Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij het ontzettend groote vermogen van zijn eerste vrouw, de rijkste erfdochter van Engeland, in korten tijd deed verdwijnen. Hij overleed te Londen den l8ten Juli 1857. Zijn zoon William Arthur Wellesley, geboren den 17den Oetober 1813, overleden den 2ó"tcn Juli 1863, erfde den titel van graaf van Mornington, welke na zijn dood ten deel viel aan den hertog van Wellington. De vierde broeder van Bichard, namelijk Gerard Valerian Wellesley, geboren den 7den December 1770, overleed den 218tel> Oetober 1848 te Durham, als kanunnik van Durham, rector van Bischop-Wearmouth en kapelaan der koningin. Diens jongste zoon, sir George Gremlle Wellesley, geboren in 1814, trad in 1828 in dienst bij de marine, voerde gedurende 5 jaar bevel over de Indische vloot, werd in 1875 admiraal en was van 1877—1879 een van de lords der admiraliteit. De jongste van de broeders van Richard, Hanry Wellesley, werd in 1828 baron Cowley (zie aldaar).

Wellhausen, Julius, een Duitsch theoloog en taalgeleerde, geboren den 17den Mei 1844 te Hameln, studeerde te Göttingen in de godgeleerdheid, vestigde er zich als privaatdocent, werd in 1872 hoogleeraar in de theologie te Greifswald, in 1882 buitengewoon hoogleeraar in de philosofie te Halle en in 1885 gewoon hoogleeraar in de Oostersche talen te Marburg, in 1892 te Göttingen. Zijn kritische onderzoekingen over het Oude Testament en de geschiedenis van het volk Israël hebben een grooten invloed gehad. Hij schreef: „De gentibus et familïïs judaeis" (1871), „Die Komposition des Hexateuchs und der historischen Bücher des Alten Testaments" (3'le druk, 1899), „Der Text der Bücher Samuelis untersucht" (1871), „Die Pharisaer und die Saducaer" (1874), „Geschichte Israels" (dl. 1, 1878, vervolgens onder den titel: „Prolegomena zur Geschichte Israels", 1882, 6'le druk, 1905), „Israëlitische und jüdische Geschichte" (6de druk, 1907), „Muhammed in Medina" (1882), „Skizzen und Vorarbeiten" (6 afleveringen, 1844—1899), „Reste arabischen Heidentums" (2de druk, 1897), „Das arabische Reich und sein Sturz" (1902) en verschillende vertalingen en inleidingen bij sommige Bijbelboeken. Ook heeft hij de „Einleitung in das Alte Testament" van Bleek nieuw bewerkt (4<ie_6ae druk) 1878—1893).

Wellington, een stad in Shropshire in Engeland, 17 km. ten O. van Shrewsbury, ligt aan 2 spoorwegen in de nabijheid van het Shropshire Unionkanaal. Men vindt er ijzergieterij en machinebouw, het aantal inwoners bedraagt (1901) 6 283.

Wellington, een stad in Somersetshire in Engeland, heeft veel nijverheid en telt (1901) 7 283 inwoners. Men vindt er een kerk uit de 5de eeuw. Aan deze plaats ontleent de hertog van Wellington (zie aldaar) zijn titel. Op den Blackdownheuvel in de nabijheid is een zuil ter herinnering aan zijn overwinning bij Waterloo geplaatst.

Wellington, de hoofdstad van de Britsch-Australische kolonie Nieuw-Zeeland, ligt op de zuidelijke punt van het Noordeiland, aan Port Nicholson in de Cookstraat. Er gaan spoorwegen naar twee richtingen, terwijl de stad stoombootverkeer heeft met Sydney, Melbourne en de grootste havens van Nieuw-Zeeland. Wellington is de zetel van den gouverneur, van het Parlement van de kolonie, van een Katholieken aartsbisschop en een Anglikaanschen bisschop. Men vindt er meest houten >

i gebouwen. De stad bezit een fraai regeeringsgebouw, een museum, een postkantoor, een bibliotheek, een botanisch en tuin, 3 schouwburgen, 6 bankinrichtingen, een aantal scholen, groote waterwerken en (1901) 49 344 inwoners. De voornaamste middelen van bestaan zijn: de bereiding van geconserveerd vleesch, leerlooierij, zeepziederij, brouwerij, molenindustrie, scheepsbouw, ijzergieterij enz. Wellington is de belangrijkste haven van NieuwZeeland. De uitvoer had in 1906—1907 een waarde van £ 3 516 700. Het scheepsverkeer bedroeg in 1906 767 834 registerton.

Wellington, een stad in den Britsch-Australischen staat Nieuw-Zuid-Wales, aan de Macquarie, ontwikkelt zich vooral in den laatsten tijd. Zij ligt in een distrikt, dat veel goud bevat en waar landbouw en veeteelt bloeit. Het aantal inwoners bedraagt (1901) 2988.

Wellington, de hoofdstad van het graafschap Summer van den Noord-Amerikaanschen staat Kansas, is een kruispunt van spoorwegen en telt (1900) 4 245 inwoners. Men vindt er fabrieken voor landbouwwerktuigen, molens en handel in graan.

Wellington, sir Arthur Wellesley, hertog van, prins van Waterloo, een Britsch veldheer en staatsman, geboren den l8ten Mei 1769 te Dublin, was de derde zoon van den graaf van Mornington (zie Wellesley), bezocht de school te Eton en de militaire school te Angers in Frankrijk, trad in 1787 als vaandrig in Engelschen dienst en kocht later het patent van eersten luitenant bij het 338,e regiment infanterie, waarmede hij in 1794 den veldtocht in Nederland bijwoonde en in 1797 naar Indië vertrok, waar zijn oudere broeder de betrekking van gouverneur-generaal bekleedde. In den oorlog tegen Tippo Sahib klom hij op tot generaal-majoor, werd vervolgens gouverneur van Seringapatam en streed in 1803 voorspoedig tegen de Maharatten. Nadat hij in 1805 naar Europa was teruggekeerd, zag hij zich gekozen tot lid van het Parlement, maar nam slechts zelden deel aan de beraadslagingen. In 1807 werd hij staatssecretaris van Ierland, vertrok echter weldra met de expeditie naar Kopenhagen en bracht er de capitulatie tot stand. De regeering benoemde hem daarop tot luitenant-generaal en zond hem in Juli 1808 met 10 000 man naar Portugal. Op het Pyreneesch Schiereiland nam zijn eigenlijke veldheersloopbaan een aanvang. Hij behaalde op Junot de overwinningen bij Roli<;a en Vimeiro (17 en 21 Augustus), stond daarna het opperbevel af aan Dalrymple, maar verkreeg in 1809 het kommando over de versterkte Britsche en inlandsche troepen in Portugal. Hij noodzaakte Soult den 10den Mei tot den terugtocht, bracht hem den 16den Mei bij Porto de nederlaag toe, drong over de Taag in Spanje door en versloeg, vereenigd met de Spanjaarden, den 2781™ en den 288teB Juli bij Talavera de la Reyna de vereenigde Fransche legers onder koning Joseph, waardoor hij den titel van baron Douro van Wellesley en viscount Wellesley van Talavera, alsmede van de regeering van Portugal dien van markies van Vimeiro verkreeg. De nederlaag der Spanjaarden bij Almonacid en andere tegenspoeden bewogen hem echter, den terugtocht naar Portugal te aanvaarden. Massena, die hem vervolgde, deed hij den 27Bten en 288lcn September 1810 in den bloedigen slag bij Busaco terugtrekken, daarna betrok hij een stelling achter de verschanste

Sluiten