Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

djero N. lebet K. diep; liet binnenste.

— pari djero N. late rijst, djeroein ; 'ndjeroem K. N. op den

grond liggen of gaan liggen (v. e. dier).

dji 111 K. N. een geest.

djisim K. N. lajon K. I. lijk. djoedjoeg; 'udjoedjoeg zich regelrecht ergens heen begeven, djoeleg K. N. zeer steil naar beneden loopend.

djoemoengah K. N. Vrijdag, djoeng K. N. 4 bouw.

djoengkat K. N. soeri K. I. haarkam.

djoepoek; 'ndjoepoefe N. mendetK. moendoet K. I. nemen, halen, wegnemen.

djoeragan K. N. koopman, fabrikant; kapitein.

djorog; 'ndjorog K. N. stooten, duwen.

dodo!, dodolan N. z. adol. doe N. grw. v. adoe z. aldaar . doedoeh; 'ndoedoeh N. 'ndedah K. wijzen.

doega N. doegi K. gedachte.

— kedoega N. kedoegi K. ook: in staat.

— pandoega N. pandoegi K. gedachte , meening.

doegi K. z. doega; ook: z. v. a.

doemoegi.

doeka K. 1. z. nepsoe.

— doeka sampéjan K. I. z. emboeh.

doeloer N. dèrèk K. sadoeloer of

sedoeloer N. sadèrèk of sedèrèk K. broer of zuster, doemoegi K. z. tekan en toetoeg. doenoeng K. N. plaats, waar iets of iemand is.

— dedoenoeng zich vestigen, gevestigd zijn.

doewé "N. gadah K. kagoengan K. I. hebben, bezitten.

— doewèk N. gadahan K kagoengangan K. I. bezitting

doli N. tebih K. afstand.

dokok; 'ndokok N. 'ndèkèk K.

plaatsen, zetten, leggen, dolan K. N. ameng-ameng K. I. wandelen, spelen ; voor zijn vermaak ergens heen gaan. donga K. N. bede, gebed.

donja K. N. deze wereld, het

aardsche.

dragem K. N. kastanjebruin (v. e. paard).

I).

dahar K. I. z. pangan.

dajoh N. tamoe K. gast.

dangan K. N. tijd of gelegenheid hebben; geen bezwaar hebben; gelegen komen.

dangir of 'ndangir K. N. onkruid uitroeien, den grond schoonmaken.

darat K. N. vaste land; te land; te voet.

dasar K. TNT. I. grond, bodem; natuur; aard; (ook : in den grond = inderdaad); plaats

Sluiten