Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— moelatié N. mila(nipoen) K. de reden dat ; daarom.

moelang z. woelang.

moengkasi z. poengkas. moengsoeh N. mengsah K. N. landsvijand; bevechten.

— memoengsoehan N. memengsahan K. in vijandschap zijn met elkaar.

moeroegi K. z. paran.

moeroek z. woeroek.

moetawatir N. moetawatos K. gevaar, dat men te vreezen heeft.

moetawatos K. z. moetawatir. moewah N. miwah K. en; en wel.

mondok z. pondok.

mono = samono of mengkono.

mor z. wor.

mraman K. N. zich verder uitbreiden.

mripat K. z. mata.

N.

^ nakal K. N. ondeugend.

nalar K. N. oordeel, overweging,

toedracht; oorzaak.

nalika K. N. tijdstip, oogenblik,

tijd , tijdens, toen.

nama K. z. aran en djeneng.

napa Mad. van apa.

negara N. negari K. rijk, stad,

hoofdplaats; overheid.

negari K. z. negara.

nèm z. nom.

nènèmatn K. z. nom.

neng of eneng N. kèndel K. het stilzwijgen; rust.

— meneng N. kèndel K. stilzwijgen.

— ngeneugakéN. ngèndelakenK. doen zwijgen; zwijgen over; laten begaan.

nenomau z. nom.

nepsoe K. N. doeka K. I. toorn; boos.

Ngabdoerahraan K. N. dienaar

van den Barmhartige.

Ngahad K. N. Zondag.

ngalaga = laga.

ngalih z. lih.

ngelak K. F. dorst, dorst hebben,

dorstig.

ngèngèr K. N. dienen.

ngeni z. ani-ani.

ngorong = ngelak; ook: versmachten van dorst.

nika Mad. v. ika.

niki Mad. v. iki.

uikoe Mad. v. ikoe.

njata N. of K. N. èstoe of saèstoe K. waar, werkelijk waar.

— kenjataan K. N. de werkelijke waarheid; feitelijk bewijs.

njonjah K. N. Mevrouw.

noesoel z. soesoel.

nom of anom N. nèm of anèm K. jong, jeugdig; nog niet rijp van vruchten.

— nenoman N". nenèman K. jeugdig, in (zijne) jeugd.

nétra Kw. z. o. a. oog.

— sakedap nétra (alleen in K.) in een oogenblik.

Sluiten