Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

padaug K. N. licht (niet donker),

licht (zelfstnw.).

pagelaran z. gelar.

pager K. N. omheining, pakampoengan z. kampoeng. pakan K. N". voer voor dieren, aas.

— makan of makani K. N. een dier te eten geven.

pakèwed K. z. èwoeh.

pakèvvoeh z. èwoeh.

pakoe K. N. spijker, spil. pakopèn z. kopi.

pal K. N. (Holl.) paal.

pala K. N. muskaatnoot; in samenstellingen ook: vrucht.

— pala goemantoeng boomvruchten.

— pala pendem aardvruchten, palaboehan z. laboeh.

palataran z. latar.

palesat; malesat K.N. weg-, voortvliegen (v. e. voorwerp, niet v. e. vogel).

paletèk K. N. opkomst v. d. zon. paloe K. N. ijzeren hamer, moker, paman K. N. oom, jongere broer

van vader of moeder.

pamit K. N. afscheid, verlof om heen te gaan; afscheid nemen, verlof vragen om heen te gaan. panah N. djemparing K. pijl. panas K. N. warm.

panata-gama z. agama.

pandjang K. z. dawa.

pandoega z. doega.

pandoegi z. doega.

pandé K. N. smid, smeden, panegar z. tegar.

panèn K. z. ani-ani.

pangau N. teda K. dahar K. I. voedsel, eten, spijs.

— inangan N. neda K. dahar K. I. eten.

panganggé K. z. anggo.

pangarit z. arit.

pangènan K. z. angon.

pangonan z. angon.

pangestoe z. estoe.

panggesangan z. oerip.

panggih K. z. temoe. panggilingan z. giling.

panggoeng of pepanggoengan K. N.

stellage; toren.

pantes K. z. patoet.

pantjal; mantjal K. N. van wal steken.

papag N. petoek K. — mapag N. metoek K. iemand tegemoet gaan of trekken. —: mapagaké N. metoekaken K. iem. afhalen.

— kepapag karo N. kepetoek kalih K. op weg tegenkomen.

parak; marak K. N. zijne opwachting maken bij.

— pinarak K. I. z. loenggoeh. paran N. poeroeg K. gang, tocht,

reis ergens heen.

— saparan-paran N. sapoeroegpoeroeg K. op goed geluk af.

— marani N. moeroegi K. naar iem. toegaan; iets gaan halen.

paras; marasi K. N. een stuk van de schil van een kokosnoot afsnijden om er daarna een gat in te maken.

Sluiten