Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nietalleen gesmolten, maar ook in gasvorm gebracht. Zulke gasvormige metaaldeeltjes overtrekken de epidermis met een dun laagje, dat met de opperhuid samensmelt. Zoo wordt bijv. het gezicht van een getroffene door een donkerbruine kleur buitengewoon mismaakt. Na eenige weken bladdert echter de opperhuid af en herkrijgt het gelaat zijn vroeger, dikwijls ook een nog beter voorkomen.

De genoemde huidveranderingen zijn ook van beteekenis bij het vaststellen van de doodsoorzzak. Zij zijn dermate kenschetsend, dat het feit, dat zij kunnen worden aangetoond, bij de beantwoording van de vraag naar de oorzaak van den dood, een beslissende rol speelt. Nauwkeurige onderzoekingen toonen aan, dat zulke wonden dikwijls de'sporen dragen van het metaal, waardoor de electrische stroomovergang plaats vond. Omgekeerd zijn brokjes van de menschelijke huid, haren enz. op metaalstukken gevonden, alles omstandigheden, welke voor de gerechtelijke geneeskunde van groote beteekenis zijn, temeer, omdat de ervaring leert, dat de electriciteit bij pogingen tot moord en zelfmoord reeds toepassing vindt. Daarnaast zijn ook de beschadigingen van de kleedingstukken van den verongelukte, eventueele, electrotechnische materiaalschade, de toestand van den bodem en van het weder van belang. Bij een ongeluk in een electriciteitsfabriek is het bijv. eens voorgekomen, dat de sporen van de spijkers der schoenen van den getroffene in den bodem van xylolith gebrand waren. Verder dient'er op gelet te worden, of het ten tijde van een ongeval droog of zeer vochtig (regen enz.) is geweest, omdat dit bij het opsporen van de oorzaak een rol kan spelen.

Uit een oogpunt van gezondheidstechniek moet onderscheid gemaakt worden tusschen stroomvrije en stroomgevaarlijke ruimten. In de laatste, bijv. in kelders, badkamers enz., moeten electrische installaties met groote zorgvuldigheid worden gemonteerd. Aan lampenmonteeringen, schakelinrichtingen en het aanleggen van kabels moet in ruimten, welke worden bewoond, bijzondere aandacht gewijd worden. In de electrotechiniek leerde de ervaring, dat besparing op ruimte en licht in de nabijheid van electrische installaties met toenemend gevarenrisico gepaard gaat. Vagebondeerende stroomen hebben reeds aanleiding gegeven tot loodvergiftiging; de menie, welke voor het lasschen van'de waterleidingbuizen was gebruikt, werd electrolytisch ontleed en loste als loodoxied op in het drinkwater, waarvan het gebruik tot de vergiftiging leidde; in 10 L. water werd 0,05 gr. lood aangetoond.

Van belang is ook een naar bepaalde'gezichtspunten stelselmatigdoorgevoerde statistiek van de ongevallen door electriciteit. Elk methodisch onderzocht ongeval verdiept'onze kennis en brengt ook practischen vooruitgang, zij het uit klinisch, uit diagnostisch oogpunt of uit een oogpunt van gezondheidstechniek.

Endosmose, Zie Osmose.

Ensilage, Zie Persvoeder.

Ernst, Fr., P. O. N., kol. 2, reg. 12 v. bov. staat: Frankrijk, lees: Frankfurt.

Eubiotiek (Grieksch), de kunst om goed te leven, beteekent hetzelfde als diaetetiek (zie aldaar).

Excentriciteit. Zie Ellips.

Exosmose. Zie Osmose.

F.

Fort de Cock, in het Maleisch Boekit Tinggi geheeten, is de hoofdplaats der residentie Padangsche Bovenlanden in het gouvernement Sumatra's Westkust. Eigenlijk is Fort de Cock alleen de naam der versterking nabij die plaats. Zij ligt op het meer dan 900 m. hooge plateau van Agam, te midden van een vruchtbare, dicht bevolkte en goed bebouwde streek aan den spoorweg die van de Emma-Haven tot Pajakombo loopt. De plaats heeft een gezond klimaat, een levendigen handel en veel inlandsche nijverheid. Het is de zetel van een resident, heeft een garnizoen, een kweekschool voor inlandsche onderwijzers en telt (1905) 2290 bewoners, waaronder 258 Europeanen en 347 Chineezen.

Fort van der Capellen,. Zie Capellen Fort van der.

Frankrijk. Het jaar 1908 stond onafgebroken in het teeken van de Casablanca-geschiedenis. Ten slotte vond zij een bevredigende oplossing. Den 288ten Mei 1908 spraken Frankrijk en Duitschland beide hun leedwezen over het optreden van hun ondergeschikten uit. Ook in de binnenlandsche staat¬

kunde kon de regeering zich handhaven. In Juli 1908 keurde de Kamer den aankoop van den Westerspoorweg goed en den 9den Maart 1909 nam zij de voorgestelde inkomstenbelasting aan. Toch verloor het ministerie-Clemenceau steedsmeerdensteunvan de liberalen en zooveel te meer van de socialisten. Zijn meerderheid was onzeker, en kunstmatig. De werkstaking van de postbeambten in Maart 1909 eindigde met een nederlaag van de regeering en in het beheer van de marine werd een pijnlijke verwaarloozing ontdekt. Clemenceau greep een bijzaak aan om in de Kamer zijn eigen ontslag voor te bereiden. Briand werd met de vorming van een nieuw ministerie belast (24 Juli 1909), waarin naast eenige der zittende ministers o. a. ook Millerand werd opgenomen. Briand, die zich, door zijn optreden tegen de arbeiders, steeds meer van zijn vroegere partijgenooten vervreemdde, dwong de Kamer, met het doel om een nederlaag van de liberale republikeinen te voorkomen, den 8stenNovember 1909 om de door haar reeds goedgekeurde kiesrechthervorming, welke de evenredige vertegenwoordiging zou invoeren, te verwer-

Sluiten