Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Invoer. ] Uitvoer.

Voorwerpen daarvan 26,1 16,0

Ruwe edele metalen .... 60,4 15,2

Voorwerpen daarvan ... 13,0 14,6

Uurwerken 3,8 129,3

Ruw hout 14,3 2,2

Voorwerpen daarvan 27,7 5,4

Glas en aardewerk 15,6 1,2

Chemicaliën 60,7 41,6

Tabak 13,5 4,1

Huiden en vellen 4,6 16,8

Leer en lederwaren 30,9 10,1

Papier 37,2 12,6

Graan en meel 149,1 1,4

Wijn 34,0 0,5

Vee en vleesch 81,9 3,3

Eieren 16,4 —

Boter 10,2 0,1

Kaas 4,8 54,1

Versche melk 1,5 2,1

Gecondenseerde melk ... — 29,6

Suiker 31,8 —

Koffie 12,6

Cacao 12,4 —

Chocolade 0,7 28,3

De in- en uitvoer uit en naar de verschillende landen bedroeg in 1908 in franks:

Invoer. Uitvoer.

Duitschland 512701560 239880589

Oostenrijk-Hongarije .... 98835343 64953663

Frankrijk 283576909 117211131

Italië 171852466 92184515

België 31354479 18521654

Nederland 16944230 8069148

Groot-Brittannië 37012047 178537621

Rusland 49576198 32813828

Zweden 2061739 6054114

Noorwegen 654370 : 2719503

Denemarken 2207013 4526839

Portugal 422783 3573120

Spanje 12529058 18467416

Griekenland 819892 1785525

Servië 1282460 1037773

Bulgarije 3124604 1330975

Roemenië 28590751 6786288

Europeesch Turkije .... 1678327 5118078

Egypte 18552085 6351451

Algerië, Tunis 1955353 4074603

Aziatisch Turkije 3174150 2616929

Britsch-Indië 6956299 15874293

Nederlandsch-Indië 6708390 3368135

Philippijnen 207708 2460942

China 10795187 2509639

Japan 8139421 9969078

Canada 1323205 13451648

Vereenigde Staten 60659679 111796045

Mexico 742323 4208732

Centraal-Amerika 5007834 4769588

Columbia 5908234 1158083

Brazilië 13388718 8235254

Argentinië 22475003 20262447

Chili 912028 3453058

Overig Zuid-Amerika .. 2477944 3252985

Australië 10457046 1 5963440

Wat den handel met Nederland betreft, vermelden wij het volgende:

Zwitserland is tengevolge van zijn ligging tusschen Noord- en Zuid-Europa in het bezit van een levendigen doorvoerhandel. Daarvoor vormen de Alpenwegen, in de eerste plaats de door Napoleon I aangelegde Simplonweg en later de wegen over den Splugen, den Bernardino en den St. Gotthard, alsmede de nieuwe wegen in Grauwbunderland uitstekende verkeersmiddelen; in de meer vlakke gedeelten breidde een net van voortreffelijke wegen zich meer en meer uit tot in de afgelegen dalen. De Zwitsersche rivieren zijn als waterwegen weinig geschikt; toch tracht men in den laatsten tijd het scheepvaartverkeer, vooral op den Rijn, te ontwikkelen. Vanaf Bazel is deze rivier reeds voor vrachtbooten bevaarbaar. De meren zijn over het geheel voor de scheepvaart zeer geschikt. In 1908 werden 16 meren door 115 personenstoomschepen bevaren, die 7 750 236 passagiers vervoerden; verder verkeerden er 3 trajectschepen met een draagkracht van 620 ton en 54 andere schepen. Eerst Iaat werden er spoorwegen aangelegd, en aanvankelijk bleef de Fransche spoorweg van Bazel naar St. Louis in den Elsasz, waarvan 1,9 km. op Zwitsersch gebied lag, de eenige spoorweg aldaar. In 1847 werd de spoorweg van Zurich naar Baden geopend. Later echter, toen men in Zwitserland het belang der spoorwegen voor den handel begon in te zien, werd de aanleg met kracht voortgezet en in 1852 deze geheele aangelegenheid door het Bondsbestuur geregeld. Dientengevolge werd de verdere aanleg van spoorwegen overgelaten aan de cantons of aan particuliere maatschappijen. De concessiën werden door de betrokken kantons verleend, maar moesten door de Bondsregeering worden goedgekeurd. Tot 1900 waren alle spoorwegen in handen van particulieren, na dien tijd kwamen zij gedeeltelijk in het bezit van den staat. In 1908 was er een lengte van 6016,6 km. aan spoor- en tramlijnen in exploitatie, waarvan 2 673 km. aan den staat behoort. Hiertoe behooren 37 kabelspoorwegen met een lengte van 32,2 km. en 37 tramlijnen met een lengte van 413,1 km. Het aantal locomotieven bedroeg 1548, het aantal personenwagens 4220, het aantal goederenwagens 17077. Van buitengewoon belang voor het wereldverkeer werd de St. Gotthardspoorweg (zie Sint Gotthard) en in nieuweren tijd de Simplonspoorweg (zie Simplon). Zwitserland bezit een aantal bergspoorwegen (zie aldaar).

Volgens dewet van den 23Bteu December 1851 werd de telegrafie tot een staatsmonopolie gemaakt. In 1868 besloot de Internationale Telegraafvereeniging te Bern een internationaal telegraafbureau te stichten, dat in het volgend jaar werd geopend. Het telegraafnet had in 1908 een lengte van 7345,6 km., waarvan 3371,2 km. tevens voor de telefonie werden gebruikt; de gezamenlijke draden waren 26336,8 km. lang. Het aantal bureaux bedroeg 2934, er werden 5 126 227 telegrammen verzonden, waarvan 3 332 353 in het internationaal verkeer en 1 038 334 voor den doorvoer. De telefoonlijnen hadden in 1908 een lengte van 19 722 km., de telefoondraden van 306154 km., er werden 45,4 millioen gesprekken gevoerd. Het Zwitsersche postwezen, dat in 1848 tot bondszaak werd verklaard, is uitstekend geregeld. In 1908 werden er 165,1 millioen brieven, 95,8 millioen briefkaarten, 71,2 millioen drukwerken en

Sluiten