Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hage en te Luxemburg verrezen standbeelden te zijner eere.

Willem III, Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg, een zoon van den voorgaande, geboren den 19"cn Eebruari 1817 te Brussel, aanvaardde de regeering den 17den Maart 1849 en werd den 12den Mei 1849 ingehuldigd. Den 18den Juni 1839 was hij in het huwelijk getreden met Sohpia Fredcrika Mathilda (f 3 Juni 1877), een dochter van den koning van Württemberg. Zij schonk hem 3 zonen, Willem, Maurits en Alexander, welke alle voor hun vader overleden. Den 7den Januari 1879 sloot de koning een nieuw huwelijk met prinses Emma van Waldeck, die hem den 31Bten Augustus 1880 een dochter Wilhelmina schonk. In 1889 maakte de wankele gezondheid van den koning de instelling van een regentschap noodig. Een opgetreden verbetering was slechts van korten duur. Koningin Emma trad op als regentes. Den 238ten November 1890 overleed Willem III op het Loo bij Apeldoorn.

Willem I, koning van Württemberg, geboren den 278ten September 1781 te Lüben in Silezië, trad in 1800 als vrijwilliger in Oostenrijkschen dienst, onderscheidde zich in den slag bij Hohenlinden, bereisde in 1803 Frankrijk en Italië en woonde als kroonprins van 1806—1812 te Stuttgart. In 1808 trad hij in het huwelijk met prinses Carolina Augusta van Beieren, doch scheidde van haar in 1814. Toen in 1812 Napoleon den veldtocht tegen Rusland ondernam, stond Willem aan het hoofd van het Württembergsche contingent, maar moest wegens een gevaarlijke ziekte te Wilna achterblijven. Bij den inval in Frankrijk in 1814 gaf hij, als aanvoerder van het 7de legerkorps, den doorslag aan den gunstigen afloop van het gevecht bij La Rothière, maar werd den 18den Februari bij Montereau aan het wijken gebracht. Ook gedurende den veldtocht van 1815 werd hij belast met een commando in den Elzas. In 1816 trad hij in het huwelijk met de grootvorstin Catharina Paulovma, de weduwe van prins Peter van Holstein-Oldenburg. Zij schonk hem twee dochters: Maria en Sophia, geboren in 1818 en overleden als gemalin van Willem 111 der Nederlanden. Den 30Bten October 1816 besteeg hij den troon. Hij beperkte de uitgaven van het hof en verleende in 1819 aan zijn land een constitutie. Den 15den April 1820 trad hij opnieuw in het huwelijk met Pauline, een dochter van hertog Lodewijk van Württemberg; zij schonk hem den 6den Maart 1823 een troonopvolger. Hij overleed den 268ten Juni 1864 op het slot Rosenstein.

Willem, August Lodewijk Maximiliaan Frederik, hertog van 'Brunswijk, geboren den 26aten April 1806, werd sedert 1809 in Engeland en sedert 1814 in Brunswijk opgevoed, studeerde in 1822 te Göttingen en trad in 1823 als majoor in Pruisischen dienst. In 1826 ontving hij van zijn broeder, hertog Karei van Brunswijk, het vorstendom öls in Silezië, en toen deze door den opstand van den 7den September 1830 verdreven was, belastte Willem zich den 28sten van die maand met het voorloopig bestuur. Nadat daarop Karei in 1831 onbekwaam voor de regeering verklaard was, aanvaardde Willem deze. Hij liet het beleid der zaken in handen van zijn ministers, terwijl hij gedurende het grootste gedeelte van het jaar te öls vertoefde. In 1866 sloot hij zich aan bij den Noord-Duitschen Bond, doch weigerde

een militaire conventie met Pruisen aan te gaan. Hij overleed den 18den October 1884 kinderloos.

Willem, Alexander groothertog van Luxemburg geboren den, 228ten April 1852 te Biebrich, als zoon van Adolf van Nassau, diende in het Oostenrijksche legar, waarin hij in 1899 den rang van generaal-majoor verwierf, werd in 1890 troonopvolger in Luxemborg, in 1902 regent voor zijn zieken vader en besteeg na diens dood (den 17aen November 1905) den troon. In 1907 voerde hij na goedkeuring door de Luxemburgsche Volksvertegenwoordiging, de vrouwelijke erfopvolging in. Den 21sten Juni 1893 huwde hij met hertogin Marie Anna van Braganza, geboren den 13den Juli 1861 te Baden, uit welk huwelijk 6 dochters geboren werden. In November 1908 aanvaardde zij het regentschap voor haar zieken gemaal. De troonopvolgster is Marie Adelheid geboren den I4den Juni 1894 op het slot Berg.

Willem, Ernst, groothertog van Saksen-Weimar, geboren den 10den Juni 1876 te Weimar, was gedurende eenigen tijd officier in actieven dienst bij het lBte, garde-regiment te voet te Potsdam, werd daarna lste luitenant è, la suite van dit regiment en studeerde te Jena en te Bonn. Sedert den dood van zijn vader, Karei Augustus (overleden den 21sten November 1894), erfgroothertog geworden, volgde hij zijn grootvader, Karei Alexander, den 5den Januari 1901 op. Den 308ten April 1903 huwde hij met prinses Carolina van Reusz Ouderelijn, geboren den 13den Juli 1884, die hem den 17den Januari 1906 door den dood ontviel. Een tweede huwelijk ging hij den 4den Januari 1910 aan met prinses Feodorageboren den 29Bten Mei als dochter van prins Frede, rik van Saksen-Meiningen.

Willem IV, de Wijze, landgraaf van HessenKassei, geboren den 14den Juni 1532, wijdde zich reeds in zijn jeugd met ijver aan de studie der wisen sterrenkunde. Tot het verrichten van waarnemingen bouwde hij in 1561 op één der poorten van Kassei een toren. Hij werd in 1567 opvolger van zijn vader en stichtte de Kasselsche lijn. Hij overleed den 25eten Augustus 1592. Een gedeelte van zijn waarnemingen werd uitgegeven door Snellius onder den titel „Coeli et siderum observationes Hassiae J. P. Wilhelmi"(Leiden, 1618); de meeste echter bevinden zich in handschrift in de bibliotheek te Kassei.

Willem I, eerste keurvorst van Hessen, geboren te Kassei den 3den Juni 1743, verkreeg, onder voogdij van zijn moeder Maria, dochter van George II van Engeland, in 1760 het graafschap Hanau, studeerde te Göttingen, vertoefde gedurende den Zevenjarigen Oorlog aan het Hof van zijn oom, Frederik V van Denemarken,met wiens dochter Wühelmirw, Carolina hij in 1764 in het huwelijk trad, en aanvaardde daarop zelf de regeering in het graafschap Hanau. In 1776 verhuurde hij aan Engeland zijn soldaten ter bestrijding van den opstand in de N. Amerikaansche koloniën. In 1778 nam hij als Pruisisch generaal-majoor deel aan den Beierschen Successie-oorlog en volgde in 1785 zijn vader als Willem IX op in Hessen-Kassei. In den Franschen Revolutie-Oorlog schaarde hij zich aan de zijde van Pruisen; hij veroverde den 228ten December 1792 Frankfort a. d. Main en deed in 1793 12000 man in Engelsche soldij in Vlaanderen tegen de Franschen ten strijde trekken. Voor het kleine gebied op den linker oever van den Rijn, dathij in 1795 verloor, ont-

Sluiten