Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij haar zilveren feest en oogstte in 1806 te Parijs, waarheen zij zich op aansporen van Talma begeven had, uitbundigen bijval. Koning Lodewijk schonk haar aanzienlijke voorrechten, koningin Hortense een rijk halssieraad en Napoleon een jaargeld. Zij trad in het huwelijk met den architect Ziezenis, dien zij in 1820 door den dood verloor. Nadat zij in 1815 om redenen van gezondheid het tooneel verlaten en zich aan de Geestbrug bij 's Gravenhage gevestigd had, overleed zij aldaar den 24sten April 1827 en werd met groote plechtigheid in de St. Jacobskerk in laatstgenoemde stad ter aarde besteld.

Wattmeter, een meetinstrument ter bepaling van de hoeveelheid verbruikt electrisch arbeidsvermogen, bestaat uit 2 draadspoelen, een beweegbare en een vaste, omwonden met draad van verschillende dikte. Worden zij door een stroom doorloopen, dan oefenen zij op elkander een kracht uit, evenredig met het product der stroomsterkten in de spoelen. Men laat nu door de vaste spoel met dikke winding den hoofdstroom gaan en door de beweegbare spoel met dunne winding (spanningspoel) den afgetakten stroom, welke de, spanning levert. Deze gaat vooraf door een voorschakelweerstand. De uitslag is dan evenredig met de verbruikte hoeveelheid Watts. Schematisch is de Wattmeter afgebeeld in bijgaande figuur. De vaste spoel is met dikke, de beweegbare met dunne lijnen geteekend. De eerste bestaat uit 2 windingen, waarvan de uiteinden verbonden zijn met de 4 onderling geïsö-

Scliema van een Wattmeter.

leerde gedeelten van een schakelbord, dat de hoofdklemschroeven H H draagt. Daarnaast bevinden zich aan de ééne zijde de klemschroeven N., aan andere N2 en N?. De gaten 1, 2, 3 en 4 geven gelegenheid tot het inzetten van stopcontacten, waardoor 2 naast elkander liggende gedeelten van het schakelbord geleidend met elkander worden verbonden. In de toevoerleiding van de beweegbare spanningsspoel kunnen, alnaarmate N2 of N3 met de hoofdklemschroef wordt verbonden, "één of twee weerstanden ingeschakeld worden (voorschakelweerstand). De weerstand van de vaste spoel kan worden veranderd met behulp van het meergenoemde schakelbord. Voor het inschakelen van de beweegbare spoel dient de haak, welke tegen N. gelegd kan worden.

Wattrelos, een plaats in het Fransche arrondissement Lille, departement Nord, een O. lijke voorstad van Roubaix, waarmede het door een tramweg is verbonden, ligt aan het kanaal van Roubaix en aan den Noorderspoorweg. Het bezit lakenen wolweverijen, wolwasscherijen, ververijen, zeep-

i, en oliefabrieken en telt (1906) 14 661 (als gemeente ii 27 603) inwoners, die een levendigen handel drijven. k Watts,- George Frederick, een Engelsch schilder^ e geboren te Londen den 23aten Februari 1817, ontij wikkelde zich in zijn jeugd vooral door de bestui deering van de Elgin Marbles in het Britsch Mu5 seum en van de schilderijen van de groote Italiaanï sche meesters. In 1842 ontving hij een prijs voor

- het carton „Caractacus, in triomf door de straten ? van Rome gevoerd", en studeerde vervolgens van

- 1844 tot 1846 te Florence. Tot zijn belangrijkste werken behooren: „De barmhartige Samaritaan",

- „St. Georg, wachtend op den draak", „De wetge-

- vers van de wereld" (fresco in de hal van Lincoln's

- Inn), „Paolo en Francesca di Rimini", „Fata Mori gana', „Tijd", „Dood", „Het gericht", „Sir Galai had", „De hoop", „De krijgsman", „Ariadne", t „Moederweelde", „Orpheus en Eurydike", „Diana i en Endymion", „De kindsheid van Jupiter", het ; tnptychon: „Eva", „De stichter van de ark" en > „Jakob en Ezau", „De dood kroont de onschuld",

„De liefde en de dood", „Liefde en leven", „De • triumfeerende liefde", „Mammom", „Het geweten en „De hof des doods". Niet minder belangrijk dan deze schilderijen zijn zijn portretten,o.a. die van Stuart Mill, Manning, Tennyson, Swinburne, Rossetti, ' Burne-Jones,Morris,Leighton, Crane en Joachim.Verder schilderde hij voortreffelijke landschappen en een aantal plastische werken, zooals een buste van Klytia, een standbeeld van lord Holland en een ruiterstandbeeld van graaf Chester. In 1867 werd hij tot buitengewoon en spoedig daarna tot gewoon lid van de Academie te Londen gekozen. In Engeland werd hij als een van de grootste Engelsche meesters vereerd, in het buitenland vond hij eerst later waardeering. Zijn werken, waarvan zich slechts enkele in buitenlandsche musea bevinden, vermaakte hij aan den Engelschen staat. Hij overleed den laten Juli 1904 op zijn landgoed Linnerslease.

Watts-Dunton, Waller Theodore, een Engelsch schrijver, geboren te Saint-Ives in Huntingdonshire in 1836, studeerde te Cambridge en begaf zich vervolgens naar Londen, waar hij zich aansloot bij Rossetti, Browning, Tennyson en Swinburne, en in verschillende tijdschriften een aantal kritieken schreef. Voor de „Encyclopaedy brittannica" en in „Chambers' Encyclopaedie" schreef hij levensbeschrijvingen en letterkundige artikelen. Van zijn werken noemen wij: „The coming of love: Rhona Bosweli's Story" (1897), „Aylwin" (1898), een roman uit het leven van bohémiens en „Jubilee Greeti g to the Men of Greater Britain, and other Poems" (1897). In verschillende bloemlezingen zijn vele gedichten van hem opgenomen, zooals „Burden of the Armada" en „Ode to mother Carey's Chicken."

Wattuur is de arbeid van één Watt (zie aldaar) gedurende één uur. De arbeid van 1000 Watt in één uur noemt men Kilowattuur.

Wat Tyler of Walter de Pannebakker was de aanvoerder van een hevigen boerenopstand, die in 1381 in Engeland heerschte. De drukkende belastingen, door de eischen van het Hof en van het leger aan het volk opgelegd, en vooral het hoofdgeld, in 1380 ingevoerd, hadden den wrevel en verbittering gewekt bij het volk, en de verduistering van gelden door de belastinggaarders, alsmede de ruwheid, waarmede die gelden werden ingevorderd,

Sluiten