Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam bij het Hooggerechtshof te Washington, waarvan hij de beslissingen, genomen sedert 1879, verzamelde en uitgaf (12 dln., 1816—1827). In 1826 nam hij deel aan de vervaardiging van een burgerlijk wetboek voor den staat New-York. Van 1827— 1833 was hij gezant in Denemarken, in 1835 werd hij buitengewoon gezant te Berlijn en in 1837 gevolmachtigd minister aldaar. Teruggekeerd naar Amerika, werd hij in 1845 benoemd tot hoogleeraar in het staatsrecht aan de Harvard-Universitv. Van zijn werken noemen wij nog: „History of the Danes and Normans" (1831), „Èlements of international law" (8ste druk door Dana, 1866), „History of the law of nations" (1845) en „Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en Amérique depuis la paix de Westphalie" (4de druk, 2 dln., 1865). Hij overleed te Roxbury in Massachusetts den llden Maart 1848.

Wheatstone, sir Charles, een Engelsch natuurkundige, geboren in 1802 te Gloucester, was eerst arbeider in een fabriek van muziekinstrumenten, richtte in 1823 te Londen zelf een fabriek op en hield zich bezig met onderzoekingen op het gebied van het geluid, voornamelijk over de voortplanting van muzikale tonen door vaste lichamen en over de klankfiguren van Chladni. In 1827 beschreef hij in het „Quarterly Journal of Science" zijn eerste belangrijke uitvinding, het kaleidofoon, terwijl het werk „Account of some experiments to measure the velocity of electricity and the duration of the electric light" (1834) zijn naam in breede kringen beroemd maakte. In 1834 werd hij professor in de natuurkunde aan King's College te Londen, welk ambt hij echter spoedig opgaf. In 1837 nam hij met Cooke het eerste Engelsche patent op een electrischen naald telegraaf. Benoemd tot lid van het Royal Institution, las hij daar in 1838 zijn verhandeling „Contribution to the physiology of vision", welke hem in 1839 leidde tot de uitvinding van het stereoskoop. Verder vond hij methoden uit tot het meten van het electrische geleidingsvermogen van stoffen en tot het meten van electrische weerstanden daor stroomvertakking (Brug van Wheatstone) en nam deel aan het vooronderzoek voor de onderzeesche telegrafie enz. Van zijn geschriften noemen wij: „Physiology of vision" (1852), „The binocular microscope" (1853), „Powers for arithmetical progression" (1854—1855) en „Automatic telegraphy" (1859). In 1868 werd hij geadeld. Hij overleed den 19den October 1875 te Parijs.

Wheatstone, Brug1 van. Zie Electrische weerstand.

Wheeler, George Montagne, een Amerikaansch reiziger, geboren den 9aen October 1842 te Grafton in Massachusetts, werd officier in het N. Amerikaansche leger en stond van 1869—1879 aan het hoofd van de expedities, uitgezonden om de W.-lijke territoriën te verkennen en in kaart te brengen. De resultaten daarvan werden gepubliceerd in het „Annual report upon the geographical explorations and surveys west of the 100 meridian etc." (1874— 1880) en in het „Report upon United States geographical surveys west of the 100 meridian etc." (7 dln., 1874—1881). Na zijn terugkeer benoemd tot kapitein, nam hij in 1888 ontslag uit den dienst. Hij overleed in Januari 1906.

Wheeling, de voornaamste plaats in den N. Amerikaanschen Staat West-Virginia, gelegen op

den linkeroever van de Ohio, is een kruispunt van spoorwegen, bezit een stadhuis, een rechtbank, een douanekantoor, een schouwburg en eenige middelbare scholen en telt (1900) 38 878 inwoners. De omtrek is rijk aan bitumineuse steenkool en natuurlijk gas, dat in de stad veel gebruikt wordt. Zij bezit een aantal hoogovens, ijzer-, staal- en nagelfabrieken, glasblazerijen, brouwerijen, machine-, papier-, aardewerk- en luciferfabrieken en drijft een levendigen groothandel.

Whewell, William, een Engelsch geleerde, geboren te Lancaster den 24s,en April 1794, studeerde te Cambridge, werd daarop leeraar in de wiskunde en maakte zich bekend door zijn handboeken over mechanica, bijv. door zijn „Mechanical Euclid" (6dc druk, 1843). In 1828 zag hij zich benoemd tot hoogleeraar in de mineralogie, maar reeds in 1833 legde hij deze betrekking neder. In 1838 benoemd tot hoogleeraar in de moraal-philosofie, werd hij in 1841 master van het Trinitv college en in 1855 vice-kanselier der universiteit te. Cambridge. Van zijn geschriften vermelden wij: „Astronomy and general physics, considered in refertnce to natural theology" (laatste druk, 1864), „History of the inductive sciences" (3de druk, 3 dln., 1857), „Philosophy of the inductive sciences" (2ae druk, 2 dln., 1847), in derden druk verschenen als „History of scientific ideas" (3 dln., 1858— 1861), dat als inleiding diende tot zijn „Elements of morality, including polity" (laatste druk, 2 dln., 1864), „Lectures on systematic morality" (1846) en „Lectures on the history of moral philosophy in England" (3ae druk, 1862). Verder bezorgde hij o. a. een uitgave van „De jure belli et pacis" van Hugo de Groot met Engelsche vertaling (3 dln., 1854). Hij overleed den 6dcn Maart 1866 te Cambridge.

Whig-. Zie Tory en Whig.

Whip is de naam van een warmen drank, bereid uit witten wijn, geklutste eieren, citroenen en kaneel.

Whip (Engelsch = zweep) was oorspronkelijk degene, die de honden in de jachtlijn drijft. Overdrachtelijk is het in de parlementaire taal thans de benaming van het lid eener partij in het Engelsche Lagerhuis, die zorg moet dragen, dat haar leden bij gewichtige beraadslagingen en stemmingen aanwezig zijn.

Whisky (ook Whiskey), samengetrokken uit de Iersche woorden uisge beatha of usquelaugh (levenswater), is de naam van een sterken drank, die in Ierland en in de Schotsche Hooglanden uit gerstenmout wordt gestookt. Hij wordt thans ook in de overige gedeelten van Groot-Brittannië en elders veel gebruikt. Beroemd is de Dublinsche whisky met het merk L. L. Scotch Whisky smaakt eigenaardig naar rook. In Amerika onderscheidt men Rye Whisky, uit zuivere rogge, Malt Whisky, uit zuiver mout en Bourbon Whisky, uit rogge, mais en mout bereid. Het schijnt, dat de kunst van whiskybereiding reeds in de 14ae eeuw in Ierland bekend was.

Whist, een kaartspel, uit Engeland afkomstig, ontleent zijn benaming aan whist (stilte). Het vereischt n.1. groote oplettendheid. Het wordt door vier personen gespeeld, die twee aan twee samen spelen en ieder 13 Fransche kaarten hebben. De twee, die samen spelen, vormen één partij; zij worden wederkeerige helpers (•partners of aides) ge-

Sluiten