Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

past. Bovendien voeren zij de ontzilvering zeer ver. Zij vereischen echter bekwame arbeiders en voortdurend toezicht. Het zilver in het erts wordt vooraf door roosting met keukenzout of sulfaten in oplosbaren toestand gebracht. Bij het keukenzoutloogproces van Auguslin te Eisleben (1843) wordt met keukenzout geroost en dus chloorzilver bevattend erts in een uitloogvat a (fig. 8) met een van gaten voorzienen lossen bodem, waarop zich een filter van stroo en linnen bevindt, behandeld met een uit b stroomende heete of ook koude oplossing van keukenzout, waarbij het chloorzilver wordt opgelost. Deze oplossing vloeit dan door de vaten c, voorzien van gegranuleerd of van staven koper, waarin het zilver door het koper wordt neergeslagen. Men kan het in den vorm van een koek daaruit wegnemen, die met zwavelzuur en water uitgewasschen of in het vat d met water, ingeleiden stoom en samengeperste lucht gereinigd, gedroogd en daarna gesmolten of in een vlamoven geraffineerd is. De in c gevormde koperoplossing leidt men door een bak e, gevuld met stukken ijzer, waarin het koper neerslaat.

Fig. 8.

Keukenzoutproces.

Ziervogel te Mansfeld (1849) heeft een procédé (het tvaterloogproces) uitgevonden, dat nog eenvoudiger is, omdat daarbij zelfs het keukenzout gemist kan worden. Zijn algemeene toepassing wordt alleen verhinderd, doordat daarbij antimonium, arsenicum en lood nog meer belemmerend werken dan bij de amalgatie en het keukenzout-loogproces.

Voor zilver- en goudhoudende koperverbindingen, vooral voor kopersteen en zwartkoper, past men de zwavelzuurextractie toe. Kopersteen wordt geheel van ijzer bevrijd, in een vlamoven tot oxied geroost en daarna in kamerzwavelzuur gebracht. Daarbij lost het koperoxied op in het zuur, terwijl zilver en ook goud onopgelost achterblijven. De kopervitriooloplossing wordt in klaarbekkens afgelaten fin gekristalliseerd. De rest, welke in het oplossingsvat achterblijft en die 1,8—2% zilver bevat wordt wederom met verdund zwavelzuur gekookt, uitgeloogd, gefiltreerd, gedroogd en met looghoudende stoffen tot werklood gesmolten, dat wordt afgedreven. Goud- en zilverhoudend zwartkoper wordt ook wel op deze wijze behandeld. Doorgaans echter wordt het rechtstreeks in houten kuipen met een lossen, doorboorden bodem gebracht, onder toetreding van de lucht met warm verdund zwavelzuur overgoten. Het koper wordt geoxydeerd en in het zwavelzuur opgelost. Deze oplossing, vitriool, vermengd met onopgelost zilverslib, laat men door koelgoten loopen, waarbij het uitkristalliseerende kopersulfaat de slibdeelen insluit. Men lost deze kristallen^op in heet water, brengt deze oplossing

tot kristallisatie, waarna het slib, dat 2,6—3% zilver, 0,005—0,01% goud en 30—40% lood bevat, op de vroeger aangegeven wijze wordt verlood. Zwavelkies wordt eerst met keukenzout geroost en uitgeloogd. Claudet slaat deze neer met joodkalium en reduceert den neerslag, die 6—6% zilver bevat, met zink en zoutzuur. Gibb verkrijgt het zilver door neer te slaan met kalkmelk en den neerslag met zwavelzuur van koper te ontdoen. Het produkt bevat 9% zilver.Patera trekt het roostingsprodukt uit met onderzwaveligzure natron, Russel met een mengsel van dit en kopersulfaat, om ook metalliek zilver en sommige zilververbindingen, alsmede meer goud in oplossing te brengen. Uit de oplossing wordt door natriumcarbonaat lood en daarna door zwavelnatrium (waarbij de hyposulfiedoplossing geregenereerd wordt) een mengsel van sulfieden neergeslagen. De neerslag uit de zuivere hyposulfied-oplossing wordt geroost en daarna het zilver met lood afgedreven.

De productie van zilver in de Oudheid kan niet worden geschat. Verschillende berichten maken melding van ontzaggelijke hoeveelheden. Van sommige landen is de zilverproductie sedert 1493 bekend. In de jaren 1493—1530 bedroeg de wereldproductie gemiddeld 47 000 kg. per jaar. (Zie de tabel in dl. VI blz. 601). Van de productie in 1901 geeft de volgende tabel een overzicht:

Land. ! Prodrtic in kg.

Vereenigde Staten van N.-Amerika .. 1 865 426

Mexico 1715 416

Bolivia 290 191

Peru 207 000

Chili 179 552

Canada 157 952

Columbia 78 380

Middel-Amerika 33 346

Argentinië 11930

Ecuador 2 638

Amerika 4 531 831

Japan 58 953

Nederlandsch O.-Indië 2 292

China, Perzië enz 1 600

Azië 62746

Australië 337 420

Spanje 183 802

Duitscliland 168 349

Oostenrijk 39 572

Griekenland 31 472

Italië 31169

Hongarije 20 202

Frankrijk 14 067

Engeland 6 194

Noorwegen 4 600

Rusland 3 489

Turkije 2 033

Zweden 1 927

Servië 570

Europa 606 446

Wereldproductie : 5 438 443

Sluiten