Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Protestantsche kerk, een haven (de zeehaven van Rostock), een vuurtoren, stoomzuivelfabrieken, vischrookerijen en een impregneerinrichting en telt (1905) 4209 inwoners. Het is vooral als drukbezochte zeebadplaats en als winterverblijf voor zenuwzieken bekend.

Warner, Susan, onder den schuiluaam Elisabeth WethereU een veel gelezen Amerikaansch schrijfster, geboren den llaen juli 1819 te Highland Falls (New-York), deed het eerst van zich spreken door haar roman „The wide, wide world" (1851), welke terstond in Amerika en Engeland opgang maakte. Daarop volgden o. a.: „Queechy" (1852), „The hills of Shatemuc" (1856), „The old heimet" (1863), „Daisy" (1868), „Little Annette" (1874) en „The broken walls of Jerusalem" (1878), welke geringere waarde hebben. Zij overleed den 170e11 Maart 1885 te New-York.

Haar jongere zuster Anna Barlett, geboren in 1820, schreef onder het pseudoniem Amy Lotlirop eveneens een aantal populaire romans, waaronder: „Dollars and cents" (1853), „The fourth watch" (1872) en „Gardening bij myself' (1872).

Warnkönig-, Leopold August, een Duitsch rechtsgeleerde en geschiedkundige, geboren den isten Augustus 1794 te Bruchsal, vestigde zich in 1816 als privaatdocent in de rechten te Göttingen werd in 1817 hoogleeraar te Luik, waar hij het tijdschrift: „Thémis, ou Bibliothèque du jurisconsulte" oprichtte, in 1827 te Leuven, in 1831 te Gent, in 1836 te Freiburg en in 1844 hoogleeraar in het canoniek recht te Tubingen. Van zijn geschriften noemen wij: „Institutiones juris romani privati" (4ae druk, 1860), „Commentarii juris romani privati" (3 dln., 1825—1832), „Flandrische Staats- und Reclitsgeschichte" (3dln., 1835—1842), „Histoire externe du droit romain"(1836)„ .Histoire du droit belge"(1837,) „Rechtsphilosophie als Naturlehre des Rechts" (1839), „Französische Staats-und Rechtsgeschichte' (met Stein, (3 dln., 1846—1848), „Juristische Encyklopadie" (1853), „Die Staatsrechtliche Stellung der Katholischen Kirche" (1855), „Histoire des Carolingiens" (met Gerard, 2 dln., 1862), en „Don Carlos, Leben, Verhaftung und Tod" (1864). Hij overleed den 19dei> Augustus 1866 te Stuttgart.

Warngdorf, een plaats in het Boheemsche distrikt Rumburg, in de nabijheid van de Saksische grens aan de Mandau en aan den spoorweg Zittau— Ebersbach gelegen, is de zetel van een kantongerecht, bezit een dekanaats- en een Oud-Roomsche kerk, een hoogere burgerschool, een vakteeken-, weef- en handelsschool, twee schouwburgen en een ziekenhuis. Het bezit belangrijke katoen- en garenspinnerijen, fabrieken van gemengde weefsels (linnen, wol en katoen), juteweverij, drukkerij, ververij en appreteerinrichtingen, kantweverij, machinebouw, fabrieken van drijfriemen, mastiek en scheikundige produkten. De plaats, welke een levendigen handel drijft, telt (1900) 21150 inwoners.

