Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

katjang K. N. peulvrucht. ^ katjèk N. kaot K. onderscheid, verschilleu.

katoet z. toet.

katah K. z. akèh en kèh.

. katil K. N. rustbank.

/ kawah K. N. krater.

/ kawit z. wit.

kawoela K. N. onderdaan (ook =

koela, maar eerbiediger), kawon K. z. kalah.

kebat K. N. vlug, snel.

kebo N. maésa K. buffel.

kebon K. N. tuin.

kedah K. z. koedoe.

kèdjoe K. N. kaas.

kedap K. z. déla.

kedik K. z. titik.

kedok K. N. afgedijkt vak van

een akker.

kèh N. katah K. hoeveelheid,

bedrag.

kelakon z. lakoe.

kelalèn z. lali.

kelapa K. z. kram bil.

kelawan N. z. v. a. lan.

kèli z. ili.

kembang N. sekar K. bloem. Kenais K. N. Donderdag, kempit-ngempit K. N. 1 in commissie ontvangen of hebben. — II onder den arm nemen of

houden.

kendel K. N. dik.

kèndel K. z. lèrèn en neng. kendali N. kendangsoel K. gebit, kendi K. N. waterkruik.

kendil K. N. pot om rijst in te koken.

kèngkèn K. z. kongkon.

kentjeng K. N. streng, stijf,

regelrecht.

kepang K. z. kepoeng.

kepatèn z. pati.

kepedjahati K. z. pati.

kepoeng N". ngepoeng N. ngepang

K. omsingelen, belegeren, kerana K. kranten K. reden, oorzaak.

kèrèn K. N. z. v. a. karèn z. kari.

kerep K. N. dicht aaneen; dikwijls.

kerig K. N. werk- en weerbare mannen.

— ngerig K. N. die oproepen, verzamelen.

keringet K. N. zweet.

— keringeten bezweet.

keris N. doewoeng K. wangkingan

K. I. kris.

kerok K. N. roskam.

kerta K. N. welvarend.

kesèd K. N. lui.

kèsèr K. N. kar met 2 wielen,

kleine grobag.

kesoepèn K. z. lali.

ketéla K. N. soort aardvrucht, ketinioen of timoen K. N. komkommer.

kétja-sakétja K. z. ènak.

kètjoe K. N. roover, die in gemeenschap met anderen 's nachts een huis overvalt, ketjoeboeng; woh ketjoeboeng K.

N. doornappel.

ketoel K. N. stomp, bot.

Sluiten