Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liroe N. lintoe K. wat voor iets anders in de plaats wordt gegeven ; in ruil met.

— keliroe N. kelintoe K. verkeerd ; in de war; zich vergissen (in persoon of zaak).

liwat N. langkoeng K. voorbij, gepasseerd, passeeren.

— keliwat N. kelangkoeng K. voorbij raken; gepasseerd; over; buitengewoon.

lo! K. N. uitroep: kijk! zie! wel! loemboeng K. N. rijstschuur, loempoeh K. N. verlamd, lam. loemrah N. limrah. K. gewoon, loenga N. késah K. tindak K. I. weggaan ; van huis gaan ; op reis gaan.

— loengan N. késahan K. eene reis; op reis, van huis zijn (meest leloetigan N. kekésahan K.).

loenggoeh of deftiger linggih N. lenggah K. pinarak K. I. zitten, gaan zitten.

loentas K. N. naam v. e. heester

met geneeskrachtig blad. loepoet N. lepat K. verkeerd, mis. loerah K. N. dorpslioofd; chef in

't algemeen.

loerik K. N. gestreept lijnwaad, loeroeng K. N. weg, straat, loewé K. N. honger, hongerig, loewih N. langkoeng K. over, meer, te boven gaan ; buitengewoon (in deze beteekenis ook sakelangkoeng K.).

— ngloewihi N. nglangkoengi K. overtreffen; buitengewoon.

lombok K. N. Spaansche peper, londot K. N. veel vocht behoevend, long of elong K. N. vermindering.

— ngelong K. N. aftrekken.

— kalong K. N. verminderen, minder worden.

lontjèng K. N". klok, bel, uurwerk.

lor N. lèrK. Noord, het Noorden,

Noordelijk.

lorop K. N. misleiding, valstrik, losin K. N. (lloll.) dozijn.

M.

maésa K. z. kebo.

magelaran z. gelar.

mahrib, 't Westen, zonsondergang , gebed bij zonsondergang, makam K. N. graf.

malam N. lilin K. was.

malem K. N. avond, nacht, waarmee bij de Jav. het etmaal begint.

males z. wales.

malesat z. palesat.

maletek z. paletek.

maling N. pandoeng K. dief, inbreker.

manah K. z. ati en pikir. mangan z. pangan.

inangerti l mangertos K. ]

manggih z. temoe.

mangsa K. N. tijd; moesson, jaargetij, tijd voor iets (b. v. regentijd, enz.).

mangsi K. N. inkt.

Sluiten