Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lanaug N. dj al er K. kakoeng K. I.

mannelijk.

landep K. N. scherp.

langkoeng K. z. loewin en liwat. lantar; nglantaraké K. N. iemand aandienen, introduceeren.

— lantaran K. N. middel, middelaar, door middel van.

laoet of laoetan K. N. zee.

lapak K. N. zadel.

lar K. N. I slagpen (v. vogels), spaak v. e. wiel.

— II uitzetting, verbreiding.

lara N. sakit K. gerab K. I.

ziek, ziekte; pijn. II = rara. larang N. awis K. duur.

laré K. z. botjab.

latar en pelataran K. N. voorplein, lawang N. kori K. deur, poort, lawas N. lami K. lang (v. tijd, langer dan een dag), lengte, tijdsduur.

— ing salawas-lawasé N. ing salami-lamènipoen K. tot in lengte van dagen.

lebet K. z. djero en leboe.

jeboe N. lebet K. liet binnengaan, liet binnenkomen.

— ngleboni N. nglebeti K. ergens iets in doen; iets binnentreden of komen ; iein. ongemerkt iets in zijn liuis brengen.

léda gew. léléda K. N. onachtzaam, zorgeloos, nalatig.

lega K. N. ruim, verruimd; ook van 't hart: opgelucht, tevreden.

legi K. N. I zoet.

— le^èn K. N. sap uit de bloemkolf v. d. arènpalm.

— II naam v. d. lsten dag v. d. pasarweek.

lekas K. N. aanvang; beginnen, lemah N. siti K. grond, bodem, grondsoort.

— palemalian N. pasitèn K. gesteldheid v. d. grond; de bij een huis belioorende grond; landerijen.

lemari K. N. kast. lemboe K. z. sapi.

lemboet N. lembat K. fijn.

— lelemboet N. lelembat K. geest, spook.

lemoet K. N. muskiet.

lenggah K. z. loenggoeh.

lepat K. z. loepoet.

lèpèn K. z. kali.

lèr K. z. lor.

lèrèh K. N. z. v. a. lèrèn.

lèrèn N. kèndel K. stilhouden,

vertoeven.

leres K. z. bener.

lestari N. lestantoen K. ongestoord, lestantóen K. z. lestari.

lih K. N. verplaatsing.

— ngelih K. N. verplaatsen.

— ngalih of ngalih omah K. N. verhuizen.

lila K. N. verlof, vergunning, lilin K. z. malam.

— n°*lilin K. N. in de was zetten; met was wrijven.

j limrah K. z. loemrah.

linggih z. loenggoeh.

lintoe K. z. liroe.

Sluiten