Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lumbia. Zij stroomt van het N. naar het Z. door de geheele lengte van den staat en vormt daarna, naar het W. ombuigend, de grens met Oregon. Belangrijke zijrivieren zijn de Okinakane en de Snake. Het klimaat is in het W. van het Cascadengebergte zeer mild. De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt te Seattle 10,5° C., de jaarlijksche regenval (voornamelijk des winters) 926 mm. Sneeuw valt er zelden. In het O. daarentegen is de zomer zeer warm; de winter koUd. De bevolking neemt snel toe. Zij bedroeg in 1860:11 594, in 1880: 75 116 zielen. Er bestaat een staatshoogeschool te Seattle met 74 docenten en omstreeks 1400 studenten. Verder bezit de staat 5 middelbare scholen, terwijl de lagere scholen in 1905 door 118 852 kinderen werden^bezocht. Er verschijnen 320 dagbladen. De landbouw, gedeeltelijk met kunstmatige bevloeiing, vormt het voornaamste middel van bestaan. 27% der bevolking is er bij werkzaam. In 1900 bestonden er 83 202 boerderijen met l,4millioen H. A. bouwland, waarvan 800 000 H. A. bebouwd. De voornaamste produkten zijn tarwe (ruim de helft van de bebouwde oppervlakte), gerst, haver, maïs, rogge en aardappelen. Ook de hopbouw is van veel belang. De boschbouw gaf (1900) aan 778 zaagmolens werk en leverde voor 30,3 millioen dollar hout. De veestapel telde in 1900: 266 444 paarden, 414 044runderen, 930188 schapen en 187 104 varkens. De zalmvisscherij levert jaarlijks een opbrengst van 1,8 millioen kg. De nijverheid omvatte in 1905: 2751 bedrijven met 45 199 arbeiders. Zij is het belangrijkst in viscliconserven, houtbewerking, bierbrouwerij, machine- en scheepsbouw. De handel breidt zich snel uit. De handelsvloot bestond in 1900 uit 895 schepen met 204055 ton inhoud. De spoorwegen (Northern- en Union-Pacific enz.) hebben een lengte van 5275 km.

De gouverneur, de Senaat (30 leden) en het Huis van Afgevaardigden (86 leden) worden voor 4 jaar gekozen. In het Congres van de Unie is Washington vertegenwoordigd door 2 senatoren en 5 vertegenwoordigers. Bij de presidentsverkiezing heeft het 5 stemmen. De staat is verdeeld in 36 graafschappen. De hoofdstad is Olympia. Sea, Tacoma en Spokane zijn intusschen van veel meer beteekenis. Washington maakte tot 1853 deel uit van Oregon en was tot 1888 een territorium. In 1889 werd het als staat in de Unie opgenomen.

Washington, de bondshoofdstad der Vereenigde Staten van N.-Amerika, de zetel van de : bondsregeering en van het Congres, gelegen in het distikt Oolumbia, op den linker oever van den Poto- : mac, waar deze zich met de Anacastia vereenigt, is < door spoorwegen met alle deelen van de Unie, door 1 stoomvaartlij nen met Baltimore, Philadelphia, New- < York, Boston enz. en door een stoombootveer met 1 Alexandria verbonden. De plaats telt (1905) 323 346 i inwoners, waaronder 96 534 kleurlingen. De plat- t tegrond van de stad vertoont een stelsel van rechte I en evenwijdige straten, verbonden met een reeks e van avenues, die, genaamd naar de bondsstaten, straalvormig van het Capitool uitgaan en op de \ punten, waar zij met de straten scherpe hoeken r zouden vormen, pleinen bezitten. De straten, welke I in de richting N.-Z. loopen, zijn genummerd; die, wel r ke O.-W. loopen, dragen in de binnenstad de letters I van het alfabet, in de buitenwijken de namen van li beroemde mannen. De openbare gebouwen zijn er in v grootschen stijl opgetrokken. Het voornaamste daar- v

e van is het Capitool, dat bestemd was om het mid■r delpunt te worden van de stad. Het verheft zich op

de bouwvallen van het in 1814 door de Engelschen t verbrande oude Capitool en is van zandsteen en r marmer opgetrokken. Bij een oppervlakte van 1 4 e H. A., is het 229 m. lang en 37—99 m. bre-d. Het '— middelste gedeelte is bedekt met een in 1862 vol. tooiden koepel, gekroond met het standbeeld der e vrijheid, welks kruin 93,5 m. boven het grondvlak

- van het gebouw is gelegen. Drie Korinthische por-

- tieken versieren het hoofdfront in het O. en de daar-

- heen leidende trappen zijn met de standbeelden van t den Vrede, van den Oorlog, van de Beschaving en ) van Columbus versierd. Voor het gebouw staat een

- ruiterstandbeeld van Washington, door Greencmgh , vervaardigd. Een bronzen deur, door Rogers gemoi delleerd en door Miller te München gegoten, leidt

■ naar de rotonde onder den koepel, welke bij een mid! dellijn van ruim 29,2 m. een hoogte heeft van 54,9 m.

■ en met geschiedkundige fresco's, reliëfs en wandbe• schilderingen versierd is. De deur tegenover den ' hoofdingang voert naar de rechtswetenschappelijke

bibliotheek. Ten Z. van de rotonde ligt de nationale galerij, met standbeelden van beroemde Amerikanen alsmede de nieuwe zaal der vertegenwoordigers, die 42 m. lang, 28 m. breed en 11 m. hoog, is. In den N. lijken vleugel bevinden zich de Senaatszaal, de zittingszaal van het hooggerechtshof, de rechtsgeleerde bibliotheek enz. De bouwkosten van het Capitool bedragen thans 16 millioen dollar. Z. O. lijk daarvan is de Congresbibliotheek, door Th. L. Casey in Renaissance-stil gebouwd, gelegen. Zij is 143 m. lang en 110 m. breed, heeft een prachtige leeszaal en bevat 1 345 000 dln., en brochures. De Pennsylvania Avenue, de voornaamste straat der stad, verbindt het Capitool met het Lafayetteplein, waar zich het ruiterstandbeeld van generaal Jackson, verheft. Aan de Z. zijde van dit plein, te midden van een park, ligt het Witte Hnis, de woning van den president, met kalk gewit. Niet ver vandaar staat het 155 m. lange en 85 m. breede departement van Financiën (Treasury), een grootsch gebouw in Griekschen stijl en het van graniet opgetrokken gebouw, waarin zich de departementen van Buitenlandsche Zaken, van Oorlog en van Marine bevinden. Ten N. van de Pennsylvania Avenue ligt het departement van Binnenïandsche Zaken, gewoonlijk Patent Office genoemd, met een Dorische zuilenhal, en daarnaast het wit-marmeren gebouw van het bestuur der posterijen. Aan de andere zijde der Pennsylvania Avenue, te midden van een fraai park en een proeftuin, is het departement van Landbouw met een landbouwkundig museum, en een herbarium gelegen, Aan de samenvloeiing van den Potamac en de Anacostia ligt het tuighuis met een museum en verder naar boven de scheepstimmerwerf (Navy Yard) der Vereenigde Staten van N. Amerika met een geschutgieterij, een museum en kazernes.

Van de wetenschappelijke inrichtingen noemen wij in de eerste plaats het rijksmuseum, met belangrijke natuurhistorische en ethnografische verzamelingen. Het staat onder leiding van het Smithsonian Institution, gevestigd in een gebouw in laat^ormandischen stijl. Verder vermelden wij de Columbian University der Baptisten, de Howard University voor kleurlingen, het Carnegie-instituut voor de beoefening der natuurwetenschappen, de

Sluiten