Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— ugapoesi K. N., ook: bedriegen.

— II K. N. naam van een soort bamboe.

arah N. angkali K. bedoeling, plan.

aran N. vvesta K. naam.

— karan anak K. N. genoemd naar 't lste kind.

arang N. awis K. schaarscli; zelden; wijd uit elkaar.

ardja z. radja.

arep N. I badé K. adjeng Md. karsa K. I. willen (ook: begeeren , willen hebben en dan: adjeng K.).

— karep N. kadjeng K. karsa K. I. wil, begeerte, doel, plan.

— ngarep-arep N. ngadjeng-adjeng K. verlangen, hopen, verwachten.

— N. II adjeng K. arsa K. I. ing ugarep N. ing ngadjengK. ing ngarsa K. I. vóór, vooruit, vroeger, ook: aanstaand.

— ngarepakéN. ngadjengaken K. met 't front toekeeren naar; met 't front gekeerd zijn naar, dicht bij, kort vóór (van plaats en tijd).

ariaja Iv. N. feestdag, feest.

arit K. N. grasmes.

— pengarit K. N. grassnijder.

aroem K. N. welriekend, ook:

liefelijk, vriendelijk, (van spreken).

arta K. z. doewit.

arti z. erti.

artos K. z. erti.

asah K. N. ngasali K. N. slijpen, asem K. N. zuur, wrang, rinsch;

tamarinde.

asep K. N. stoom, damp.

aso K. ÜT. uitrusten.

asoe N. segawon K. hond.

asrep K. z. adem.

asring K. N. dikwijls.

asta K. I. z. tangan.

ater; ngater, ngateraké K. X.

begeleiden, brengen, bezorgen, ati N. manah K. galih K. I. hart, gemoed.

— ngati-ati N. ngatos-atos K. opletten, voorzichtig zijn, voorzichtig.

atjoeng K. N. horizontale uitstrekking , b. v. van den arm. atoer K. N. oendjoek en saos K. I. wat een' meerdere wordt gezegd of aangeboden.

— matoer K. N. inoendjoek K. I. spreken, zeggen (tot een' meerdere).

— ngatoeri K. N. ngoendjoeki K. I., ook : uitnoodigen.

atos I ngatos-atos K. z. ati.

— II K. N. (grondw. tos) hard. awad K. N. voorwendsel, voorgeven.

— ngawadaké K. N. voorwenden omtrent.

awak N. of K. N. badan K. of K. N. salira of sarira K. I. lichaam.

awan N. sijang K. 't midden van den dag (± half 10—half 4).

Sluiten