Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeeltelijk gevormd door de Reest, de gemeente wordt doorsneden door de Koekanger A en de Hoogeveensche Vaart. De bodem bestaat uit zand, afgegraven hoog veen en laag veen. De voornaamste bezigheden zijn landbouw, veeteelt en zuivelbereiding. Tot de gemeente behooren de dorpen De Wijk en Koekange of Zuid-Koekange, benevens een aantal buurten en gehuchten. Ook vindt men er een aantal groote landgoederen.

Het dorp De Wijk heeft druk bezochte markten.

Wflk, Charles van, een Hollandsch beeldhouwer, werd geboren te 's Gravenhage in 1875 en is thans te Scheveningen woonachtig. Na onderwijs bij Lacomblé en aan de Haagsche Academie van Beeldende Kunsten werkte bij eenigen tijd te Brussel. Zijn werk, dat op strenge natuurstudie berust en waarin hij zich reeds dadelijk deed kennen als een impressionist van beteekenis, trok weldra de aandacht. Tal van onderscheidingen vielen hem ten deel en ook menige opdracht, o. a. die voor het Bilderdijkborstbeeld in het Rijksmuseum te Amsterdam en het Marissen-monument. Zijn kinderkopjes en figuren uit het visschersleven verheugen zich in een groote populariteit.

W{jk aan Zee, een badplaats in de NoordHollandsche gemeente Wijk aan Zee en Duin, ligt in de nabijheid van de zee, waarvan het door een hoog duin wordt gescheiden. Men vindt er een Hervormde en een Roomsch-Katholieke kerk, badinrichtingen, een inrichting voor kinderverpleging, een aantal hotels Jen pensions enz. Er is een paarden tramverbinding met Beverwijk.

WJjk aan Zee en Duin, een gemeente in de provincie Noord-Holland, 1368 H. A. groot met (1910) 2 924 inwoners, wordt begrensd door de Noordzee en door de gemeenten Heemskerk, Assendelft, Beverwijk en Velzen. In het W. vindt men duingrond, in het O. klei. De voornaamste bezigheden zijn veeteelt, warmoezerij, landbouw en schelpvisscherij, terwijl er des zomers veel badgasten komen. Tot de gemeente behooren het dorp Wijk aan Zee (zie aldaar) en de buurt Wijk aan Duin. In den Franschen tijd vormde het gebied met Beverwijk een mairie.

Wijk bij Duurstede, een gemeente in de provincie Utrecht, 2005 H. A. groot met (1910) 3 169 inwoners, wordt begrensd door de Utrechtsche gemeenten Houten, Koten, Langbroek en Amerongen en door de Geldersche gemeenten Maurik en Beusichem. De gemeente wordt gedeeltelijk door den Rijn, de Lek en den Krommen Rijn begrensd, gedeeltelijk door deze wateren doorsneden. De bodem bestaat uit rivierklei. De voornaamste middelen van bestaan zijn landbouw, ooftbouw, veeteelt, nijverheid en handel. Tot de gemeente behoort de stad Wijk bij Duurstede en haar gebied.

De stad Wijk bij Duurstede ligt op de plaats, waar de Kromme Rijn door een duiker met den Rijn in verbinding staat en de Rijn den naam van Lek aanneemt. Zij heeft een fraaie omgeving. De stad bezit een ruim marktplein, een Hervormde kerk met een zwaren onvoltooiden toren, een RoomschKatholieke kerk, een synagoge, een stadhuis, het Ewoud- en Elizabethgasthuis enz. Van het kasteel Duurstede, waarschijnlijk het oude Batavo Durum, later de residentie van een aantal Utrechtsche bisschoppen, is een toren in zijn geheel overgebleven; overigens bestaat het slechts uit bouwvallen. Van

den toren heeft men een fraai uitzicht over de omgeving. Het kasteel ligt temidden van het Plantsoen. In de nabijheid daarvan vindt men de uitspanningsplaats het Veerhuis. Wijk bij Duurstede ontstond in de nabijheid van de oude stad Dorestadum, in de 7de en 8ste eeuw een beroemde koopstad en muntplaats. Van 800—1000 had de plaats veel van de Noormannen te lijden. In 1300 ontving zij stedelijke rechten, in 1402 werd zij een Geldersch leen, in 1437 kwam zij aan bisschop Rudolf van Diepholt, die haar in 1442 met muren liet omringen. Zij werd van 1672—1673 door de Franschen bezet. In 1841 en 1842 heeft men er Germaansche en Romeinsche oudheden gevonden.

Wflk en Aalburg', een gemeente in de provincie Noord-Brabant, 1266 H. A. groot met (1910) 2 210 inwoners, wordt begrensd door de Noord-Brabantsche gemeenten Andel, Meeuwen en Heesbeen en door de Geldersche gemeente Neder-Hemert. In het O. wordt zij door de Maas en door een ouden arm van de Maas begrensd. De bodem bestaat uit rivierklei. Veeteelt, inzonderheid paardenfokkerij, landbouw en ooftbouw zijn de voornaamste middelen van bestaan. Tot de gemeente behooren de dorpen Wijk en Aalburg en een gedeelte van het gehucht Biesheuvel.

Wijk Roelandsz., Jacóbus van, een Nederlandsch aardrijkskundige, geboren te Woerden den 7den Januari 1781, was achtereenvolgens hoofden huisonderwijzer en stond gedurende een reeks van jaren aan het hoofd van een bloeiende kostschool, eerst te Hattem en vervolgens te Kampen. Behalve een aantal schoolboeken schreef hij o. a.: „Algemeen aardrijkskundig woordenboek" (7 dln., Dordrecht 1821—1826) met vervolg (4 dln., Amsterdam, 1835—1842), „Nederlandsche zeereizen in het laatst der XVIde, der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw" (met R. G. Bennet, 5 dln., Amsterdam, 1825—1832) en „Merkwaardigheden uit elke provincie van ons Vaderland" (1836). Ook bezorgde hij een vertaling van Vollrath en HoffmanWs „De aarde en hare bewoners" (3 dln., Amsterdam, 1835—1839). Hij overleed den 26sten September 1847 te Kampen.

Wylich. und Lottum is de naam van een oud-adellijk geslacht in Neder-Silezië en Pommeren. Het verkreeg in de 16de eeuw de heerlijkheid Lottum, werd in 1608 in den stand der vrijheeren en in 1701 in dien der graven opgenomen en bezit sedert 1837 het majoraat Lissa in Silezië. Karl Philipp, graaf von Wylich und Lottum, geboren den 27sten Augustus 1650, was generaal-veldmaarschalk in Pruisischen dienst, werd in 1701 in den gravenstand opgenomen en overleed den 14den Februari 1719. Zijn achterkleinzoon Karl Friedrich Heinrich, graaf von Wylich und Lottum, geboren den 5dea November 1767, was generaal der infanterie in Pruisischen dienst, werkelijk geheim staatsraad, minister van Financiën en overleed den 14den Februari 1841. De zoon van laatstgenoemde, Hermann Friedrich, graaf von Wylich und Lottum, geboren den 3den Mei 1796, trad reeds op jeugdigen leeftijd in Pruisischen dienst, nam in 1822 zijn ontslag als majoor, was later buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van den koning van Pruisen te 's Gravenhage en overleed den 13den October 1847.

Wylre of Wylré, een gemeente in de provincie Limburg, 1861 H. A. groot met (1910) 1900 inwo-

Sluiten