Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Embassy in the years 1653 and 1654" (1672). Hij overleed den 18den Januari 1675 bij Hungerford.

White Mountains (Witte Bergen), een bergketen in den N.Amerikaanschen staat New-Hampshire, is rijk aan natuurschoon, waarom zij ook wel Amerikaan sch Zwitserland wordt genoemd. Zij bezit fraaie bosschen en bereikt haar grootste hoogte in den Mount "Washington (1917 m.). Sedert 1869 voert een spoorweg naar zijn top.

White River (W 'itte rivier) is de naam van onderscheiden rivieren in de Vereenigde Staten van N. Amerika. Een van deze, een rechter zijrivier van de Beneden Mississippi, ontspringt in Arkansas en vormt er twee armen, welke zich in Missouri vereenigen. Zij is in het geheel 1280 km. lang; haar monding ligt ongeveer 22 km. boven die van den Arkansas, waarmede zij in verbinding staat. Haar voornaamste zijrivier is de Black River; een tweede, een linker zijrivier van de Missouri, ontspringt in Nebraska, betreedt daarna Z. Dakota en mondt, in het geheel 600 km. lang, boven Brulé City uit; een derde, een linker zijrivier van den Wabash in de staat Indiana, is bij goeden waterstand bevaarbaar. Zij stroomt langs Indianapolis. Bovendien komen er nog 17 kleinere rivieren van dezen naam voor. »

White Scour (Engelsch = witte buikloop), een besmettelijke kalverziekte in Ierland, verloopt gewoonlijk doodelijk. Zij werd sedert 1901 door Nocard bestudeerd. Dadelijk na de geboorte vertoonen de kalveren een niet te stillen buikloop. De uitwerpselen zijn wit en schuimachtig. Het meerendeel sterft binnen 8 dagen. Andere worden 8—10 weken oud en vertoonen dan etterhaarden in de longen (Luw/ disease). Deze longaandoening sluit zich secundair aan bij de darmaandoening in ziektegevallen, welke langzamer verloopen. Intusschen moeten zij als twee verschillende ziekten beschouwd worden. De ziekteverwekkende bacterie, welke behoort tot het geslacht der Pasteurella, is bekend.

White Star Line. Zie Scheepvaartmaatschappijen.

W Hitman, Sarah Helene, een Amerikaansch dichteres, geboren te Providence in 1803, was een dochter van Nikolas Power en trad op 25-jarigen leeftijd in het huwelijk met den advocaat John W. Whitman te Boston. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1833 keerde zij naar haar geboorteplaats terug, waar zij zich bezig hield met letterkundigen arbeid. Haar opstel over Goethe in de „Quarterly Review" van Brouwnson baarde groot opzien. In 1853 verzamelde zij haar in tijdschriften verstrooide gedichten tot een bundel onder den naam van „Hours of life and other poems", die algemeen in den smaak vielen. Verder schreef zij de brochure: „Edgar Poe and his critics" (1860) en leverde uitstekende gelegenheidsgedichten. Zij overleed den 28sten Juni 1878.

Whitman, Walt (Walter), een Amerikaansch schrijver, geboren den 31»ten Mei 1819 te West Hills op Long Island (New-York), was eerst boekdrukker, timmerman en landarbeider, daarna onderwijzer en nog later redacteur van verschillende New-Yorksche couranten. In 1855 drukte hij zelf zijn „Leaves of Grass", een bundel wijsgeerige gedichten, die door hun eigenaardigen vorm veel tegenspraak verwekten. In den Burgeroorlog was hij gedurende twee jaren op het slagveld en in lazaretten als zieken¬

verpleger werkzaam. Na afloop daarvan aangesteld tot ambtenaar bij het staatsdepartement te Washington, werd hij door zijn chef Harlan ontslagen op grond van de in het oog loopende onzedelijkheid van zijn gedichten, een gebeurtenis, die in den niet onbelangrijken kring van zijn vereerders groote verontwaardiging verwekte en W. D. O'Connur aanleiding gaf tot het schrijven van het pamflet „The Good gray poet, a Vindication". Whitman publiceerde daarop een bundel oorlogsgedichten „Dumtaps" (1865), waarna hij weder een bescheiden staatsbetrekking kreeg, die hij tot 1873, toen hij door een verlamming getroffen werd, bekleedde. Daarna vestigde hij zich te Camden bij Philadelphia, waar hij den 27stcn Maart 1892 overleed. Van zijn werken noemen wij nog: „Memoranda during the war" (1867), „Democratie vistas" (nieuwe druk, 1888), „As strong as a bird on pinions free"(1872), „Specimen days and collect" (1883), „November Boughs" (1888), „Good bye, my fancy" (1891) en „Autobiographia or a story of a life" (1892). Zijn verzamelde werken verschenen in 2 dln. in 1892, in 4 dln. in 1898 en in prachtuitgave in 10 dln. in 1902. Whitman's invloed op de jongere generatie neemt toe.

Whitney, Josiah Dwight, een Amerikaansch delfstoikundige, geboren den 238ten November 1819 te Northhampton (Massachusetts), studeerde aan het Yale College, was daarna als scheikundige werkzaam te Philadelphia en werd in 1840 lid van de geologische karteering van New-Hampshire. Van 1842—1847 studeerde hij in Europa en werd in 1847 met Jacktm en Foster uitgezonden voor een aardkundig onderzoek van het Boven-Meer-distrikt. In 1855 werd hij hoogleeraar te Jowa, vanaf 1858 nam hij deel aan de metingen is Wisconsin en Illinois, in 1860 werd hij/ijksgeoloog.van Californië en in 1875 hoogleeraar "aan het Harvard College. Van zijn hand verschenen: „Report on the geology and topography of the Lake Superior Land District" (met Foster, 2 dln., 1850—1851), „The metallic wealth of the United States" (1854), „Reports on the geological survey of California" (12 dln., 1864—1884), „The auriferous gravels of the Siërra Nevada" (1879—1880), „The climatic changes of later geological times" (1880—1882), „Names and places: Studies in geographical and topographical nomenclature" (1888) en „The United States: Facts and_ figures illustrating the physical geography of the country and its material resources" (1889), waarop als vervolg „Population, immigration and irrigation" (1894). Hij overleed den 19den Augustus 1896 aan het Lake Sunapee bij New-Londen (New-Hampshire).

Whitney, William Dwight, een Amerikaansch taalgeleere, geboren den 9aen Februari 1827 te Northampton (Massachusets), studeerde aan het Yale College te Newhaven en vervolgens te Berlijn en te Tubingen in de Oostersche talen, vooral in het Sanskriet en werd in 1854 hoogleeraar in het Sanskriet en in de vergelijkende taalstudie aan het Yale College. In 1856 werd hij tevens bibliothecaris der American Oriental Society te Boston, alsmede in 1857 correspondeerend secretaris van die vereeniging. Door zijn beide werken „Language and its study" (4'le druk, 1884) en „The live and growth of language" (1875) legde hij mede den grondslag voor de tegenwoordige opvattingen omtrent het we-

Sluiten