Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kajoe N. kadjeng K. hout, boom. kajoeh K. N. rol katoen.

kakang K. N. raka K. I. oudere broeder; ook noemt zoo de vrouw haren man.

kaki I K. N. voet (als maat).

— II K. N. oud man.

— III N. embah K. éjang K. I. grootvader (éjang is ook de betiteling v. d. Gouv.-Geu. door de iulandsche vorsten).

— koemaki K. N. waanwijs (zich als een oud man aanstellen).

kakoeng K. I. z. lanang.

kala I K. z. dèk.

— II K. N. tijd.

—- kalané N. kalanipoen K. ten

tijde van, tijdens, toen.

kalah N. kawon K. overwonnen, verslagen.

— ngalah N. ngawon Iv. zich gewounen geven; de minste willen zijn, toegeven.

kalangan K. N. ook kambengan K. strijdperk; strijdbaan (b.v. voor hanen).

kali N. lèpèn K. rivier.

kaloeng K. N. halsband, halssnoer, kamar K. N. (Holl.) kamer, kampoeng K. N. iulandsche wijk.

— pakamgoengan de kaïnpoengs van een plaats.

kanda N. tjarijos K. verhaal, kandang K. N. buffelkraal. kan doet; ngandoet K. N. iets bij zich hebben, dragen of steken (b. v. in den zak).

kang, afkorting van kakang.

kangdjeng Zijne of CJwe Hoogheid; Zijn Edele of U w Edele, kantenan K. z. karoewan.

kantja K. N. makker, kameraad,

collega.

kantoen K. z. kari.

kantor K. N. (Holl.) kantoor (vooral

ook 't residentie-kantoor), kanti K. N. metgezel (tot ondersteuning of gezelschap).

kaot K. z. katjèk.

kapal I K. z. djaran.

— II K. N. groot schip, boot. kapas N. djoedjoetan K. katoen

v. d. katoenheester.

kapènak z. ènak.

kapènakan z. kaponakan. kaponakan N. kapènakan K. neef

of nicht (oomskind).

karan z. aran.

karatia K. N. reden, oorzaak, karang K. N. kokosboomen.

— pakarangan K. Ts. met kokosboomen beplant erf; boomgaard.

karep N. kadjeng K. karsa of kersa K. I. wil, verlangen, begeerte, plan.

karéta K. N. wagen, rijtuig, kari N. kantoen K. overblijven, achterblijven, blijven.

— karen N. kantoenan K. 'tovergeschotene; restant.

karoewan N. kantenan K. bekend,

bepaald, zeker.

karsa K. I. z. karep en arep. kartas K. N. papier.

kasih z. sih.

2*

Sluiten