Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ketok; ngetok K. N. (den hals)

afsnijden, afslaan, ki (afkorting van kaki en van kjai) K. N. vereerende titel vóór eigen- en standsnamen, kidoel K. N. zuid, liet zuiden,

zuidelijk.

kilak K. z. koelak.

kilang K. X. suikersap, kooksel

van legèn.

kilèn K. z. koeion.

kina K. z. koena.

kinang N. gantèn Iv. toebereide sirihpruim.

— nginang N. 'nggantèn K. sirih kauwen.

kinten K. z. kira.

kintoen K. z. kirim.

kira N. kinten Iv. gissing, schatting , meening.

■— kirané N. kintenipoen K. naar gissing, denkelijk.

— kira-kira N. kinten-kinten K. ongeveer.

kirang K. z. koerang.

kirim N. kintoen K. zenden, kisik of gisik K. N. strand, zeestrand , rivieroever.

kitab K. N. boek.

kitri K. N. boomgaard; met vrucht-

boomen beplant erf.

kita K. z. koeta.

kiwa K. N. linker, links.

kjai of ki K. N. vereerende betiteling van mannen op leeftijd (ki ook voor jongere), klapa z. krambil.

klojong; klojongan K. N. slinge¬

rend loopen ; loopen te drentelen.

kober K. N. tijd hebben.

koeboer K. N. graf.

koedoe N. kedah K. moeten, zich gedwongen gevoelen; met alle geweld willen.

koelak N. kilak K. of ngoelak N. ngilak K. koopen om weer te verkoopen; inkoopen. koelambi N. rasoekan K. jas, baatje.

koeion N. kilèn K. west, het

westen, westelijk.

koem of ekoem, ngekoem K. N. in het water te weeken zetten.

— koengkoem K. N. in het water zitten om zich te verkoelen.

koempoel K. N. verzameld, bijeen.

— ngoempoel K. N. zich verzazamelen, zich vereenigen.

koena N. kina K. oud.

koendjara K. N. gevangenis, koengkoem K. N. z. koem. koening N. djené K. geel.

— koeningan K. N. geel koper, koentji K. N. slot; sleutel, koerang N. kirang K. te weinig,

ontbreken , minder, min. koermat of hoerinat K. N. eerbewijs.

koersi K. N. stoel.

koetjing K. N. kat.

koeta N. kita K. vesting, sterkte,

ommuurde stad; stad. koewadjiban z. wadjib.

koewasa K. N. macht, machtig, kondoer K. I. z. oelih.

Sluiten