Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grootte Bevolkin

m v. km. °

Cuba 118 833 1572 797

Haïti 28 676 1 425 000

Dominicaansche republiek 48 577 416 000

Koloniën van de Vereenigde Staten 9 314 953 243

Britsche koloniën 26 885 1 355 470

Fransche koloniën 2 858 389 429

Nederlandsche koloniën.. 1130 53 652

Deensche koloniën 359 30 527

Totaal 236 630 6 196118

Cuba en Porto Rico met de kleinere eilanden, die daarbij behooren, waren tot 1898 in het bezit van Spanje, als de overblijfselen van het voormalige groote koloniale Spaansche rijk in de Nieuwe Wereld. Britsch West-Indië bestaat uit de Bahamaeilanden, Jamaica, de Leeward- en Windwardeilanden en Barbados. Het wordt bestuurd door eenige gouverneurs, ondersteund door Wetgevende Raden, waarvan de leden gedeeltelijk gekozen worden, terwijl op Barbados buitendien een Huis van Afgevaardigden bestaat. Zulke gouvernementen zijn: Jamaica met de Turks-, Caicos- en Caimanseilanden, Antigua met de Engelsche Leewardeilanden, Barbados, Grenada en de Engelsche Windwardeilanden, Trinidad met Tabago en de Bahamaeilanden. Fransch West-Indië wordt bestuurd door de beide gouverneurs op Guadeloupe (tegelijk voor Desirade, Marie Galante, Les Saintes, St. Barthélemy en het Fransche deel van St. Martin) en op Martinique. Nederlandsch West-Indië omvat de beide gouvernementen Suriname en Curai;ao en Onderhoorigheden (zie deze beide artikelen). Aan Denemarken behooren de eilanden St. Thomas, waar de gouverneur zetelt, Ste. Croix en St. John. Porto Rico staat als bezitting van de Vereenigde Staten onder het bestuur van een gouverneur en heeft sedert 1901 een volksvertegenwoordiging. Cuba vormt een republiek met een president aan het hoofd, die het gezag deelt met de volksvertegenwoordiging. Haïti en de Dominicaansche republiek zijn vrije Negerstaten. Zie ook de artikelen over de afzonderlijke eilanden.

De Antillen werden het eerst door Columbus ontdekt, Cuba en Haïti in 1492, de Caribische eilanden in 1495, Porto Rico en Jamaica in 1496, Trinidad in 1498. Na de verovering van Mexico en Peru werden vele eilanden door de kolonisten verlaten en door zeeroovers of vijanden van Spanje ingenomen. In 1635 kwamen Guadeloupe en Martinique, in 1659 Grenada, in 1719 St. Vincent in het bezit van Frankrijk, in 1632 kwam Tabago, in 1633 Curagao aan Nederland, in 1623 St. Christopher, in 1625 Barbados, in 1636 Antigua, in 1759 Dominica, in 1763 de Grenadillen aan Engeland, in 1671 St. Thomas aan Denemarken. Langzamerhand kreeg Engeland ook vele andere eilanden in bezit, zoo Santa Lucia en Granada in 1814, in 1763 St. Vincent van Frankrijk. Ste. Croix werd in 1733 door Frankrijk aan Denemarken verkocht, Spanje verloor in 1655 Jamaica aan Engeland, in 1797 Trinidad, in 1630 stond het een deel van Haïti af aan Fransche flibustiers, in 1697 kreeg Frankrijk de grootste helft

van dit eiland. Tijdens de Fransche revolutie werden de Franschen en de Spanjaarden beide van Haïti verdreven. In 1785 kreeg Zweden St. Barthélémy van een Fransche maatschappij, het stond dit eiland in 1877 aan Frankrijk af. In den oorlog van 1898 verloor Spanje zijn laatste bezittingen, Cuba en Porto Rico, aan de Vereenigde Staten. In den laatsten tijd hadden op de West-Indische eilanden dikwijls opstanden plaats.

West-Indische Compagnie was de naam van een NederlandschehandeLsvereeniging,dienaar het voorbeeld van de Oost-Indische Compagnie (zie aldaar) werd opgericht. Reeds vóór het sluiten van het Twaalfjarig Bestand had Willem Usselinx, een uit Antwerpen naar ons land uitgeweken koopman, een plan tot oprichting van een dergelijke vereenigfng voorgesteld, dat echter, inzonderheid door de tegenwerking van Oldenbarnevelt, die vreesde, dat daardoor het Bestand zou worden verhinderd, niet slaagde. Eerst'in 1621 kwam de WestIndische Compagnie tot stand, die octrooi van alleenhandel verkreeg op geheel Amerika en op Afrika, van den noorder keerkring tot Kaap de Goede Hoop. Den 3den Juni werd dit octrooi geteekend. De Compagnie telde 5 Kamers, de Kamer van Amsterdam had */9, die van Zeeland 2/9, die van Rotterdam en Noord-Holland elk '/»> Friesland en Groningen tezamen 1/9 van den inleg. Het aantal bewindhebbers bedroeg 74; zij werden door de Staten van de gewesten of de overheden van de steden benoemd uit de deelhebbers, die twee of meer aandeelen, elk van 6 000 gld. bezaten. Uit de bewindhebbers werd een generale vergadering van 19 leden, belast met het uitvoerend bewind, gekozen. Hiervan koos Amsterdam 8, de andere kamers tezamen 10, terwijl één lid uit de Staten-Generaal werd afgevaardigd. De generale vergadering moest ook de keuze van den gouverneur-generaal goedkeuren.

De Compagnie kreeg het beheer over Nieuw-Nederland, waar de stad Nieuw-Amsterdam (NewYork) ontstond en waar een winstgevende handel in pelterijen werd gedreven. Verder vestigde zij zich in Brazilië, dat oorspronkelijk aan Portugal, sedert 1580 aan Spanje behoorde. Zij veroverde daar 4 van de 14 kapiteinschappen, waarin het land was verdeeld, en vestigde zich verder op St. Eustatius, CuraQao en St. Martin, alsook aan de westkust van Afrika in St. George del Mina. Van 1637—1644 vertoefde Johan Maurits van Nassau in Brazilië, die aan deze kolonie een kortstondigen bloei verschafte. Nadat Portugal zijn onafhankelijkheid op Spanje had heroverd, trachtte het ook Brazilië in handen te krijgen en de invloed der Compagnie nam daar meer en meer af. Een fout van de vereeniging was haar te breede opzet, terwijl haar de middelen ontbraken om haar gezag te handhaven. Wel beleefde zij vóór het sluiten van den Munsterschen Vrede een tijdperk van bloei, na dien tijd kwam zij echter meer en meer tot verval. In 1626 had zij 72 oorlogsschepen in dienst, met 1200 stukken geschut en 24 000 man, die het inzonderheid op de Spaansche retourvloten hadden gemunt. Zoo versloeg Piet Hein in 1627 een Spaansche vloot in de Allerheiligenbaai, terwijl hij in 1628 in de baai van Matanzas de Zilvervloot veroverde. Ook leverde Nieuw-Nederland groote voordeelen op, terwijl de Compagnie nog in het bezit kwam van Berbice en Essequebo, doch den bloei van de Oost-Indische Compagnie

Sluiten