Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat der hier te lande gebouwde en der van het buitenland ingevoerde schepen, waarvoor in het jaar 1910 voor de eerste maal Nederlandsche zeebrieven zijn uitgereikt.

Binnenlands gebouwd Buitenlands gebouwd Totaal.

Soort der schepen. . , , . . .

Netto inhoud. Netto inhoud. Netto inhoud.

Aantal. — Aantal. —- - Aantal. -

M». M'. Ms.

7eikchenen 53 19 46 — — 53 19046

Stoomschepen .... 25 74171 10 47039 35 121210-

Totaal 73 93217 10 47039 88 140256

Totaal in 19C9 ... 80 8C066 13 93039 93 1731C5.

1002

Scheepvaartverkeer Amsterdam en Rotterdam.

AMSTERDAM. ROTTERDAM.

Jaren" Aantal Vermeer- Inhoud in Vermeer- Aantal Vermeer- Inhoud in Vermeerdering in dering in dering in netto denng in schepen pCt. M;. bruto. pCt. schepen pCt. Reg.tons. pCt.

1900 2111 4 50 7 060 000 3__ 7268 _5.32 6 326 901 Q g9

1901 2207 7 270 000 6881 _lg3 6 382 934 2.56

1902 2041 7 342 000 _J-K 6755 1101 6 546 473 1646

1903 1977 "7Ï| 7 228 000 ^ 7499 25g 7 626 263 041

1904 2123 H! 7 769 000 ó?? 7692 5 80 7 657 707 g90

1905 2233 8 042 000 fi'9, 8138 5 31 8 339 313 g46

1906 2373 S'oJ 8 599 355 1'19 8570 7 6Q 9 044 713 n 75

1907 2368 —2'?o 8 701 802 10'68 9221 _10 56 10 l¥> -10.39

1908 2428 Jlf. 9 619 837 8248 37g 8 994 797 740

1909 2388 Vt 9 675 064 3 98 8560 g.y 9 650 700 10.44

1910 2284 10 060 055 ' 9368 10 658 831

Binnengekomen schepen.

ANTWERPEN. ROTTERDAM. HAMBURG.

Tonnen- Tonnen- TonnenJaren. maat.

(netto). maat. maat. met 15 pet.

te ver- (netto). (netto), minderen.

1900 5244 6691791 1276 7268 6326901 906 13102 8037514 613

1901 5225 7488579 1433 6881 6382934 928 12847 8383000 652

1902 5590 8401949 1503 6755 6546473 969 13297 8727294 654

1903 5775 9115372 1578 7499 7626263 1017 14028 9156000 653

1904 5882 9400335 1602 7692 7657707 995 14843 9610794 647

1905 6034 9846707 1632 8138 8339313 1025 15118 10382000 687

1906 6495 10884412 1675 8570 9044713 1055 15777 11039069 699

1907 6284 11181226 1779 9221 10107155 1096 16473 12040461 731

1908 6135 11054269 1802 8248 8994797 1091 16330 11914000 730

1909 6470 11942136 1846 8560 9650700 1127 17015 12184000 716

1910 6770 12654153 1869 9368 10658831 1138 17358 12657000 729

Uit dit overzicht blijkt, dat de vooruitgang van 1900 op 1910 voor de drie genoemde

havens percentsgewijze bedraagt: , , .,

volgens het aantal volgens de volgens de gemid-

echepen. tonnenmaat. delde grootte.

voor Antwerpen 29,1 pCt. 89,1 pCt. 46,5 pCt.

voor Rotterdam 28,9 pCt. 68,5 pCt. , P •

voor Hamburg 32,5 pCt. 57,5 pCt. , P

Sluiten