Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijang of bijoeng K. N. iboe K. I. moeder.

bilai K. N. ongeluk, tegenspoed, bingah K. z. boengah.

bintang K. N. ridderorde.

bodjo K. N. echtgenoot — echt-

genoote.

bodo K. N. dom, ounoozel. boebar N. bibar K. uiteengaan (v. e. menigte), uitgaan (v. e. school); verloopen (v. d. bevolking), zich verspreiden, boeboek K. N. vermold, tot poeder gemalen (v. koffie).

— wédang boeboek, koffie als drank.

boelé K. N. albino.

boeloes K. N". rivierschildpad, boem K. N. (Holl.) boom v. e. rijtuig; de Boom (havenkantoor).

boemi N. (of K. N.) siti K.

aarde, bodem; landstreek, boender K. N. rond.

boengah N. bingah K. verheugd ;

blijde; vreugde.

boepati N. of K. N. boepatos K. regent.

boeri N. wingking K. achter; van tijd ook: vorige, verleden.

boeroeh N. berah K. daglooner, lastdrager, koeli.

— boeroehan N. berahan K. werkloon.

boertjèt K. N. mauoek boertjèt

N. peksih boertjèt K. snip. boetoeh N. betali K. zeer noodig

hebben; in tijdelijke verlegenheid zijn om.

boewana K. N. de wereld, bolong K. TNT. een gat.

borèh N. konjoh K. smeersel,

zalf, blanketsel.

botjah N. laré K. knaap of meisje, kind.

bramana K. N. Brahmaan, brangas K. N. heet; kwaad, toor11 ig.

— brangasau K. N. driftig, opvliegend.

brangkang, 'mbrangkang K. N. kruipen.

bregas K. N. frisch, keurig, kranig, parmantig.

D.

dadar K. N. proef. "*

dagang K. N. (grami K.) handel.

— dagangan K. N. koopwaren, daging K. N. vleesch.

dalan N. margi of mergi K. weg. dalem K. I z. omah.

— II als bez. vnw. van vorsten, prinsen en aanzienlijken: Uwer of Zijner Majesteits, enz.

— abdi dalem 's Vorsten dienaar; ook: Uw dienaar, ik.

daloe K. z. wengi.

damel K. z. ga wé.

— dedainel K. z. gaman.

dami K. N. stoppels v. rijst enz.

— damèn K. N. stoppelveld; padistroo.

dandan N. dandos K. gereed, in

Sluiten