarmoeder). Ook witte vloed (leukorrhoe) kan erdoor ontstaan en als de achterover geknikte baarmoeder bevrucht wordt (zij kan een hindernis voor bevruchting zijn bij vrouwen, die nog nooit baarden), dan wordt de toestand bepaald gevaarlijk, tenzij de uterus zich bij het grooter worden van zelf opricht. Anders klemt de groeiende baarmoeder de blaas af, die zich tot barstens toe vult en zelfs werkelijk kan barsten, In elk geval bestaat er gevaar voor blaasontsteking, uitzetting der ureteren en nierbekken en voor uraemie. Ook de stoelverstopping kan zoo goed als absoluut worden, maar de dood is toch meest het gevolg van uraemie. Die liggingsveranderingen kunnen met de hand hersteld en de gereponeerde baarmoeder wordt door een pessarium in haar normalen stand gehouden. Verder kan de uterus tot stoornissen in de menstruatie aanleiding geven door afsluiting van zijn halskanaal, waardoor het menstruaalbloed zich in zijn holte ophoopt (haematometra). Tot de vrouwenziekten kan men ook de blaas-sch eedefistels rekenen, die vooral door een onjuist aanleggen van de tang ontstaan.

Vruchtafdrijving;. Zie Abortus.

Vruchtbaarheid (Foecunditas) hangt, in physiologischen zin, samen met de hoeveelheid van het voortgebrachte. Ilaar graad wordt bepaald door het aantal individuen, dat bij een enkele bevruchting ontstaat en door het aantal bevruchtingen, dat gedurende een gegeven tijd of gedurende het leven plaats heeft. Zij wisselt bij iedere soort af en hangt ook samen met de voorwaarden, waaronder de soort leeft, zooals bijv. bij den mensch is vastgesteld. In het algemeen is zij grooter, naarmate de wijze van voortbrenging eenvoudiger is. Infusoriën planten zich in grooten getale voort; een spoelworm kan 60 millioen eieren leggen. Veel geringer is de vruchtbaarheid bij de reptielen en de amphibieën,terwijl zij bij vogels en zoogdieren nog zwakker is. Vele vogels leggen jaarlijks slechts 2 eieren. Verder is de vrucht-

Sluiten