Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E.

Eboniet. Zie Caoutchouc.

Ecuador sloot in 1907 een grensverdrag met Columbia. Met Peru ontstonden echter in Februari 1909 ernstige moeilijkheden, waarbij ook Brazilië en Columbia betrokken waren, over euphorbiaceeënbosschen aan de Iqa, een linker zijrivier van de Amazone. Peru verzette zich n.1. tegen hun exploitatie door de drie andere staten. Deze geschillen maakten Ecuador tot den aangewezen bondgenoot voor Chili in diens strijd tegen Peru. Chili zond dan ook reeds in Februari 1910 een stoomboot met oorlogsmateriaal naar Ecuador. Als scheidsrechter trad hier, evenals tusschen Chili en Peru, de koning van Spanje op. Intusschen is het alleen aan de Vereenigde Staten van N.-Amerika te danken, dat het, ondanks verschillende nationalistische uitspattingen van beide zijden (te Guayaquil en te Quito moest de Peruaansche gezant de wijk nemen in het Amerikaansche gezantschapsgebouw. te Lima werd het gezantschapsgebouw, te Callao het consulaat van Ecuador geplunderd), niet tot een oorlog kwam. Ecuador vreest n.1. de plannen van de Vereenigde Staten om de Galapagos-eilanden tot vlootstation te maken. Het Congres machtigde de regeering reeds tot het aangaan van een pachtovereenkomst tegen eenvergoedingvan ten minste 36millioen gulden; bij de besprekingen,injanuari 1911 door den nieuwen president, EmilioEstrada, met verschillende notabelen des lands gehouden, bleek echter een dusdanige afkeer van dat plan, een afkeer, die zelfs tegen het einde van de maand tot rustverstoringen aanleiding gaf, dat men het voorloopig moest opgeven. De verhouding tot Peru werd nog slechter, toen de koning van Spanje zijn ambt als scheidsrechter had neergelegd, omdat de onwil van Ecuador om een eventueele uitspraak op te volgen duidelijk was gebleken. Tegen het einde van

1911 overleed president Estrada, wat het sein gaf tot nieuwe binnenlandsche troebelen. Den l8ten April

1912 werd generaal Leonidas Plaza tot president gekozen.

Edda, staat: Soemundr lees: Saemundr.

Eginhard, staat: geboren omstreeks 790, lees: 770.

Eg-mond, Nicolaas van, blz. 644 kol. 1, reg. 1 v. bov. staat: 1422 lees: 1522.

Eg-ypte. Sir Eldon Gorst, den 6den Mei 1907 benoemd tot Britsch diplomatiek agent en consul-generaal, trachtte met zachtheid het Egyptisch nationalisme te overwinnen. Dat hij daarin niet slaagde, bleek ten duidelijkste uit een tweetal gebeurtenissen. Vooreerst uit het verzet van de Nationale Partij, na de overwinning van de Jong-Turken in 1907 opgericht, tegen de voorgenomen verlenging van de Suezkanaalconcessie voor 40 jaar (tot 2008) en verder door den moord op den minister-president Boetros Pasja Chali (20 Februari 1910). Ofschoon het nieuwe Kabinet niet ongunstig werd ontvangen, nam toch de nationalistische beweging zulke afmetingen aan, dat Engeland scherpere maatregelen voorbereidde. Den 238ten Juni 1910 vertrok Gorst, naar het heette, met verlof, doch in waarheid met de bedoeling om hem door sir Arthur Hardinge, gezant te Brussel, te vervangen. Intusschen had de inmenging van Roose-

velt, den voormaligen president van de Vereenigde Staten van N.-Amerika, die in een rede, voor de hoogeschool te Caïro in Maart 1910, gehouden en ook later, den 3l«ten Meij te Londen zich tegen de nationale beweging keerde en de „sentimenteele" staatkunde van Engeland critiseerde, tengevolge, dat de Engelsche regeering,om den indruk te vermijden, alsof zij op RooseveW s aandrang handelde, het ontslag van Gorst voor onbepaalden tijd uitstelde. Na zijn dood werd echter in Juli 1911 viscount Kitchener of Chartoum met uitgebreider machtsbevoegdheid tot diplomatiek-agent van Groot-Brittannië benoemd. De nationale beweging der,,Jong-Egyptenaren"breidde zich uit. Hun 2de congres, oorspronkelijk te Parijs bedoeld, maar daar, om Engeland te ontzien, verboden, werd onder groote belangstelling in den herfst van 1910 te Brussel gehouden.

Eilanden boven en beneden den Wind noemt men de eilanden in den West-Indisch en Archipel, die als de Kleine Antillen worden samengevat. Boven den Wind liggen de eilanden, die zich in een boog van het N. naar het Z. uitstrekken en de Caribische Zee in het O. begrenzen; beneden den Wind liggen de eilanden, die langs de N. kust van Venezuela in O.-W. richting zijn gerangschikt.De onderscheiding berust hierop, dat de eerstgenoemde groep eerder door den hier heerschenden passaatwind wordt bereikt, dan de laatstgenoemde.

Eldorado (Spaansch el dorado, verl. deelw. van dorar = vergulden) noemde men voorheen in Europa een land met onmetelijke schatten aan goud en edelgesteenten in Zuid-Amerika, waarop de sagen der Indianen vaneen goudland betrekking schenen te hebben, vooral het verhaal omtrent een opperhoofd in Cundinamarea, die volgens zijn wenscli met goudstof bedekt en daarna in een meer gebaad werd. Nadat Orellana, de tochtgenoot van Pizarro, deze sage verder opgesmukt had, werd sedert de 16de eeuw aan het bestaan er van niet meer getwijfeld en hadden verschillende expedities er heen plaats, zooals van Philipp von Hutten (1541—1545) en U alter Raleigh ,die drie moeilijke tochten (1595,1597 en 1617) ondernam om het te vinden.

Electropathologie omvat zoowel de leer van de doorelectriciteitveroorzaakte nadeelen aan de gezondheid, als de taak om deze te genezen. Zij is als zelfstandig onderdeel van de ziekteleer van vrij jongen datum. Het woord zelf werd in de hierbedoelde beteekenis eerst in 1903 in de literatuur ingevoerd. Eerst sedert 1909 komt het, en hier alleen, aan de hoogeschool te Weenen als leervak voor. In het Universiteitsinstituut voor gerechtelijke geneeskunde aldaar bevindt zich ook een Museum voor electropathologie. De ziekteverschijnselen, veroorzaakt door den bliksem, kunnen met het beleedigen van organen als gevolg van technische electriciteit, wat aangaat hun klinisch en pathologisch-anatomisch karakter, op één lijn gesteld worden.

Het verbluffend verschil in de uitwerking van een electrischen stroom op verschillende individuen — iemand raakt bijv. de slecht geïsoleerde monteering van een gloeilamp, welke met een gelijkstroom van 110 Volt spanning wordt gevoed aan, en zakt leven-

Sluiten