Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Urzellen als Lösung des Descendenzproblems" (1872), „Die Auflösung der Arten durch natürliche Zuchtwahl" (1872), „Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und Cuviers" (3 dln., 1874—1877), „Der Darwinismus, ein Zeichen der Zeit" (1878). „Entstehung und Fermentwirkung der Bakttriën" (1884) en „Nelumbium speciosum" (voltooid door Dennert, 1888). Hij overleed den 22sten October 1886 te Marburg.

Wiggers, Julius, een Duitsch godgeleerde en staatsman, geboren den 17dcI1 December 1811 te Rostock, studeerde aldaar, te Berlijn en te Bonn en vestigde zich in 1837 als privaatdocent in zijn geboorteplaats, waar hij in 1848 benoemd werd tot buitengewoon hoogleeraar. In den herfst van dat jaar benoemd tot vertegenwoordiger van Rostock in de Constitueerende Vergadering, werd hij in 1852 ontslagen en in 1853 betrokken in het Rostocksche hoogverraadproces, waarin hij, na een voorloopige hechtenis van 3'/2 jaar, in 1856 tot li/4 jaar tuchthuisstraf werd veroordeeld. Zij werd door den groothertog veranderd in een jaar vestingstraf. Van 1867—1874 en van 1878—1881 was hij lid van den Rijksdag, waar hij tot de nationaalliberale partij behoorde. Van zijn geschriften vermelden wij: „De Comelii Nepotis Alcibiade qua?stiones criticae-bistoricae"(1833), „Kirchengeschichte Mecklenburgs" (1840), „Geschichte der evangelischen Mission" (2 dln., 1845—1846), „Die mecklenburgische Konstituirende versammlung" (1850), „Das Verfassungsrecht im Groszherzogtum Mecklenburg-Schwerin" (1860), „Vierundvierzig Monate Untersuchunshaft" (1861) en „Aus meinem Leben" (1901). Hij overleed den 7deE Maart 1901 te Rostock.

Wiggers, Moritz, een Duitsch staatsman, een broeder van den voorgaande, geboren te Rostock den 17den October 1816, studeerde aldaar, te Heidelberg en te Göttingen in de rechten en vestigde zich in 1843 als advocaat en notaris in zijn geboorteplaats. In 1848 werd hij voorzitter van de Mecklenburgsche hervormingspartij en president van de Constitueerende Vergadering en later van de in 1850 bijeengeroepen Kamer. In het Rostocksche hoogverraadproces gewikkeld, zat hij van den lêten Mei 1853 tot den 9den Januari 1857 te Bützow in voorarrest en werd toen tot drie jaren tuchthuisstraf veroordeeld. Den 248ten October 1857 werd hij begenadigd. Van 1867—1881 maakte hij deel uit van den Rijksdag, waar hij tot de vrijzinnige partij behoorde. Van zijn werken noemen wij: „Der Vernichtungskampf wider die Bauern in Mecklenburg" (1864), ,Die Wiederherstellung der Leibeigenschaft in Mecklenburg" (anoniem, 1864) „Die Finanzverhaltnisse des Groszherzogtum Mecklenburg" (1866), „Die Vereibpachtung der Domanialbauerngehöfte in Mecklenburg-Schwerin" (1868) en „Die Reform der bauerlichen Verhaltnisse im Domanium des Groszherzogtums Mecklenburg-Schwerin"(1869). Hij overleed den 308len Juli 1894 te Rostock.

Wiggers, Derk, een Hollandsch landschap- en stilleven schilder, werd geboren te Amersfoort den 20Bten Maart 1866 en is thans te Beek bij Nijmegen woonachtig. Gedurende een winter teekende hij 's avonds op de Academie te Rotterdam; verder onderwijs genoot hij niet. Hij vestigde zich daarna in Gelderland en legde zich meer uitsluitend toe op

het schilderen van landschappen, waarin hij vaak mooie effecten weet te bereiken; herinneren wij slechts aan zijn „Kerkje te Heelsum" en het „Slot te Bentheim." Werken van zijn hand bevinden zich hier te lande o. a. in het museum Boymans te Rotterdam en in particuliere verzamelingen.

Wight, een eiland, behoorende tot het Engelsche graafschap Hampshire, van de Z. kust van Engeland door de zeearmen Solent en Spithead gescheiden, is 35 km. lang, 20 km. breed en telt op een oppervlakte van 377,7 v. km. (1901) 82 418 inwoners. Een reeks van krijtheuvels loopt midden door het eiland, van de Culver Cliffs in het O. tot aan de getande Needies (Naalden) in het W. Een tweede en lioogere heuvelketen ligt in het Z. gedeelte van het eiland; zij vormt hier steile, maar zeer schilderachtige kusten en bereikt in den St. Boniface Down een hoogte van 239 m. Uitgestrekte bergafschuivingen hadden hier in 1799,1810 en 1818 plaats. Dit Z. lijk gedeelte, door hoogten tegen koude luchtstroomen beveiligd, is wegens zijn zacht klimaat beroemd. Myrten, fuchsia's, verbena's en andere exotische planten groeien hier in de vrije natuur. Ook uit een geologisch oogpunt is het eiland merkwaardig. In het N. lijk gedeelte hebben de tertiaire vormingen de overhand, in het Z. krijt met groenzand en woudleem. De voornaamste rivier is de Medina, welke bij Cowes uitmondt in den Solent. De voormalige uitgestrekte iepen- en eikenwouden zijn thans grootendeelsgeveld. Wol, lammeren, tarwe, meel, cementsteen en wit zand worden uitgevoerd. De hoofdstad is Newport. De voornaamste zeebadplaatsen zijn: Ryde, Ventnor, Freshwater en Cowes; dichtbij uit laatste ligt Osborne House, het koninklijk zomerverblijf.

Wight was reeds in de vroegste oudheid bekend aan de Massiliënsers, die er handel dreven in tin. In 43 n. Chr. werd het eiland onder keizer Claudius door Vespasianus veroverd. De Romeinen noemden het Vectis. Later was het gerrimen tijd onafhankelijk, totdat de inwoners zich aan Edward, den zoon van Al/red den Groole, onderwierpen. Op het einde van de Middeleeuwen vormde het een Engelsch leen vorstendom. Na den dood van Henry Beauchamp, graaf van Warwick, werd het voorgoed bij Engeland ingelijfd.

Wigtown (Wigton), de hoofdstad van het gelijknamige Schotsche graafschap, ligt aan de monding van den Bladenock in de Wigtownbaai, heeft een haven, een stadhuis, een gevangenis, een Latijnsche school en een bibliotheek en telt (1901) 1386 inwoners. Zij houden zich bezig met visseherij, kusthandel en brandewijnstokerij.

Wigtownshire, ook West Galloway geheeten, het meest Z. W. lijke graafschap van Schotland, grenst in het W. en Z. aan de Iersche Zee, in het N. aan Ayrshire en in het O. aan Kirkcudbrightshire en telt op een oppervlakte van 1257 v. km. (1901) 32 685 inwoners. Het bestaat uit het dubbele schiereiland Rhinns of Galloway, dat van het overig gedeelte van het graafschap dor.r de Ryan- en de Lucebaai gescheiden is, de vrij vlakke landstreek Machars in het Z. en onvruchtbare veenlanden in het N. De voornaamste landbouwprodukten zijn aardappelen en bieten; van meer belang is echter de veeteelt. Het Gallowayrund is niet gehoornd en behoort tot de beste rassen van Schotland. De hoofdstad is Wigtown; belangrijker is echter Stranraer.

Sluiten