Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europa behoort. Teil dienste van de visscherij heeft de Staat belangrijke werken doen uitvoeren, welke nog steeds worden uitgebreid. De visscherijhaven is modern uitgerust en wordt commercieel beheerd. Zij bevat groote, overdekte vischhallen, lange los- en laadkaden, een droogdok, een 20-tons kraan, een drinkwaterleiding en eene koelinrichting voor visch. De visscherij en vischhandel zijn in de laatste jaren van groote beteekenis geworden. Bijna de geheele aanvoer van versche visch in ons land geschiedt in deze haven, ook de aanvoer van haring stijgt steeds, zoodat ook de haringmarkt van IJmuiden van jaar tot jaar in beteekenis toeneemt. De te IJmuiden gevestigde visscherij vloot bestaat thans uit 115 stoomen 30 zeilschepen. Bovendien brengen de vloten van Middelharnis, Pernis en Katwijk geregeld, die van Vlaardingen, Maassluis en Scheveningen min of meer geregeld hunne versche visch in deze plaats ter markt. Het bedrag der in de Rijksvischhallen gedurende 1911 verkochte visch beliep bijna 572 millioen gulden. Voorts vindt men in de plaats, welke ongeveer 8000 inwoners telt, een drietal flinke hotels, zes kerken of kerkgebouwen, een particuliere en rijks-electrische centrale, post-, telegraaf en telefoonkantoor en verschillende industrieele ondernemingen, welke in verband met visscherij en scheepvaart staan.

Yndishtiras is een van de helden van het Indische gedicht de „Mahabharata"(zie Sanskriet). Hij is de oudste van de vijf Pandu-prinsen, die tegen hun bloedverwanten de Kaurava's streden.

Yntema. Jacob Wijbrand, een Nederlandsch letterkundige, geboren te Amsterdam in 1779, was boekhandelaar in zijn geboortestad, verder redacteur en uitgever der „Vaderlandsche Letteroefeningen", waarin hij vele bijdragen leverde, en overleed op zijn buitengoed bij Arnhem den 16den Februari 1858. Hij schreef „Amsterdam, Parijs en Berlijn met betrekking tot het revolutiemaken. Ernst en scherts"(1848) en „Gevolgen van het revolutiemaken. Proeve van een alphabetisch overzicht in rijm"(1848).

Toga of Joga. Zie Indische wijsbegeerte.

Yoghurt of Yahurt, in het Bulgaarsch Podkwassa geheeten, is de naam van een soort dikke melk, die men verkrijgt door melk bij een temperatuur van omstreeks 50° C. met het ferment maya 10—14 uur te laten gisten, waardoor het tot de helft of het derde gedeelte zich verdikt. Yoghurt onderscheidt zich van kefir, koemys en gewone zure melk door zijn concentratie, zijn chemische en bacteriologische samenstelling. Het bezit een aangenamen smaak en wordt als zeer gezond beschouwd. Sedert Dybowski een middel ontdekte om het ferment als een duurzame poeder te bereiden, kan het overal bereid worden, waardoor het gebruik zeer toeneemt. Metschnikoff, Combe en anderen verklaren de gunstige werking van yoghurt uit de eigenschap, dat het de zelfvergiftiging en de pathogene bacteriënflora in het darmkanaal tegengaat.

Yokkaichi (Jokkaichi), een havenplaats op de Z.kust van het Japansche hoofdeiland Nippon, gelegen aan de Isenoumi-baai en aan de spoorwegen naar Osaka, Nogoya enz., telt (1903) 30 140 inwoners.

Yokohama. Zie Jokohama.

Yonezawa, de hoofdstad van de Japansche provincie Oezen in Middel-Nippon, ligt ten N. van het Iwanashiromeer in een vlakte, welke rijst en tabak levert, bezit een oud slot en vele woningen der Samoerai en telt (1903) 33 063 inwoners.

Yonge, Charlolte Mary, eenEngelsch schrijfster, werd geboren den ll^en Augustus 1823 te Osserbourne in Hampshire.Zij schreef een aantal geschiedkundige werken, romans en verhalen, gedeeltelijk op godsdienstig gebied. Vooral haar romans „The heir of Redcliffe"(1853, 22ste druk, 1876) en „Daisy chain"(1856) werden met buitengewonen bijval ontvangen. De opbrengst daarvan besteedde zij voor het grootste deel voor de zending. Van haar overige romans noemen wij: „Heart's ease", „Dynever Terrace", „The daisy chain", „The young stepmother", „Hopes and fears", „The lances of Lynwood", „Clever woman of the family", „Prince and page", „Dove in the eagle's nest", „Lady Hester'", „Three brides", „Unknown to history" en „The armourer's prentices". Haar geschiedkundige werken, die inzonderheid voor de jeugd zijn bestemd, begon zij met: „The kings of England"(1848), daarop volgden „Landmarks of history"(3 dln.,1852—1857), „History of Christian names and their derivation"(2 dln., 1863), „The story of English missionary workers" (1871), „Stories of English history for the littles ones"(1874), „Aunt Charlotte's German history for the littles ones"(1877) en „Aunt Charlotte's Roman history"(1878). Buitendien schreef zij: „The life of C. I. C. Pattéson"(2 dln., 1873). Zij overleed den 24sten Maart 1901 te Otterbourne.

Yonkers. een stad in. den Noord-Amerikaanschen staat New-York, ligt aan de Hudson 27 km. boven New-York.Vele inwoners van New-York brengen aldaar den zomer door. Er zijn fabrieken voor vilten hoeden en andere voorwerpen van vilt, tapijten, zijden garens, suiker enz. Het aantal inwoners bedraagt (1900) 47 931.

Yonne, in de Oudheid Icauna geheeten, een rivier in Frankrijk, een zijrivier van de Seine, ontspringt in het Morvangebergte, 15 km. ten Z.O. van Chateau-Chinon in het departement Nièvre, stroomt in noordwestelijke richting door het departement Yonne, wordt bij Auxerre bevaarbaar'en mondt na een loop van 293 km. bij Montereau in het departement Seine-et-Marne uit in de Seine. Tot haar belangrijkste zijrivieren behooren: op den linker oever de Beuvron en op den rechter oever de Cure met de Cousin, de Serain, de Armangon en de Vanne. Door het Kanaal van Bourgondië is zij met de Saóne en door dat van Nivernais met de Loire verbonden.

Yonne, een departement in Frankrijk, omvat het noordwestelijk gedeelte van Bourgondië (Auxerrois), het zuidwestelijk gedeelte van Champagne (Sénonais) en een stuk van het zuid-oostelijk gedeelte van Orléanais (Gatanais), grenst in het noordwesten en noorden aan het departement Seine-etMarne, in het noord-oosten aan Aube, in het oo«ten aan Cöte d'Or, in het zuiden aan Nièvre en in het westen aan Loiret, en telt op 7461 v. km. (1906) 315 199 inwoners. Het land is heuvelachtig, stijgt in het Z.O., waar zich de noordelijke uitloopers van het bergland van Morvan verheffen, tot een hoogte van 376 m.; in het Z.W. bevindt zich het Forêt de Frétoy (383 m.), in het N.O. het Forêt d'Othe. Ten N. van de Vanne bedraagt de hoogte 238 m. De belangrijkste rivier is de Yonne, welke er de Cure, de Serain, de Armanijon en de Vanne opneemt.; ten W. daarvan stroomt de Loving, die de Quanne opneemt, naar de Seine. De bodem is vruchtbaar en goed bebouwd. Tot de voornaamste voortbrengselen behooren: tarwe, haver, gerst, rogge, aardappelen, peulvruch-

Sluiten