Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbonden en vormt een kruispunt van den GreatWestern, den London- en den North-Westernspoorweg. Het bezit een Gotische kerk St. Mary, het oude Warwick-Castle, het fraaiste Middeleeuwsche kasteel van Engeland, met een schilderijen- en een wapenverzameling, een park en een 46 m. hoogen Caesartorer, een Latijnsche school, een bibliotheek, het oude Leicesterhospitaal (1571), 2 ziekenhuizen, een museum, een stadhuis en een markthal. De plaats telt (1901) 11 889 inwoners, die zich voornamelijk met touwslagerij, meelmalerij en hoedenfabricage bezighouden. Met Leamington vormt Warwick bijna één stad.

Warwick is een Engelsclie graventitel, welke aan het bezit van Warwick-Castle verbonden was. Guy van Wanvick speelt een rol in de Engelsche heldensage. Willem de Veroveraar, die het kasteel gebouwd had, gaf het in leen aan den Normandiër Henri van Newburgh en Beaumonl, dien Willem, 11 den titel van graaf van Warwick verleende. Na het uitsterven van dit geslacht (1267) kwamen de bezittigen en de titel aan de familie Beauchamp, waartoe Richard Beauchamp, graaf van Warwick, geboren den 28sten Januari 1382 in Worcestershire, een beroemd generaal en een gunsteling van Hendrik V van Engeland, behoorde. Deze onderscheidde zich als Engelsch gezant op het Concilie te Constanz en als uitstekend en gelukkig veldheer in de oorlogen tegen Frankrijk. Na den dood van Hendrik V, die hem tot gouverneur van den lateren Hendrik VI benoemde, vertoefde Warwick meestal in Engeland, maar nam toch in 1431 en 1436 deel aan de oorlogen in Frankrijk en werd in 1437 tot stadhouder daarvan benoemd. Hij overleed te Rouen den 30sten April 1439. Na den dood van zijn zoon Henry (den llde"i Juni 1445), die in 1444 tot hertog van Warwick was verheven en van de dochter van dezen (f 1449), vielen góederen en titel van het huis door Henry's zuster Anna ten deel aan het geslacht Neviüe. Anna's gemaal Ricliard Neville, graaf van Warwick en Salisbury, geboren den 22slen November 1428, speelde een belangrijke rol in den oorlog der beide Rozen. Hij sloot zich aan bij zijn oom, den hertog Richard van York, bracht den 22stei> Mei 1455 aan de koninklijke troepen de nederlaag toe bij St. Albans en verkreeg tot loon het stadhouderschap van Calais. Een moordaanslag, in 1458 waarschijnlijk door aanhangers van koningin Margaretha tegen hem beraamd, mislukte. In 1459 vernieuwden York en Warwick den oorlog, maar waren in het begin niet bestand tegen het koninklijk leger. De koningin schonk ondertusschen Calais aan den hertog van Somerset-, Warwick echter versloeg zijn mededinger, landde in 1460 in Kent, deed den 2<ien juü zjjn tocht in Londen, overwon den 10den Juli de koningsgezinden bij Northampton, nam Hendrik VI gevangen en dwong dezen, den hertog van York ; tot zijn opvolger te verklaren. Nadat hij den 17"en ; Februari 1461 bij St. Albans door koningin Marga- ' retina verslagen was, trok hij naar Londen terug, ver- 1 eenigde zich met graaf Eduard van March, den zoon ] van den hertog van York, behaalde den 288t™ Maart i 1461 bij Towton een overwinning op de koningin, 1 hield Hendrik VI in den Tower gevangen en bewerk- 1 te, dat de graaf van York als Eduard IV tot koning i werd gekozen. Toen deze echter tegen den wil van c Warwick met Elisabeth Wydville in het huwelijk i trad, ontstond er een vervreemding tusschen beide \

XV

- en huwelijkte Warwick in 1469 zijn dochter Isabella

- uit aan den ontevreden broeder van den koning, den 3 hertog van Clarence. Weldra ontstond in het N.' van

- Engeland een oproer tegen Eduard IV, dat door Jt arunck was aangestookt en tengevolge waarvan

- de koning en de regeering zich naar Warwick moest ten voegen. Eerst tegen het einde van 1469 kon ï Eduard naar Londen terugkeeren. Hier brak hij met 3 Warwick en dwong dezen en den hertog van Cla[ rence om de wijk te nemen naar den koning van i Frankrijk. Warwick evenwel verzoende zich den l 4<ien Augustus door het Verdrag van Angers met

koningin Margaretha, verloofde zijn tweede dochs ter met Margaretha's zoon, Eduard, landde den . 13dcn September 1470 bij Plvmouth, verzamelde i een leger, trok den 6dei1 October Londen binnen, l vanwaar Eduard /Fde wijk had genomen naar Bour• gondië, plaatste Hendrik VI, uit den Tower bevrijd, weder op den troon en belastte, daar Eduard nog ; minderjarig was, zichzelf en Clarence met het regentschap. Inmiddels landde Eduard IV den 14den Maart 1471 met Bourgondische hulp te York, verzoende zich met zijn broeder Clarence en maakte zich meester van Londen en van den persoon van Hendrik VI. Den 14d"> April 1471 werd eindelijk in de vlakte van Barnet een slag geleverd, waarin Warwick, de „koningenmaker", de nederlaag leed en het leven verloor.

De titel van Warwick ging over op Eduard, geboren den 21sten Februari 1475, den zoon van den hertog van Clarence uit zijn huwelijk met Isabella Neville. In 1485 werd deze door Richard III in de gevangenis geworpen en den 288ten November 1499, beschuldigd van samenzwering met Perkin Warbeck, op bevel van Hendrik VII in den Tower onthoofd' Onder Eduard VI verkreeg in 1547 John Dudley', later hertog van Northumberland, den titel van graaf van Warwick, die ook gevoerd werd door zijn kinderloos gestorven zoon Ambrose. Van 1618—1759 was de titel in het bezit van de familie Rich, later ging hij over a,an Francis Greville, graaf Brooke. De tegenwoordige graaf van Warwick, Francis Richard Guy Greville, geboren den 9den Februari 1853, volgde zijn vader na diens dood in 1893 op en was van 1879—1885 en van 1888—1892 lid van het LagerHuis.

Was is de naam van een groep van vetachtige stoffen, welke in haar natuurkundige eigenschappen slechts weinig van de echte vetten verschillen, maar bij het koken met kaliloog geen glycerine leveren. Het wordt aan de lucht niet ranzig, is niet zoo gemakkelijk smeltbaar als vet, ontleedt, evenals dit, bij verwarming, maar geeft dan geen acroleïne. Het wordt naar de herkomst onderscheiden in insekten- en plantenwas. Bijenwas, de zelfstandigheid, waaruit de cellen der honigraten zijn opgebouwd, ontstaat door omzetti g van suikerhoudend voedsel bij de spijsverteri ng der bijen en wordt door het smelten der leege honigraten verkregen. Het aldus verkregen gele was riekt naar honig, heeft een soortelijk gewicht van 0,96—0,97, is broos in de koude, wordt week in de hand, smelt bij 61—64° C., lost niet op in water, grootendeels in heeten alkohol en gemakkelijk in warme benzine en in zwavelkoolstof. Op papier maakt het, evenals vet, doorschijnende vlekken. Door bleeken bereidt men uit het geele het witte was, ook maagdenwas genaamd. Dit is kleurloos en harder dan gele

51

Sluiten