Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yellowstone National Park, een bergstreek in den N. Amerikaanschen staat Wyoming, gedeeltelijk ook in Montana en Idaho gelegen, beslaat een oppervlakte van ongeveer 13 000 v. km. Bij Congresbesluit van 1872 werd het „als openbaar park voor het genoegen en het welzijn van het volk" bestemd. Het is een 2400 m. boven den zeespiegel gelegen hoogvlakte, doorsneden door diepe dalen en omgeven door de met sneeuw bedekte, reusachtige Teton- enWindri ver Ranges, deAbsarokaMountains, de Snowy en de Gallatin Range. Diep in den bodem ligt het groote Yellowstonemeer, waardoor de Yellowstone River (zie aldaar) stroomt, alsmede de kleinere meren Hart, Shoshone en Lewis, welke door de Snake River afwateren. Het gebied is een jongvulkanische vorming en bestaat bijna geheel uit rhyolith, dat in lagen van 300 m. dikte de kalkgesteenten bedekt. Deze bevatten talrijke scheuren, waardoor 5—6000 warme bronnen, fumarolen en andere vulkanische verschijnselen aan den dag treden. Merkwaardig zijn de 70 geysers, met fraai gekleurde kalksintelterrassen, de Obsidian Cliff aan bet Beavermeer, het Norris Geyserbassin, den Great Fountain, vroeger 45 m. hoog, de Excelsior Geyser, de grootste van alle, 60—90 m. hoog, maar sedert 1890 niet meer werkend, de Prismatic Springs, met hun kleurige dampzuilen, en in het bovenste bekken: de Old Faithful Geyser (35 —45 m.), de Giant, de Giantes enz. In het park bevindt zich de eenige buffelkudde van de Unie; ook antilopen, rendieren, herten, beren enz. worden hier beschermd. De vischvangst (forellen) is echter toegestaan. Het benedenste geijserbekken werd in 1863 door De Lacy onderzocht, het geheele gebied in 1870 door WasKburne, in 1871 door een expeditie onder Eayden, in 1878 door Peale en in 1883 door Hague.

Yellowstoneriver, een rechter zijrivier van de Missouri, ontspringt ten Z.O. van het Yellowstone Park aan den Shoshoneketen van het Rotsgebergte, doorstroomt het Yellowstonemeer, dat zij als een breede, door met bosschen bedekte heuvels ingesloten rivier verlaat, vernauwt zich daarna tot 30 m. breedte en stort over hooge rotswanden in twee watervallen van 30 en 90 m. in den Grand Canon, die hier door rotswanden van 460 m. hoogte ingesloten wordt, vervolgens stroomt zij nog door drie andere canons, waarna zij bij de samenvloeiing met de Clarke's Fork weder een breedte van 400—500 m. krijgt en bevaarbaar wordt. Bij Fort Union mondt zij, in het geheel 1075 km. lang, uit in de Missouri.

Yemen. Zie Jemen.

Yen. Zie Japan.

Yentai. Zie Tsjifoe.

Yeoman noemde men vroeger in Engeland elke vrije man,behoorende tot den stand,die zich tusschen de ridders en de lijfeigenen bevond. Thans echter worden vooral de groote pachters en de kleine grondbezitters met dien naam bestempeld. Yeomen of the guard heeten soldaten der koninklijke garde, welke met de bewaking van den Tower zijn belast. Zij zijn met ouderwetsche pieken en hellebaarden gewapend. Yeomanry is de naam van een korps bereden vrijwilligers (zie Groot Britlannië en Ierland).

Yeomanry. Zie Yeoman.

Yeovil, een stad in het Engelsche graafschap Somerset, ligt op den linker oever van de Yeo, die op de Dorset-Heights ontspringt, naar de Parret vloeit en hier de grens vormt naar de zijde van het'graaf-

schap Dorset. Zij is een station van eenige spoorwegen en telt (1901) 9861 inwoners. Men vindt er een fraaie kerk uit de 15de eeuw, een Latijnsche school, handschoenenfabrieken en een levendigen handel.

Yerkessterrenwacht is de naam van een sterrenwacht, die in 1897 door Charles T. Yerkes werd opgericht aan het Lake Geneva in Wisconsin, 100 km. van Chicago verwijderd. Deze inrichting bezit o. a. een refractor met een opening van 101,5 cm.

Yermolov, Alexis Sergeievitch, een Russisch staatsman, geboren omstreeks 1845, trad in 1867 in Russischen staatsdienst, werd eerst administratief ambtenaar bij de domeinen en vervolgens bij het ministerie van Financiën, waar hij directeur van het departement van indirecte belastingen werd, In 1892 werd hij bij dit ministerie benoemd tot eersten hulpambtenaar van den minister. Hij werd in 1894 minister van den Landbouw en van de Domeinen, eenigen tijd daarna werd hij tot lid van den Staatsraad benoemd. Als minister voerde hij een aantal hervormingen in liberalen geest in. Ook schreef hij eenige werken op sociaal-economisch gebied. Hij is correspondent van de academie van wetenschappen te Parijs.

Yersin, Alexandre, een Fransch geneeskundige, geboren den 22sten September 1863 te Rougemont (Zwitserland), studeerde te Lausanne en Marburg, werd in 1885 te Parijs medewerker van Roux en in 1888 praeparator aan het Instituut-Pasteur. Spoedig daarop vertrok hij als scheepsdokter naar Saigon, waar hij werd verbonden aan den kolonialen gezondheidsdienst. Hij bereisde Tonkin, Anam, China en Laos. In 1894 ontdekte hij den verwekker van de builenpest. In 1895 als marine-arts te Parijs teruggekeerd, bereidde hij hier een heilserum tegen pest, dat hij in 1896 te Amoy en te Kanton met succes toepaste, maar dat op andere plaatsen van Indië niet aan de verwachting beantwoordde. In opdracht van de Chineesche regeering richtte hij te Kanton een filiaal van het Instituut-Pasteur op. Thans is hij directeur van een dergelijk instituut te Nha Trang in Anam, in 1895 ter bestudeering van epidemische ziekten in Indo-China en ter bereiding van het pestserum opgericht. Bovendien hield hij zich bezig met onderzoekingen over tuberculose en bereidde hij met Roux het diphterietoxine. Zijn verhandelingen verschenen in de „Annales de 1'Institut Pasteur".

Yesd. Zie Iesd.

Yeu, Ile d'. een Fransch eiland in den Atlantischen Oceaan, 17 km. van de W.kust van het vasteland verwijderd, heeft een granietbodem en telt op een oppervlakte van 22,47 v. km. (1906) 3985 inwoners, die tot één gemeente,waarvan de kern, St. Sauveur, in het midden van het eiland ligt, zijn vereenigd. Land- en wijnbouw, veeteelt, visscberij, het conserveeren van visch (sardijnen), alsmede kustvaart vormen de hoofdbronnen van bestaan. In het N. van het eiland, dat versterkt is, ligt de haven Port Breton. Ook bevat het talrijke megalithische (Druïden-) gedenkteekenen.

Yg'drasil. Yggdrasill of Yggdrasils Askr, is in de Noorsche fabelleer de reusachtige esch, welke het zinnebeeld is van het heelal. Drie wortels bevestigen hem op zijn plaats en zijn takken vormen het gewelf des hemels. Een van die wortels strekt zich uit tot het verblijf van de menschen, de tweede tot het verblijf der reuzen en de derde tot de onderwereld. Bij de uiteinden der drie wortels bevinden zich even

Sluiten