Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orde; zich kleeden, zich gereedmaken.

— 'ndandani N. 'ndandosi K. in orde brengen; repareeren.

— dandanan N. dandosan K. tuig, gereedschap, huisraad, kleeren.

dandos K. z. dandan.

dangoe I K. z. soewé.

— II K. I. z. takon.

darbé K. N. = doewé N. gadah K. daridji K. N. vinger, teen.

dawa N. pandjang K. lang. daweg Mad. z. ajo.

dawegan K. N. halfrijpe kokos-

' noot.

dedah K. z. doedoeh.

degan = dawegan.

dèkèk K. z. dokok.

deleng; 'ndelengN. ningali K. zien. deres K. N. dicht, suel op elkaar volgend; zonder ophouden; hevig, zwaar (b. v. v. d. regen).

— 'nderes K. N. nauwgezet of ijverig iets doen.

dèrès; 'ndèrès K. N. legen tappen, désa N. doesoen K. dorp.

— padésan N. padoesoenan K. dorpsland.

dina N. dinten K. dag.

dinten K. z. dina.

djadjan K. N. snoepgoed.

djaga N. djagi K. de wacht houden.

— djaga-ba ja K. N. politie-dienaar in de désa.

— 'ndjagani N. 'ndjagèni K. bewaken , oppassen, zorgen voor.

djagad K. N. de wereld, de aarde, djagang K. N. gracht.

djagi K. zie djaga.

djagoeng K. N. maïs.

djak . edjak of adjak ; ngedjak of ngadjak K. N. iemand uitnoodigen gezamentlijk iets te doen.

djaka K. N. jongeling.

djali K. N. eene gierstsoort. djaloek N. teda K. soewoen K. I. 'udjaloek IS", neda K njoewoeu K. I. vragen om iets, verzoeken.

— 'ndjaloeki enz. vragen aan.

-— 'ndjaloekaké enz. vragen voor. djain K. N. uur, horloge, djaman K. N. tijd, eeuw. djamoeN. djampi K. geneesmiddel, djampi K. z. djamoe en tainba. djanget K. N. leeren riem. ■— 'ndjanget K. N. een stuk leer tot riemen snijden ; ook: een rijstveld voor de l8te maal beploegen.

djangkar K. N. anker.

djangkep K. z. genep.

djaridji K. N. = daridji.

djarit N. sindjang K. stuk lijnwaad ; ook voor : kleed, inzonderheid bebed of tapih. djembar K. N. wijd, uitgestrekt,

verruimd, ruim.

djenang K. N. pap of brij. djeneng N. westa of nama K. naam.

— djoemeneng K. I. z. adeg. djepit; 'udjepit K. N. klemmen,

knellen.

djerit K. N. schreeuw, gil.

Sluiten