Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iklas K. N. oprecht, zuiver.

ilang N. itjal K. weg, verdwenen, verloren.

— kélangan N. kétjalan K. iets verliezen, kwijtraken.

ili K. N. 't stroomen, vloeien ; de loop van een rivier.

— mili K. N. stroomen, vloeien.

— ngili K. N. vlueliten.

— kèli K. N. door den stroom meegevoerd.

iloe ; tniloe, gewoonlijk mèloe N. toemoet K. meegaan, volgen; dienen bij.

imboeh N. imbet K. toegift bij

het koopen.

impèn z. impi.

impi; ngimpi N. soepena of njoe]>ena K. droomeu.

— impèn N. soepena K. droom, ina K. N. gebrek, gebrekkig, blind.

— ngina K. N. minachten, verachteu; verdenken.

indak K. z. oendak.

inep of nginep, sipeng of njipeng K„ njaré K. overnachten, inggali K. z. oenggah.

inggal = énggal.

inggil K. z. doewoer.

inggris K. N. Engelsch.

ingoe; ngingoe K. N. er op nahouden , opkweeken.

inoem; nginoem K. N. ngoendjoek K, I. drinken (van wijn en sterken drank).

inten K. N. diamant.

inter; nginter K. N. rijst op een wan doorschudden.

irid; ngirid K.N. begeleiden, wegbrengen (v. personen).

iring; ngiring K. N. 'ndèrèk K. I. begeleiden (tot eerbewijs).

— ngiringaké K. N. ndèrèkaké K. I. begeleiden.

isi K. N. inhoud.

itjal K. z. ilang.

iwak N. oelam K. visch; vleesch.

J.

jatra K. z. doewit.

jekti N. jektos K. waar, zeker, zeker bewijs.

— ngjektèni N. ngjektosi K. van iets verzekering geven, eene belofte nakomen.

— ngjektèkaké N. ngjektosaken K. ver wezen tl ij ken, bevestigen; zich van de waarheid overtuigen.

jektos K. z. jekti.

joe afkorting van bokajoe: z. ajoe.

K.

kabar K. N. bericht, tijding, kadjèn z. adji.

kadjeng K. z. kajoe en karep. kadji K. N. iemand, die de bedevaart naar Mekka gedaan heeft (hadji).

kadelé K. N. naam van een peulvrucht.

kagèt K. N. verschrikt, ontsteld,

schrikken.

kasroeno;an K. I. z. doewé.

o ~

Sluiten