Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke het door of namens den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het belang van de zuivelbereiding oi den zuivelhandel worden opgedragen.

Zuivelschool, Rijks, een inrichting te Bolsward, waarvan het reglement in 1904 werd vastgesteld, heeft theoretisch onderricht met het doel grondig onderlegde zuivelbereiders te vormen. De school heeft een tweejarigen cursus. De leerlingen, die zullen worden toegelaten, moeten gedurende eenigen tijd in een inrichting voor boter- of kaasbereiding praktisch werkzaam zijn geweest; verder moeten zij een toelatingsexamen afleggen. Zij, die de rijkslandbouwschool of een landbouwwinterschool met goed gevolg hebben doorloopen, zijn van het examen vrijgesteld; van hen kan echter een aanvullingsexamen worden geeischt. Aan het einde van een schooljaar wordt een openbaar examen ter verkrijging van een getuigschrift gehouden, waartoe ook zij, die de school niet hebben gevolgd, 20 jaar oud zijn en een bewijs van 11/2 jarige praktische werkzaamheid in een inrichting voor zuivelbereiding kunnen overleggen, worden toegelaten.

Zuivelstation, Rijks. Zie Zuivelcontróle.

Zukertort, Johannes Hermanus, een Poolsch schaakspeler, geboren den 7den September 1842 te Lublin in Russisch Polen, studeerde aan de universiteit te Breslau, was met Anderssen van 1867 tot 1871 redacteur van de „Neue Berliner Schachzeitung" en begaf zich in 1872 naar Engeland, waar hij als uitstekend schaakspeler naam maakte. Op den internationalen schaakwedstrijd te Parijs in 1878 werd hem de eerste prijs toegekend en hij behaalde zoowel in 1880 op Rosenthal als in 1881 op Blackburne de overwinning. Te Londen bracht hij in 1883 aan zijn voornaamsten tegenstander, Steinitz, die hem in 1872 verslagen had, in drie partijen de nederlaag toe, zoodat hij den eersten prijs behaalde. Daarentegen moest hij in 1885 in een wedstrijd in NoordAmerika voor laatstgenoemde onderdoen. Als geblinddoekte speler en als speler van onderscheiden partijen te gelijk heeft hij op zijn kunstreizen grooten roem verworven. Zukertort gaf sedert 1879 met L. Iioffer het Engelsche tijdschrift; „Chess-Monthly" in het licht. Hij overleed te Londen den 20sten Juni 1888. Van zijn geschriften vermelden wij: „Sammlung der auserlesensten Schachaufgaben, Studiën und Partiestellungen" (1869), „Groszes Schachhandbuch" (2de druk, 1873, met Dufresne) en „Leitfaden des Schachspiels" (1869).

Zukunft, Die, een te Berlijn verschijnend weekblad voor staatkunde, openbaar leven, kunst en letteren, werd den lsten October 1892 door Maximilian Harden (zie aldaar) gesticht. Het blad, dat de strekking heeft een vrije spreekplaats voor ieder te zijn, kenmerkt zich door de geestige, veelal vlijmendpolemische artikelen, waarin zijn uitgever, in scherpe oppositie tegen de regeering, met name gedurende het kanselierschap van Caprivi, nationale eischen verdedigt. Ook bij het Eulenburgproces heeft het weekblad een groote rol gespeeld.

Zulawski, Jerzy, een Poolsch dichter, geboren den 14den Juli 1874 te Limanowa (Galicië), studeerde eerst in de wiskunde aan de polytechnische school te Zurich, daarna te Weenen, München en Bern in de wijsbegeerte, geschiedenis en kunstgeschiedenis, promoveerde in 1897 met een verhandeling over „Das Problem der Kausalitat bei Spi-

X.VI

noza" en is sedert 1906 leeraar aan het gymnasium te Krakau. Van zijn werken noemen wij: „Na strunach duszy" (1895), „Intermezzo" (1897) en „Sance o piésni" (1897), drie bundels gedichten, waarvan „Poezje" (2 dln.; dl. 1, 2de druk, 1902, dl. 2,1900) een bloemlezing geeft. Verder verschenen van hem de dichtwerken: „Zdomu niewoli" (1902), „Poklosie" (1904) en ,,Xi<;gizydowskie"(1905).Onderden titel „Opowiadania proza" (1902) publiceerde hij een bundel novellen, terwijl hij in het phantastische „Na rebrnym globie" (2de druk, 1908) vertelt van menschen op de maan. Zijn dramatische werken werden in Polen alle voor het voetlicht gebracht. Wij noemen de éénacters: „Wianek mirtowy" (1905), „Ijola" (1905) en „Gra" (1905) en „Donna Alnizza" (1906). Bovendien verscheen van zijn hand een bundel wijsgeerige en letterkundige schetsen „Prolegomena" (1902) en een verhandeling over het leven en de wijsbegeerte van Svinoza (1902).

Zulla, een staat in Venezuela, omvat het laagland om de Laguna de Maracaïbo en telt op een oppervlakte van 64 670 v. km. (1906) 174 843 inwoners. De voornaamste rivieren zijn: de Catacumbo met de Zulia, beide bevaarbaar, de Rio Negro en del Palmar; ook bezit het vele lagunen. Het klimaat van dit rijk bevloeide, tropische laagland is zeer warm en vochtig. Gekweekt worden: cacao, koffie, suiker, kokosnoten en katoen. Om den zeeboezem liggen wouden. De lengte van het spoorwegnet bedraagt 264 km. De hoofdstad is Maracaïbo.

Znllabaai of Adulisbaai, door de Engelschen ook Ansley- of Annesleybaai geheeten, ligt op den zuidwestelijken oever van de Roode Zee tusschen 15°30'—16°N. Br. en wordt gevormd door het schiereiland Buri, dat op de kust van Abessinië vooruitspringt in zee. De kusten zijn in het algemeen vlak, doch de oostelijke wathooger dandewestelijke. Inhet noord-westelijk gedeelte, ongeveer 1 km. van het strand, verheft zich het dorre Geddamgebergte ter hoogte van 1000 m. Op de zuidwestelijke, grazige kustvlakte verrijzen enkele heuvels. Hier mondt ook de eenige rivier van het land, de Haddas, die alleen in den regentijd van water voorzien is, uit in zee. Niet ver van haar mond verheffen zich de bouwvallen van Adulis, daartegenover, ten zuiden van de Haddas, vindt men het hedendaagsche Zulla, vroeger Adulis geheeten, een armoedig dorp. Het klimaat is heet en ongezond, zoetwaterbronnen komen bijna niet voor. In waterkommen aan het strand winnen de inboorlingen zout, dat zij verruilen tegen boter, honig en moorengierst. Ten noorden van de baai, in de nabijheid van het schiereiland Buri, ligt het heuvelachtig eiland Dessi of Dessei. In den Engelsch-Abessinischen oorlog van 1867—1868 was Zulla het uitgangspunt voor de Engelsche expeditie naar Abessinië.

Züllichau, een stad in het regeeringsdistrikt Frankfort van de Pruisische provincie Brandenburg, ligt aan 2 spoorwegen in een lage, vruchtbare vlakte, 7 km. van de Oder en telt (1905) 7 485 inwoners. Men vindt er 5 Protestantsche kerken, waaronder een Oud-Luthersche, eenRoomsch-Katholieke kerk, een van de Vrije Kerk, een synagoge, een paedagogium met een weeshuis, een voorbereidende kweekschool, een ziekenhuis, een oorlogsmonument en een rechtbank. Men verbouwt er veel ooft, drui-

35

Sluiten