Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapsbesturen is opgedragen aan Gedeputeerde Staten, aan wier goedkeuring sommige besluiten zijn onderworpen en door wie andere besluiten kunnen worden geschorst of vernietigd. De waterschapsbesturen kunnen tot dekking hunner uitgaven volgens de in de reglementen gestelde regelen omslagen of andere belastingen heffen. Verschillende bevoegdheden worden hun verder toegekend bi] de wet van 9 Mei 1902 (Stb. n°. 54), nl. om 1°. bij dringend of dreigend gevaar de door hen noodig geoordeelde maatregelen te nemen, desnoods met afwijking van bepalingen van een algemeenen maatregel van bestuur of andere verordening; 2°. de door hen bevol werken en opruimingen bij weigering of nalatigheid van de daartoe verplichten voor rekening van dezen te doen uitvoeren; 3°. op kosten der overtreders te doen wegnemen, beletten, verrichten of m vorigen toestand herstellen hetgeen is ofwordt gemaakt oi gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd ot weg eenomen in strijd met politiebepalingen, waarvan hun de handhaving is opgedragen; 4 tot den aanleg het onderhoud, het herstel of de verbetering van dijken en andere waterkeeringen volgens de regels dei wet specie te nemen uit gronden van particuliere! (recht van aardhaling); 6°. bij watersnood last b geven tot oogenblikkelijke inbezitneming van te ont eigenen goederen; 6°. zoo het reglement der instel ling hun dit opdraagt, personen tijdelijk op te roe pen tot het doen van persoonlijke diensten tot be waking en verdediging van waterkeeringen ol tu hulp in geval van doorbraak en verstrekkingen va last-len trekdieren, voer- en vaartuigen en geret'i schappen te vorderen. De omslagen «" andere b< lastingen en de kosten der onder 2 . en 3 . bedoelc handelingen kunnen de waterschapsbesturen invo deren bij dwangbevel, meebrengende het recht va parate executie, d. L het recht om de goederen d< schuldenaars zonder vonnis aan te tasten, ben and belangrijk recht van de waterschappen is datoi volgens regels, door de wet te stellen, m het liui houdelijk belang van die instellingen verordening' te maken. Dit recht, in art. 191 der Grondwet tc gekend, is nader uitgewerkt in de wet van 20 Ji 1896 (Stb. n°. 139). Van belang zijn vooralde keur of politieverordeningen, op welker overtreding hec tenis van ten hoogste 6 dagen of geldboete van t hoogste ƒ 25 kan worden gesteld; deze verordening kunnen in 't algemeen alleen worden gemaakt d( die besturen van waterschappen, aan wie de I voegdheid daartoe bij het reglement der instem uitdrukkelijk is toegekend. Zij zijn onderworpen a de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

De wettelijke bepalingen betreffende de wal schappen zijn ook van toepassing op veenschapj en veenpolders (zie Veen).

Waterscheerling. Zie Cicuta.

Waterscheiding. Zie Rivier.

Waterslag1, een verschijnsel, dat zich vc doet bij stoommachines, ontstaat wanneer er w; in den stoomcylinder is gekomen, dat met ot i snelgenoeg door de voedingskanalen of door e\ tueel aanwezige veiligheidskleppen kan ontwijl Nadert de zuiger zijn eindstand, dan geven, c water praktisch niet samendrukbaar is, de op dende spanningen meestal aanleiding tot In t sp gen van het deksel of van andere gedeelten van

^Waterslang of Hydra is een langgerekts

renbeeld van het Z. lijk halfrond, gelegen in de nabijheid van den equator. Het bevat 153 sterren, welke voor het ongewapend oog zichtbaar zijn, waaronder één der tweede en één der derde grootte. De kleine of mannelijke waterslang (Hyarus) is een klein sterrenbeeld in de nabijheid van de L. pool.

Waterslangen (Hydrophidae Sics.) is de naam van een familie der vergiftige slangen met zijdelings samengedrukt lichaam, waarvan de buikzijde van achteren kielvormig is toegescherpt, een breeden, samengedrongen staart, een kiemen kop, kleine giftanden en stevige vangtanden in de onderkaak. Alle waterslangen, welke m ongeveer 50 soorten voorkomen, leven in de zee tusschen M.adagascar en Panama, vooral tusschen L. Uuna en N. Australië. Van de drie bekende soorten van het geslacht der Platstaarlen (Platurus) komt de G eringde Platstaart (Platurus lahcaudatus) het meest voor. Zij is 1 m. lang op de rugzijde blauw- of groenachtig zwart en op de buikzijde geel, achtig, terwijl 25 a 50 zwarte ringen het gelieele ■ lichaam omgeven. Volgens Cantor komt zij voor ui • de Golf van Bengalen, in de buurt van de Moluki ken, Celebes en Timor, bij Z. China enz. Van het ges slacht der Pelamiden (Hydrus) is de G e s t r e e p-

- teroeistaartslang (Hydrophts cyanocmcta

- Gthr.) meer dan 2 m. lang. Zij wordt aangetroffen

- in de zee tusschen Ceylon en Japan. De i' aati e s s 1 a n g (Pelamis bicolor Daud.), de gevaarlijk-

t ste van alle, is van bovenbruin zwart, van onderen 11 helder bruin of wit op den staart m beide kkur i 1- gevlekt en komt in alle zeeën tusschen Madagascar

i- en Panama voor. . , ,

,e Alle waterslangen leven m groepen of scholen r- in de nabijheid der kusten. Zij voeden zich met vis,n schen en schaaldieren. Haar beet is zeer gevaarlijk. ;s Buiten de zee sterven zij snel.

er Waterspin is de naam, dien men veeal geeft n, aan die soorten, welke tot de familie der Hydrachs- nen belmoren, doch eigenlijk watermijten zijn, daar m haar kopborststuk met liet achterlijf tot een geheel e- vereenigd is. Doch de ware waterspin (Argyroneta ili aquatica) behoort inderdaad tot de Spinachtige dieen ren Araneeën. Dit dier wordt 14 mm. lang, heeft een h- roodbruin kopborststuk, een zwartbruin, langwerpig en met nederliggende haren bedekt achterlijf en donker en bruine pooten; van deze zijn de achterste twee de lor langste. De waterspin komt m ons land armeen je- voor. Zij leeft in stilstaande wateren, klimt met beng hendigheid tegen de waterplantjes op en voedt zich an met waterinsekten en kleine schaaldieren. Bij het zwemmen keert zij den buik naar boven en deze ,er- glinstert, evenals het borststuk, als zdver tengevol>en ge van de lucht, die tusschen de haren blijft hangen. Onder water vervaardigt zij een duikerklok van een dicht, wit weefsel, zoo groot als een duivenei en van binnen van lucht voorzien. Vooral het wijfje houdt ,or- zich met de samenstelling daarvan bezig en wordt iter door het mannetje geholpen. De ^erencocon wordt liet voorts in het bovenste gedeelte van deze'duiker •en- klok geplaatst, is zoo wit als sneeuw en gebjkt op :en. watten, terwijl de daarin aanwezige eieren een gele aar kleur hebben. De cocon wordt des nachts vervaaxtre- digd en vervolgens door het wijfje tegen watermsekrin- tol beveiligd De lucht in de klok moet gedurig verden nieuwd worden en hiertoe spinnen de wijf jesvaak een lintvormige ladder, waarlangs zij spoedig en gemat iter- kelijk de oppervlakte van het water kunnen bereiken,

Sluiten