Warnsinck Bzn., Willem Hendrik, een Nederlandsch dichter, geboren te Amsterdam den 4den October 1782, stond eerst aan het hoofd van eene suikerraffinaderij, maar wijdde zich later geheel aan de beoefening der dichtkunst. Hij schreef: „Opwekking aan mijne landgenooten" (1815), „Het vaderland, het waardigste voorwerp der schilderkunst" <1818), „De ontkoming van Hugo de Groot uit Loevestein" (tooneelspel, 1820), „Proeve van gewijde

poëzie" (1821), „Pieter Dirkszoon Hasselaer in 1573" (tooneelspel, 1821), „Nathan van Genêve, toneelspel, 1824), „De weduwe van Albrecht Beyling of de verjaardag van de terechtstelling van haren echtgenoot" (dramatisch tafereel, 1827), „De toekomst" (1827), „Gedichten" (1828), „Bardenzang" (1831), „Slag op de Zuiderzee in 1573 of de twee stuurlieden" (tooneelspel, 1831), „Aan J. C. Koopman, kapitein ter zee" (1833), „Scipio en de Spaansche bruid" treurspel, 1833), „Vertellingen, romances enz."

(1835), „De dood van Willem I" (treurspel, 1836), „Alanghoe" (tooneelspel, 1838), „Adam Scheffer, of de bevrijding van het Inn-dal" (1843), „Lorenzo en Blanca. Romantisch gedicht in drie zangen" (1839), „Uit den vreemde. Poëzij" (2de druk, 1857), benevens eenige gelegenheidsgedichten. Hij overleed den 19aen October 1841.

Warnsinck, lsaac, een Nederlandsch architect, een zoon van den voorgaande, geboren den 22atel> Maart 1811, een verdienstelijk architect, bouwde verschillende, groote buitenverblijven, bestudeerde in Engeland de cellulaire gevangenissen en voerde de eerste inrichting van dien aard in Nederland te Amsterdam uit. Een ontwerp van zijn hand voor een nieuwe beurs te Amsterdam werd bekroond

(1836), maar niet uitgevoerd. In 1848 werd hij lid van den gemeenteraad en in 1854 wethouder van Amsterdam. Hij overleed den 22'ten April 1857.

Warnsveld, een gemeente in de provincie Gelderland, 31726 H. A. groot met (1910) 3452 inwoners, wordt begrensd door de gemeenten Zutfen, Gorsel, Laren, Vorden, Steenderen en Brummen.De grenzen worden gedeeltelijk gevormd door den IJsel, den Berkel en de Baaksche Beek. De bodem bestaat uit zand en rivierklei. Landbouw is het voornaamste middel van bestaan. Tot de gemeente behooren de dorpen Warnsveld, Wichmond en Vierakker, de buurten Warkee, Leesten en Brunsbergen, het gehucht Ooiershoek en een aantal landgoederen.

Het dorp Warnsveld ligt even ten Z. van den Berkel, aan den weg van Zutfen naar Lochem en naar Winterswijk en aan de stoomtramlijn naar Zutfen. Men vindt er een Hervormde kerk. Het dorp wordt reeds in een oorkonde van 1131 vermeld.

Waroe is de naam van den binnenbast van den waroeboom, die in dunne strooken wordt verzameld en voor het vlechten van hoeden wordt gebruikt. In den laatsten tijd wordt deze stof veel van Java uitgevoerd.

Waroeboom, Baroe of Wahoe (HiUseus tiliaceus) is een boom met groote gele bloemen, die in Indië zoowel in het wild als gekweekt voorkomt. Een aftreksel van den wortel en van andere deelen wordt als inlandsch geneesmiddel gebruikt. Het lichte hout levert een soort houtwol, terwijl de bast (zie Warve) wordt gevlochten en uitgevoerd.

Waroena. Zie Varoena.

Waropen, een landschap aan de oostkust van de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea, strekt zich uit van liet eiland Aberé in het N. tot voorbij de kampong Makini in het Z. Men vindt er een aantal rivieren, die echter, met uitzondering van de Weinami, door zandbanken voor haar uitmondingen slecht toegankelijk zijn. Aan de oevers van deze rivieren liggen een aantal kampongs. De grootste kampongs zijn Kai, Risei en Pareiroi. De bevolking bestaat uit Papoea's. Hun voornaamste bezigheden zijn het inzamelen van sago, met vischvangst, in het Z,

Sluiten