Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn bescherming toe. In N. Perzië hield het zijn troepen, ondanks de tegemoetkomingen van de Perzische regeering. Het ging daarbij om eischen van oeconomischen aard. Rusland verlangde, dat Perzië den automobieldienst, welken het tusschen Dsjoelfa en Tebris had ingericht, zou dulden en eischte de verlenging van de concessies voor de kopermijnen in de Kara-Dagh met 3 jaar. Met China ontstonden wrijvingen, doordat dat de onderhandelingen over de hernieuwing van het tractaat van 1881 over de wederzijdsche grenzen, welke onderhandelingen reeds in den zomer van 1910 waren aangevangen, slepende hield. Den 16den Februari eischte Rusland bij ultimatum de opheffing van

dat tractaat, met name wat betreft de vestiging van Russische consuls in verschillende steden van Mongolië, het plaatsen van de Russen onder Russische rechtspraak en het recht van de Russen om ten N. van den Grooten Muur eigendom te verwerven. Een ontwijkend antwoord werd met een tweede nog dreigender nota beantwoord, waarop China in alle punten toegaf. In Juni begonnen nieuwe onderhandelingen over het vaststellen van de grens. Terwijl de verhouding met China herhaaldelijk gespannen was, werd die met Japan voortdurend beter en schijnt de vervanging van de Japansch-Britsche door een Japansch-Russische entente niet verre meer te zijn.

s.

Salmonldae zie Zalmvisschen.

San Domingo. De geschiedenis van deze republiek hangt tot 1843 ten nauwste samen met die van Haïti. Gedurende een opstand, in Augustus van dat jaar uitgebroken, scheidde San Domingo zich weder van Haïti af. De schapenfokker Sanlana werd gekozen tot president, waarop het land zich den 24Bten November 1844 door een nieuwe grondwet als zelfstandige republiek vestigde. Santana, tweemaal herkozen, werd in 1849 als president opgevolgd door Vaez. Na afloop van diens ambtsperiode greep in Februari 1853 generaal Santana opnieuw de teugels van het bewind. Zijn eerste werk was de geestelijkheid, welke een buitengewonen invloed op den gang van zaken had verkregen, binnen behoorlijke perken terug te brengen. De voormalige president werd, beschuldigd van landsverraad gedurende zijn bestuur, uit het land verbannen. Met Spanie's hulp kwam hij evenwel, na

het aftreden van Santana in 1856, weder aan het

hoofd van de regeering. In 1858 zag hii zich

op zijn beurt weder door Santana verdrongen. Toen

deze het papieren geld, door Vaez uitgegeven, op V,„ van de nominale waarde verlaagde, kwam hij

in ernstig conflict met het buitenland. Engeland

en rrankrijk zonden oorlogsschepen, ien slotte was hij in 1859 verplicht het papieren geld tegen schatkistpromessen in te wisselen. Daarop wendde hij zich tot Spanje. De bevolking wenschte n.1. weder met Spanje, waartoe zij tot 1679 had behoord, vereenigd te worden. Een decreet van koningin Isabella van den 19ael1 Mei 1861 proclameerde dan ook de hereeniging van San Domingo met Spanje. Het Spaansche wanbeheer gaf echter reeds in 1863 aanleiding tot een opstand onder generaal Pimentel. In 1865 moest Spanje het eiland reeds weder ontruimen. Een constitueerende vergadering werd bijeengeroepen en generaal Cabral voorloopig met de regeering belast. In den herfst van 1866 werd hij, nadat van November 1865 tot Juni 1866 Vaez weder aan het hoofd van de regeering had gestaan, tot president gekozen. Zijn onderhandelingen met de Yereenigde Staten van N. Amerika over den af¬

stand van de haven Samana brachten hem echter voor de tweede maal ten val; in Mei 1868 trad Vaez weder als president op. Een opstand verdreef hem

in 1873. Zijn opvolger, generaal Ignacio uonzaies werd in 1878 door generaal Guillermo, deze op zijn beurt in het volgend jaar door Merino verdrongen. Onder diens bewind kwam er een herziening van de grondwet tot stand. Zijn opvolger, Ulysses Heureaux, in 1887 aan het bewind gekomen, was een neger. Met geweld iederen tegenstand onderdrukkend, was hij van den anderen kant voor beschaving niet ontoegankelijk. In de financiën van de republiek kwam onder zijn bewind echter groote verwarring. Den 268ten Juli 1899 viel hij als slachtoffer van een aanslag. De onlusten, welke daarop volgden brachten Juan Isidro Jiminez,een Spaanschen creool en zoon van een voormalig president, tevens een bekend koopman en ondernemer, aan het roer. Hij wijdde zich vooral aan het verbeteren van den verwarden financiëelen toestand van de republiek, maar moest reeds in den herfst van 1902 aftreden. Horatius Vazquez trad op als voorloopig president, zonder dat daardoor rust werd verkregen. In Maart 1903 trachtte Jimenez hem te verdringen. Na langen binnenlandschen strijd moest hij evenwel de

bescherming van de vreemde consulaten inroepen om er het leven af te brenegn. Een nieuwe revolutie in October 1903 nam zulke bedenkelijke afmetingen aan, dat de vreemde oorlogsschepen voor San Domingo troepen landden om de eigen onderdanen te beschermen. In Januari 1904 was de stad zelfs eenigen tijd door de oproerlingen ingesloten. De staatsfinanciën verkeerden bovendien in zulk een toestand dat er een inmenging van de vreemde mogendheden dreigde. Om deze te voorkomen, sloten de Vereenigde Staten van N. Amerika den 228ten Januari 1905 een verdrag met San Domingo, waarin zij, onder waarborging van de onafhankelijkheid van de republiek, zich belastten met het regelen van haar geldelijke verplichtingen. Zij verkregen daartoe het beheer over de douane; van de opbrengsten zou slechts de helft ter beschikking van de regeering komen ter bestrijding van haar eigen uitgaven. Te-

Sluiten