Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enggèr'K. N. lieveling! als aanspraak.

enggo z. anggo.

enggon N. enggèn K. plaats, woonplaats.

— panggonau N. panggènan K. plaats waar iets of iemand zich bevindt.

engkas K. N. nog, (nog er bij)

bij telwoorden.

entèk N. telas K. op, uit. entèk-entèkan N. telasan K. zegt men van iemand die alles verloren heeft.

èntèng k. N. licht; gemakkelijk, èntong K. N. rijstlepel.

épah K. z. opah.

èrèng-èrèng K. N. helling of kant

van rivier of ravijn.

erès K. N. (Holl.) arrest.

— ngerès K. N. in arrest zetten of houden.

erti N. ertos K. N. beteekenis, begrip.

— ngerti of mangerti N. ngertos of mangertos K. begrijpen.

ésoek N. éndjing K. ochtend;

de morgen; vroeg.

èsti of èsti; ngèsti of ngèsti K. N.

wenschen.

èstoe of sa-èstoe K. z. njata.

— ngèstokaké K. N. eerbiedigen; eerbiedig volvoeren.

— pangèstoe K. N. zegen, zegenende voorbede.

•— pangèstoe dalem ^ (door) Uw

zegen.

èstri K. z. wadon.

étja K. z. ènak.

èwed K. z. èwoeh.

èwoeh N. èwed K. moeielijk, lastig.

— pakèwoeh N. pakèwed K. tnoeielijkheid, bezwaar.

G.

gabah K. N. rijst uit den halm,

maar nog niet ontbolsterd, gadjah K. N. olifant.

gadjih K. N. gage, tractement.

— gadjihan K. N. tegen tractement; bezoldigd.

gadah K. z. doewé.

gaga N. gagi K. rijst op droge velden of berggrond verbouwd, gagi K. z. gaga.

gaman; gegaman N. dedamel K.

wapenen.

gambar K. N. afbeelding, portret, prent.

gamel K. N. stalknecht, gampang N. gampil K. gemakkelijk.

gandéra of bandera K. N. vlag. gandjar; 'nggandjar K. N. be-

loonen, beschenken.

gandok K. N. zij-, achter- of

voorgebouw.

gangsir K. N. groote soort van krekel.

— 'nggangsir, ondergraven, gantèn K. z. kinang.

gantjang K. N. groote spoed,

vlug.

garan K. N. hecht, steel, gevest.

Sluiten