Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar gebruik zal worden gemaakt bij den vierden druk, waarvan de voorbereiding reeds een aanvang heeft genomen.

Behalve de verbeteringen van druk- en andere fouten, achtte ik het noodig hier ook nog een aantal artikelen te geven, die óf door verschillende oorzaken achterwege waren gebleven, óf eerst in de allerlaatste jaren, nadat de letters, waaronder zij behooren, reeds waren afgedrukt, van actueel belang zijn geworden. Het aantal biografieën meende ik niet te moeten uitbreiden, omdat de wenschelijkheid omtrent de opneming van deze of gene persoonsbeschrijving steeds een zaak van persoonlijke opvatting blijft, waaromtrent geen vaste regels gevolgd kunnen worden en waarbij nooit eenstemmigheid te bereiken zal zijn. Daarentegen achtte ik het wèl gewenscht de geschiedenis der landen in en buiten Europa aan te vullen met de belangrijkste gebeurtenissen, die sedert het verschijnen der betreffende artikelen vallen te vermelden, voor zoover althans de gegevens omtrent die gebeurtenissen als voldoende vaststaande konden gelden.

Ik vertrouw, dat door deze aanvulling en verbeteringen de waarde van de Encyclopaedie als vraagbaak voor velen nog verhoogd zal worden.

Groningen, Mei 1912.

De hoofdredacteur HENRI ZONDERVAN.

.

Sluiten