Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelen Italië (A) en Tripolitaansche Oorlog (A). In Turkije gaf dit aanleiding tot een ministercrisis, doordat het ministerie-Hakki begin October door een meer naar Groot-Brittannië neigend KabinetSaid werd vervangen. De minister van Oorlog, Mahmoed Sjefket pasja, bleef echter behouden. Als minister van Buitenlandsche Zaken trad den 10den October Moestafa Assim bey, tot op dat oogenblik gezant te Sofia op. De inmenging van het JongTurksche Comité voor Eenheid en Vooruitgang eindigde eerst den ls,en November met een verklaring, dat het zich verder niet meer met de aangelegenheden van de regeering zou bemoeien. Den 24sten Maart 1912 werd de vorst van het onder Turksche suzereiniteit staande eiland Samos door een Griek

vermoord. In April 1912 hadden de verkiezingen plaats van de nieuwe Kamer, welke den 18den April bijeen kwam.

Terwijl de binnenlandsche moeilijkheden voor Turkije tengevolge van den oorlog voortduurden en de Porte reden had te vreezen voor een samengaan van Rusland en Italië, ook Kreta onrustig was en bleef en herhaaldelijk pogingen gedaan werden door de Kretenzische afgevaardigden om toegang tot de Grieksche Kamer te verkrijgen, werd het opnieuw woelig in Albanië, waar het in Mei 1912 tot een opstand kwam, zoodat de regeering er een aanzienlijke troepenmacht moest heen zenden.

TJjl Uilenspiegel, staat: 1819, lees: 1519.

u.

Uruguay. De nieuw gekozen president, Jose Baltle y Ordonez, trad den l3ten Maart 1911 in functie. In Mei brak te Montivideo een algemeene werkstaking uit. Zij duurde slechts 3 dagen, maar gaf de regeering toch aanleiding tot het proclameeren van den staat van beleg. Met het oog op bezuiniging werd de gezantschapspost in Nederland, evenals in enkele andere Europeesche staten, opgeheven, terwijl men ook door het monopoliseeren van het verzekeringswezen den financiëelen toestand van het land hoopt te verbeteren. De arbeidswet onderging een wijziging in dezen zin, dat de achturige werkdag verplicht is, maar de Zondag als rustdag vervalt, inplaats waarvan den arbeiders telkens na 6 dagen een vrijen dag gewaarborgd wordt. De nieuwe minister

van Oorlog diende een wetsontwerp tot uitbreiding van het leger in, terwijl men de herhaalde oproeren trachtte tegen te gaan, door daartegen met gevangenisstraf inplaats van met verbanning te dreigen. Aan de vergrooting van de haven van Montevideo kon 40 millioen peso's ten koste gelegd worden. In het algemeen is de toestand van het land dan ook niet ongunstig. Bij de opening van het parlement, den 258,en Februari 1911, kon Williman mededeelen, dat er, afgezien van een leening van 15 millioen gulden voor openbare werken, gedurende zijn 4-jarig bewind een overschot van 20 millioen gulden te boeken viel, terwijl de staatsschuld in dien tijd met 25 millioen gulden was verminderd.

V.

Vauban, staat: en in 1730 veldmaarschalk, lees: in 1703.

Venezuela. Nog vóór zijn definitieve verkiezing tot president van Venezuela heeft Gomez aan de republiek een nieuwe grondwet gegeven (einde 1909). Het land werd daarbij verdeeld in 20 staten, één bondsdistrict en 2 territoria. Elke 35 000 inwoners kiezen een afgevaardigde, iedere staat echter tenminste één. De zittingsduur is gelijk aan den ambtsduur van den president en van alle andere overheidspersonen, n.1. 4 jaar. Jaarlijks komt het Congres op den 19den April voor 70 dagen bijeen. Het Congres benoemt een Raad van State van 10 leden, waaruit de eerste en de tweede vice-president gekozen worden, alsmede de 7 leden van het Hooggerechtshof. De vestiging van de republiek werd gesteld op den

igaen April 1810. Het bewind van Gomez verliep tot nu toe rustig. Een door Castro in Augustus 1910 in Maracaibo op touw gezette revolutionnaire onderneming mislukte. Het oude geschilpunt met de Vereenigde Staten van N.-Amerika over de schadeloosstelling van de Orinoco-Maatschappij werd den 25sten October aldus opgelost, dat N.-Amerika S 1400 000 toegewezen kreeg en dat de uitspraak van den opperrechter Barge, die de maatschappij een schadevergoeding van $ 350 000 had toegekend, als juist werd aanvaard. Met Argentinië en Columbia werden scheidsrechterlijke verdragen gesloten. In het begin van Juli 1911 noodigde Venezuela de 4 Z.Amerikaansche republieken: Columbia, Ecuador, Peru en Chili uit tot een congres in Bolivia. Hier trachtte men tot een uniformeering van het ver-

Sluiten